Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3865z ostatnich 7 dni
15128z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa magazynu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Budowa magazynu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
powiat: lubiński
+48767478745
Katarzyna.Kalakajlo@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=400612
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa magazynu operacyjnego na złom Cu w HML, wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.
Opis postępowania
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa magazynu operacyjnego na złom Cu w HML, wraz z wykonaniem dokumentacji techniczno-kosztorysowej.
2. Przedmiot Zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres Przedmiotu Umowy zawarty w Załączniku Nr 3 do SIWZ, stanowiącego Projekt Umowy oraz dokumentacją przekazaną na etapie postępowania.
3. Dokumentacja niezbędna do realizacji zadania, o której mowa w pkt. 2 powyżej, przekazana zostanie przez Operatora postępowania, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i dostarczeniu wypełnionego Załącznika Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności.
4. Wykonawcy zainteresowani realizacją przedmiotu zamówienia mogą również uzyskać dodatkowe informacje podczas wizji lokalnej organizowanej w dniu 18.10.2018r. o godz. 12.00 (wizja lokalna nie jest obowiązkowa).
Zgłoszenie (nie później niż na dwa dni przed wyznaczonym terminem wizji), uczestnictwa
w wizji lokalnej musi zawierać dane Wykonawcy tj: nr telefonu, imię i nazwisko, PESEL
i numer dokumentu tożsamości osoby, która będzie uczestniczyć w spotkaniu (maksymalnie 3 osoby).
Powyższe informacje, wraz z zeskanowanym oświadczeniem o zachowaniu poufności zgodnie
z załącznikiem nr 6 do SIWZ należy przesłać Organizatorowi postępowania poprzez SWZ (jako pytanie do Zamawiającego). Oryginał oświadczenia w formie papierowej należy przesłać na adres: KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej - Curie 54A, 59-301 Lubin (na kopercie należy wpisać: postępowanie nr: JGHL/TI/18/55760 oświadczenie o zachowaniu poufności).
Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (do skanu oświadczenia należy załączyć dokument potwierdzający ww. upoważnienie - KRS, pełnomocnictwo itp).
Organizator postępowania na podstawie otrzymanego zgłoszenia prześle do Wykonawcy zwrotną informację, która będzie zawierała dane: imię i nazwisko, nr telefonu osoby organizującej spotkanie.
Po spotkaniu zostanie sporządzona notatka służbowa, a jej treść zostanie udostępniona / opublikowana przez Organizatora postępowania.
UWAGA!
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z faktu nieskorzystania przez niego
z udziału w wyżej wymienionym spotkaniu.
5. Do oferty należy dołączyć:
a) szczegółowy kosztorys,
b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ - zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ
c) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zabudowane materiały na minimum 60 miesięcy liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
7. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Grupa asortymentowa F0102 - Elementy stalowe konstrukcji budynków i budowli
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: JGHL/TI/18/55760

Składanie ofert:
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2018-11-09 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2018-10-25 14:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=400612

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak
zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
e) informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f) polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość polisy nie może być niższa niż
4 000 000,00 PLN (słownie złotych: cztery miliony). Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej.
Okres obowiązywania polisy: nie krótszy niż do dnia 31.03.2019 r.
Jeżeli termin załączonej polisy, jest krótszy niż wymagany przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o treści:
,,Oświadczamy, że w przypadku wygrania postępowania nr JGHL/TI/18/55760 zobowiązujemy się w terminie do 3 dni przed upływem ważności polisy OC nr................ z dnia ......... wystawionej przez ................ dostarczyć nową polisę zgodną z pkt III ppkt 2 f) SIWZ z terminem ważności do dnia 31.03.2019 r.; w przypadku nie dostarczenia polisy Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną - w wysokości 15% wartości umowy".
Zamawiający nie dopuszcza łączenia polis.
Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty promesy wydanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe o gotowości zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na powyższą kwotę, z terminem obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31.03.2019 r.
g) dokumenty i oświadczenia potwierdzające posiadanie potencjału techniczno - organizacyjnego, przez co Zamawiający rozumie w szczególności:
o wykaz (zgodnie z Załącznikiem Nr 5A do SIWZ) wykonanych przez Wykonawcę co najmniej 2 zadań w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Referencje muszą potwierdzać doświadczenie w zakresie realizacji robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonanie budynków oraz instalacji przemysłowych.
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie tj. referencje (protokoły odbioru zrealizowanych robót załączane do ofert, nie będą brane pod uwagę jako dokument stanowiący o referencjach).
o Wykaz osób (zgodnie z Załącznikiem Nr 5B do SIWZ), które są członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach:
- konstrukcyjno- budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Osoby te będą pełniły funkcje kierownika budowy oraz kierowników robót.
Minimalne wymagania:
- 1 kierownik budowy - spec. Branży konstr.-bud.,
- 1 kierownik robót branż. Elektr.,
- 1 kierownik robót branży instalacji sanitarnych.
Zamawiający wymaga dołączenia od wykazu kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień / kwalifikacji / zatwierdzeń oraz szkoleń dla osób dozoru w zakresie (bhp, metod udzielania instruktaży stanowiskowych)
Postanowienia umowy/ zlecenia Postanowienia umowy określone są w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
UWAGA:
W związku z tym, że KGHM Polska Miedź S.A. wprowadziła 60-dniowy termin płatności we wszystkich nowo-zawieranych kontraktach handlowych, wychodząc naprzeciw potrzebom dostawców, którzy chcieliby otrzymywać zapłatę przed upływem 60 dni, umożliwia się przystąpienie do Programu Finansowania Dostawców.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie Zamawiającego, pod adresem:
http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow
Od 1 lipca 2018 roku KGHM Polska Miedź S.A. będzie dokonywać płatności na rzecz Wykonawców przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Nowy sposób rozliczania zobowiązań wynika z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług dokonanej ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62).
Szczegółowa informacja na ten temat na stronie głównej www.kghm.com:
http://kghm.com/pl/mechanizm-podzielonej-platnosci
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Katarzyna
Nazwisko: Kałakajło
Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: Katarzyna.Kalakajlo@kghm.com
Telefon: +48767478745

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.