Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna dostawa produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
ul. Barlickiego 13
45-083 Opole
powiat: Opole
tel. 774 543 266, faks 77 453 91 61
przetargi@mosir.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywna dostawa produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie sukcesywnej dostawy produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku. Zadanie nr 1: Produkty chemiczne i chemikalia do uzdatniania wody basenowej. Dostawa na rzecz: a) Krytej Pływalni ,,AKWARIUM", ul. Ozimska 48B, 45-483 Opole, (Dostawa w ciągu 48h); b) Basenu Letniego ,,BŁĘKITNA FALA", Pl. Róż, 45-223 Opole.(Dostawa w ciągu 48h). c) Krytej Pływalni ,,Wodna Nuta", ul. Prószkowska 96, 45-758 Opole. (Dostawa w ciągu 48h) Zadanie nr 2: Stabilizowany podchloryn sodu do uzdatniania wody basenowej. Dostawa na rzecz: a) Krytej Pływalni ,,AKWARIUM", ul. Ozimska 48B, 45-483 Opole, (Dostawa w ciągu 24h); b) Basenu Letniego ,,BŁĘKITNA FALA", Pl. Róż, 45-223 Opole, (Dostawa w ciągu 12h); c) Krytej Pływalni ,,Wodna Nuta", ul. Prószkowska 96, 45-758 Opole. (Dostawa w ciągu 24h)

CPV: 24962000-5,24311000-7,24311411-1,24312220-2,24313123-9,24315600-1

Dokument nr: 643812-N-2018, DZP.231.6.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://mosir.opole.pl/przetarg/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Wymagane jest złożenie oferty, pod rygorem jej nieważności, w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, Sekretariat - pok. 113, p.I.
Adres:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-09, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01 lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zadanie 1. Zamawiający nie określa warunku do spełnienia. Zadanie 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej cztery dostawy stabilizowanego podchlorynu sodu do uzdatniania wody basenowej na potrzeby pływalni publicznych o wartości minimum 18.000,00 zł (brutto) każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, Zamawiający żąda złożenia: Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców dokument składają wszyscy Wykonawcy odrębnie). b. Zamawiający żąda złożenia odpisu, o którym mowa powyżej również od podmiotu trzeciego, który w celu realizacji zadania nr 2 oddaje do dyspozycji Wykonawcy swoje zasoby w postaci doświadczenia. c. Jeżeli zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne, o których mowa w rozdziale 5 pkt 1 lit. c) - Zadanie nr 2. d. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpisu, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1) lit. a niniejszego rozdziału, jeżeli Zamawiający posiada aktualne dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). Podmioty zagraniczne e. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast odpisu, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. f. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożony przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. g.W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a.Dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia oświadczenie w formie wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - przykładowy Załącznik nr 4 do SIWZ (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy mogą ten warunek spełnić wspólnie). b. Do wykazu dostaw należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku polegania na zdolności technicznej dotyczącej doświadczenia innego podmiotu, Wykonawca dla tego zasobu załącza oryginał pisemnego zobowiązania do jego udostępnienia - przykładowy Załącznik nr 5 do SIWZ. c. Zamiast przykładowego załącznika można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 1. Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a Ustawy. 2. Dokumenty, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. d.W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej należycie wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. 7. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który złożył ofertę jest zobowiązany, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego http://mosir.opole.pl/przetarg// informacji, o której mowa w rozdziale 11 pkt 5 SIWZ, do samodzielnego przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. - przykładowy Załącznik nr 3 do SIWZ. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie podpisuje pełnomocnik ustanowiony zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy lub wszyscy Wykonawcy odrębnie)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.