Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3724z ostatnich 7 dni
13067z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Wodzisław
ul. Krakowska 6
28-330 Wodzisław
powiat: jędrzejowski
tel. 413806118, fax 413806118
ugwodzislaw@wp.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Wodzisław
Wadium: Nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Wodzisław zwana dalej ,,Zamawiającym" zaprasza do
złożenia ofert na Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego
w ramach zadania Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Wodzisław
II. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaziny w ramach zadania Dobudowa
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem umowy jest wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaziny w ramach
zadania inwestycyjnego Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław na
podstawie projektów budowlanych pn.: Projekt budowlany dla oświetlenia ulicznego w msc.
Kaziny.
Zakres inwestycji: Dobudowa wydzielonego oświetlenia ulicznego tj. 4 latarnie zgodnie
z projektem budowlanym.
Ważne: Przewidziano oprawy oświetleniowe MH-100W w II ki. ochrony IP-66
z odbłyśnikiem jednoczęściowym i korpusem aluminiowym można zastosować oprawy
o parametrach równoważnych tj. metalohalogenkowe 100W w II ki. ochrony IP66
z odbłyśnikiem jednoczęściowym i korpusem aluminiowym.
Zakres inwestycji opisuje dokumentacja projektowa: Projekt budowlany (załącznik nr 3),
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych (załącznik nr
4) oraz przedmiar robót (załącznik nr 5).

Dokument nr: D.7011.17.1.2018

Specyfikacja:
Ze szczegółami zamówienia można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy
w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław, tel. (041) 380 61 20, w dni robocze
(poniedziałek - piątek) w godz. 7:30 - 15:30.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Gminę Wodzisław,
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław, opatrzonej napisem:
,,OFERTA NA WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MSC. KAZI NY
NIE OTWIERAĆ PRZED 07.11.2018R. GODZ. 12;30
Termin składania ofert upływa dnia 07.11.2018r. o godz. 12:15 - sekretariat Urzędu
Gminy Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia:
Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do 20.12.2018 roku.

Wymagania:
Postępowanie będzie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - wartość zamówienia nie
przekracza 30 000 euro
Na wykonane roboty Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji.
VI. Warunki płatności za wykonanie zamówienia:
Płatności będą realizowane po przedstawieniu przez Wykonawcę wymaganych dokumentów
w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wystawionej faktury przez Wykonawcę.
Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół odbioru robót.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w
oparciu o dokumenty określone w pkc IX niniejszego zaproszenia na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1.
2. Do oceny ofert zostaną przyjęte oferty poprawne nie zawierające błędów i kompletne.
3. Pozostałe oferty nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
X. Sposób obliczenia ceny:
W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia, którą należy skalkulować uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do
prawidłowej realizacji zamówienia, wymagane opłaty oraz upusty i rabaty których
Wykonawca zamierza udzielić.
Podana cena jest ceną ryczałtową i nie będzie podlegać zmianie i waloryzacji.
Przed obliczeniem ceny oferty Oferent powinien uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty
informacje mające wpływ na wartość zamówienia.
Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę ofertową brutto.
XI. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie
zamówienia.
2) Do oceny ofert zostaną przyjęte oferty poprawne, nie zawierające błędów
i kompletne.
3) Pozostałe oferty nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

Kontakt:
IV. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- referent ds. budowy i utrzymania dróg - P. Adrian Jagiełło
Uwagi dla Wykonawców:
1) Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Adrian Jagiełło -
Referent ds. budowy i utrzymania dróg pod nr Tel. (41) 380 61 20 wew. 45

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.