Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
14790z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa betonu wodoszczelnego

Przedmiot:

Dostawa betonu wodoszczelnego

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: NTS LIFT spółka cywilna Janusz, Krzysztof Kasperowscy
Zabawa 179,
32-020 Wieliczka
powiat: wielicki
503507439
biuro@ntslift.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/11153
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieliczka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa betonu wodoszczelnego W8 w klasie C20/25
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa betonu wodoszczelnego W8 w klasie C20/25 (dawne oznaczenie B25) wraz z usługą dostawy i podania pompą min. 28 m do miejscowości Kokotów dz. nr 91/1 gm. Wieliczka.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy betonu wodoszczelnego W8 w klasie C20/25 (dawne oznaczenie B25) wraz z usługą dostawy i podania pompą min. 28m długości , na potrzeby projektu realizowanego przez Zamawiającego, zgłoszonego do dofinansowania w ramach Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 Poddziałanie 3.4.4: Dotacje dla MŚP, Typ A. Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie dostawcy betonu wodoszczelnego w klasie C20/25 (dawne oznaczenie B25) W8 wraz z usługą dostawy i podania pompą min. 28 m długości.
Ilość betonu w 1 etapie ok. 150 m3 (planowane dostawy ilościowe 25 m3 + 45 m3 + 15 m3 + 60 m3).
Czas realizacji 11.2018 - 12.2018
Adres dostawy: Kokotów dz. nr 91/1, gm. Wieliczka
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- ograniczenia ilości betonu bez rewizji cenowej lecz nie mniej niż do 100 m3,
- wydłużenia okresu realizacji zamówienia ze względów technologicznych.
- zwiększenia ilości betonu do ilości ok 300 m3,

CPV: 44114100-3

Dokument nr: 11153

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 09-11-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być przekazana:
a) pocztą e-mail na adres biuro@ntslift.com lub
b) pisemnie (w zamkniętej kopercie) na adres: NTS LIFT spółka cywilna Janusz, Krzysztof Kasperowscy Zabawa 179, 32-020 Wieliczka
a) być opatrzona pieczęcią firmową
b) zawierać datę jej sporządzenia,
c) zawierać adres Wykonawcy,
d) zawierać termin ważności oferty,
e) zawierać cenę całkowitą
f) zawierać termin dostawy,
g) zawierać Oświadczenie, o którym mowa w opisie podmiotów dopuszczonych do składania ofert, a które stanowi załącznik do niniejszego Zapytania
h) zawierać dokumentację techniczną opisującą przedmiot zamówienia - dokumentacja powinna odnosić się do parametrów opisanych w opisie przedmiotu zamówienia,
i) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym,
j) być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Wykonawcy,
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
Oferta powinna być ważna przez 1 miesiąc od momentu złożenia Oferty. Oferty nieopatrzone datą ważności traktuje się, jako oferty ważne przez 1 miesiąc od momentu wpływu oferty, jako odpowiedź na Zapytanie ofertowe.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: wielicki Miejscowość: Wieliczka
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia w okresie 11-12.2018 (kilka dostaw)

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
Wiedza i doświadczenie
Oferent posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Potencjał techniczny
Oferent posiada potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie dotyczy
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
Dodatkowe warunki
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny lub do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy/zamówienia zawartego z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. W szczególności Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w umowie z Wykonawcą jeżeli zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszego zamówienia. Umowa może zostać zmieniona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie zmiany umowy/ zamówienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
o Oferta spełniająca kryteria zapytania przedstawioną na formularzu ofertowym wg załączonego wzoru
o Oświadczenie Oferenta wg załączonego wzoru
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie formularza ofertowego z załącznikami załączonego do niniejszego zapytania prezentującej w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości parametry wymagane przez zamawiającego, co umożliwi ocenę spełnienia wymogu. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana przez zamawiającego metodą spełnia/nie spełnia.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty oraz przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.
Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
o nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego ze względu na niespełnienie wymagań odnośnie parametrów sterylizatora
o zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria;
oWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria;
o CENA - maks 80 punktów
o Odległość Betoniarni od inwestycji - maks 10 punktów
o Termin Dostawy od momentu złożenia zamówienie jednostkowego - maks 10 punktów
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Zasady oceny kryterium ,,CENA"
Wartość punktowa oceny, wyliczona zostanie według następującego wzoru:
Wynik końcowy = (Wartość netto badanej oferty /Najniższa wartość netto oferty wśród otrzymanych ofert)x 80 punktów
Zasady oceny kryterium ,,Termin Dostaw"
Wartość punktowa oceny Termin Dostaw, wyliczona zostanie w następujący sposób:
-termin realizacji zamówienia do 2 dni roboczych ( wliczając sobotę) - 10 punktów
o termin realizacji zamówienia powyżej 2 dni roboczych ( wliczając sobotę) - 0 punktów
Wartość punktowa oceny ,,Odległość Betoniarni, wyliczona zostanie w następujący sposób:
o najkrótsza trasa drogowa do budowy działka nr 91/1 położona w Kokotowie gm. Wieliczka do 15 km - 10 punktów
o najkrótsza trasa drogowa do budowy działka nr 91/1 położona w Kokotowie gm. Wieliczka powyżej 15 km - 0 punktów
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta która:
o uzyska najwięcej punktów podczas oceny wg kryteriów oceny
Wykluczenia
Podmioty dopuszczone do składania ofert
Do postępowania może zostać dopuszczony Oferent który nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo oraz kapitałowo, gdzie poprzez powiązania kapitałowe oraz osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Oferentem, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia dostarczonego przez Oferenta.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
NTS LIFT spółka cywilna Janusz, Krzysztof Kasperowscy 32-020 Wieliczka NIP: 683 20 80 751
Adres
Zabawa 179
32-020 Wieliczka
małopolskie , wielicki
Numer telefonu
503507439
NIP
6832080751
Numer naboru
RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Janusz Kasperowski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
503507439

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.