Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót zduńskich

Przedmiot:

Wykonanie robót zduńskich

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gryfickie TBS Spółka z o.o.
ul. Wiejska 8
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
tel/fax. 91 384 30 51
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie robót zduńskich polegających na rozbiórce
istniejącego i postawieniu nowego pieca kaflowego o wym. 2,5 x 3,5 x 7 kafli w lokalu
mieszkalnym przy ul. Broniszewskiej 16/1A w Gryficach.
II. Zakres opracowania:
- demontaż obecnego pieca kaflowego,
- postawienie nowego pieca kaflowego o wym. wskazanych powyżej,
- wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie prowadzenia ww prac.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2018 r. o godz. 10;15 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
- Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego, w terminie do
09.11.2018 r. do godz. 10;00,
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Postawienie nowego pieca
kaflowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Broniszewskiej 16/1A w Gryficach-
NIE
OTWIERAĆ PRZED 09.11.2018 r., przed godz. 10;00"

Miejsce i termin realizacji:
Materiał oraz transport po stronie Wykonawcy.
Termin wykonania przedmiotowych robót budowlanych: 30.11.2018 r,

Wymagania:
III. Uwagi Zamawiającego, dotyczące zapytania ofertowego:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej, w sposób rzetelny i fachowy.
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami, w tym o
sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający mogą
Wykonawcy przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 7 dni przed
upływem terminu składania ofert.
VI. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
-Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała załączony do niniejszego zapytania
ofertowego, czytelnie wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz cenowo-ofertowy,
-postępowanie prowadzone jest w języku polskim,
VIII. Opis deklarowanej ceny oferty:
Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym należy przedstawić łączną cenę ofertowa
brutto za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, wraz z dołączona wycena poszczególnych
etapów robót.
- wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich ( z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku) oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania
ofertowego,
- wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i ewentualnym Wykonawcą odbywać się
będą w złotych polskich.
IX. Informacje o formalnościach:
-Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia,
-Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego etapu robót lub jego
ograniczenia,
- w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie
wszystkich Oferentów, w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert,
- w przypadku przystąpienia do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, Zamawiający
podpisze z Wykonawcą umowę dotyczącą realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, w terminie
14 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert,
- jeżeli potencjalny Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyli
się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zapytania ofertowego, Zamawiający wybierze
kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
- niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadza się na podstawie wewnętrznego Regulaminu
Zamawiającego w sprawie udzielania zamówień,
- od przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony
prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. protest, odwołanie
oraz skarga.

Kontakt:
IV. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z Oferentami:
- imię i nazwisko pracownika- Mariusz Ostrowski,
adres: Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice, pokój nr 9, tel. 91 384 73 25 lub 91 384 30 51,
czas urzędowania: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.