Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
848z dziś
4531z ostatnich 7 dni
16264z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie modernizacji toalet

Przedmiot:

Wykonanie modernizacji toalet

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w Poznaniu
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 835 79 00 fax. +48 61 833 46 51
f.koscielniak@posir.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji zapraszają do składania ofert na wykonanie
modernizacji toalet przy ul. Koszalińskiej 15 w Poznaniu.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejących, działających toalet
znajdujących w pawilonie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego ,,Strzeszynek" przy
ul. Koszalińskiej 15 w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
a) opis techniczny - załącznik nr 1 do zapytania;
b) przedmiar robót - załącznik nr 2 do zapytania;
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 3 do
zapytania;
d) inwentaryzacja - załącznik nr 4 do zapytania;
e) projekt modernizacji - rzut - załącznik nr 5 do zapytania;
f) projekt modernizacji - rozbiórki - załącznik nr 6 do zapytania;
g) przekroje, ez. I - załącznik nr 7 do zapytania;
h) przekroje, ez. II - załącznik nr 8 do zapytania.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ww.
opisem oraz wymaganiami BHP (załącznik nr 9 do zapytania), obowiązującymi
przepisami prawa, a także przy użyciu własnych materiałów, sprzętu i narzędzi.

Dokument nr: DGN.2001.3.2018.

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:
Oferty w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail:
f.koscielniak@posir.poznan.pl
Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Poznańskich Ośrodków
Sportu i Rekreacji przy ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.
Oferty uznaje się za złożone w terminie, gdy wpłyną na wskazany adres e-mail lub
zostaną złożone w sekretariacie do dnia 06 listopada 2018 r. do godz. 10:00.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 12 grudnia 2018 r.

Wymagania:
3. Forma wynagrodzenia: ryczałt
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób weryfikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) dysponują wiedzą, doświadczeniem i zasobami niezbędnymi do prawidłowej
i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia,
b) prowadzą działalność gospodarczą minimum 5 lat,
c) wykażą, iż wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert jedną pracę o podobnym do przedmiotowego zakresie o wartości minimum
25 000,00 zł brutto,
d) zapoznają się z dokumentacją projektową stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia (zał. od 1 do 8 do zapytania ) i uznają ją za wystarczającą oraz
stanowiącą podstawę do kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia,
e) zapoznają się z wymaganiami BHP dla wykonawcy (zał. 9 do zapytania) i je
zaakceptują,
f) udzielą minimum 24-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu zostanie zweryfikowane na podstawie
pisemnego oświadczenia Oferenta dołączonego do oferty. W oświadczeniu należy odnieść
się do każdego z warunków wskazanych wcześniej.
5. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:
a) cena - 80%
Za kryterium ,,cena" maksymalną liczbę 80 punktów otrzyma Oferent, który poda
najniższą cenę. Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów obliczoną według wzoru:
cena najniższa
x 80 = liczba punktów
cena badanej oferty
b) termin wykonania - 20 %
Za kryterium ,,termin wykonania zamówienia" Oferent otrzyma:
- 20,00 pkt - za skrócenie terminu wykonania zamówienia o dwa tygodnie,
10,00 pkt - za skrócenie terminu wykonania zamówienia o jeden tydzień.
Oferent, który nie skróci terminu wykonania zamówienia, otrzyma w tym kryterium
0,00 punktów.
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
Oferta powinna zostać sporządzona w formie elektronicznej lub papierowej, zostać
opatrzona podpisem Oferenta (w przypadku sporządzenia oferty w formie
elektronicznej Zamawiający wymaga skanu oferty z podpisem Oferenta) i zawierać:
1. dane Oferenta;
2. wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto i brutto oraz termin wykonania
zamówienia;
3. pisemne oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu wskazanych w pkt 4 niniejszego zapytania.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty niekompletne.

Kontakt:
7. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
Filip Kościelniak, tel. (61) 835 7922, e-mail: f.koscielniak@posir.poznan.pl
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają
zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.