Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Stworzenie sezonowego lodowiska sztucznie mrozonego

Przedmiot:

Stworzenie sezonowego lodowiska sztucznie mrozonego

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Projekt Kępno Sp. z o.o.
ul. Sportowa 9
63-600 Kępno
powiat: kępiński
tel. 668 119 787, faks 62 78 25 840
biuro@pk.kepno.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kępno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Stworzenie sezonowego lodowiska sztucznie mrozonego w sezonie zimowym 2018/2019 w Kepnie na ul. Nowowiejskiego 5 wraz z najmem maszyny do pielegnacji lodu (rolby)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sztucznego lodowiska mrożonego w hali namiotowej udostępnionej przez Zamawiającego i ustawionej w Kępnie na ul. Nowowiejskiego 5 oraz najem maszyny samojezdnej do konserwacji tafli lodowiska w sezonie zimowym 2018/2019 wraz z elementami towarzyszącymi, w skład, których wchodzą: a) Technologia mobilnego lodowiska mrożonego o wymiarze min 14m x 40m w wykonaniu specjalnym umożliwiające poprawne i niezawodne działanie systemu chłodzenia zlokalizowanego na terenie przyległym do hali namiotowej, orurowanie chłodnicze winno zawierać komplet rur PEHD w wykonaniu dedytowanym dla tej płyty lodowiska z lokalizacją kolektorów na krótszym boku lodowiska. Kompaktowy agregat chłodniczy o mocy ziębniczej 170 kW, dla warunków pracy agregatu w temperaturze powietrza zewnętrznego +10oC i temperaturze glikonu -8oC / -11OC. Agregat musi mieć niezbędne atesty i zezwolenia na stosowanie, obudowa oporna na warunki atmosferyczne, musi posiadać min. Dwa obiegi chłodnicze pracujące na dwóch sprężarkach półhermetycznych, po jednej sprężarce na jeden obieg, każdy obwód chłodniczy musi być wyposażony w przetwornik wysokiego i niskiego ciśnienia, presostat wysokiego ciśnienia. b) Dzierżawa maszyny samojezdnej (rolby) do konserwacji tafli lodowiska o wymiarach: 14m X 40m, c) dzierżawa suszarki na min. 30 par łyżew, d) dzierżawa ostrzałki do łyżew

CPV: 45212211-8,45331231-4,42513100-6,37481000-3

Dokument nr: 643767-N-2018, OB 1/10/2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.pk.kepno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-09, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności - o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże minimalne poziomy zdolności w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia tj. który wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 3 dostaw polegających na dzierżawie nowego lub używanego lodowiska. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdz. VII pkt. 1.2 SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu należy przedłożyć następujące dokumenty: 1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 7, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym odpowiednio nie wcześniej niż 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy złoży w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty i oświadczenia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, potwierdzające że podmioty te spełniają warunki i nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. w przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniudotyczących: 1) zdolności technicznej lub zawodowej : a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wykaz winien zawierać informację wymagane dla oceny spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. V. pkt 2.3. Zaleca się, aby dla sporządzenia wykazu Wykonawca posłużył się formularzem - załącznik nr 5
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony formularz Oferty- zał. nr 1 do SIWZ 2. Dokument, z ktrego wynika prawo do podpisania oferty wzglednie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z Oferta,chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U.2017.570 ze zm.) w Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem Oferty. 3.) pełnomocnictwo: a) do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, b) w przypadku podpisania oferty przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 4. Wykonawca który polega na zdolnościach innych podmiotów: 1) zobowiązuje tych podmiotów do oddania się Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 2) informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o których mowa w sesji III.3). 5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.pk.kepno.pl informacji z sesji otwarcia Ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
ceny ofert ( C) 60,00
czas reakcji serwisu (S) 20,00
rok produkcji rolby (R) 0,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.