Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprzedaż i dostawa piasku do zwalczania skutków zimy

Przedmiot:

Sprzedaż i dostawa piasku do zwalczania skutków zimy

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin
powiat: Koszalin
tel 94 348 44 44 fax 94 348 44 34
pgk@pgkkoszalin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia:
,,Sprzedaż i dostawa piasku do zwalczania skutków zimy w sezonie zimowym
2018/2019 roku, w ilości do 3000 ton"

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
Piasek musi spełniać warunki;
1. Rozporządzenia Ministra Środowiska ,,w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach" z dnia 27 października 2005r. (Dz.U. nr 230 poz. 1960) zwane dalej Rozporządzeniem.
2. Specyfikacja techniczna PN-EN 12620:2004; PN-B-11113
3. Cechy techniczne - 0-2.

CPV: 60180000-3

Składanie ofert:
Termin składania ofert: 5.11.2018r. godz: 11:00, ofertę można przesłać mailowo na adres: pgk@pgkkoszalin.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji dostawy;
Od momentu umowy do 15 lutego 2019 roku.

4.3. Wykonawca realizował będzie dostawy własnym środkiem transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem do siedziby Zamawiającego w terminie do 30 marca 2019 roku w tym:
1) do soli drogowej do dnia 05 listopada 2018r.
2) do do dnia 31 grudnia 2018r.
3) do dnia 15 lutego 2019r.
4.4. Dostawy będą dokonywane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego- jednorazowo nie mniej niż 200 Mg (ton).

Wymagania:
4. Inne wymagania;
4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości kupowanego piasku , a tym samym do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia opisanego w § 4 umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, a przede wszystkim roszczenie o zapłatę za ilość piasku niedostarczonego.
4.2. Zamawiający zamierza wykorzystać minimum 60% ilości piasku wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia.

4.5. Wykonawca realizował będzie dostawy własnym środkiem transportu wraz załadunkiem i rozładunkiem do siedziby Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia zapotrzebowania faksem lub mailem.
4.6. Zamawiający informuje, że przystąpi do realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na ,,Dostawę piasku" pod warunkiem, że zamawiający zawrze umowę na ,,Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina" z ZDiT Koszalinie.
5. Dokumentacja:
Na dostarczoną piasek należy przedłożyć:
5.1. Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny
6. Warunki płatności;
Minimalny wymagany termin płatności nie może być krótszy niż 21 dni, a maksymalny termin płatności, jaki zostanie uwzględniony (punktowany) przez Zamawiającego przy ocenie ofert wynosi 30 dni.
Strona 2 z 2
7. Referencje - rekomendacje;
7.1. Wykaz wykonanych, co najmniej trzech dostaw z ostatnich trzech lat odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi niniejszego postępowania o wartości niemniejszej niż 130 tysięcy złotych każda.
7.2. Do wykazu usług Wykonawca załączy dokumenty z potwierdzeniem w formie rekomendacji, referencji itp. wskazujące, że dostawy te wykonał z należytą starannością. Ponadto informacja winna zawierać adres poprzedniego zamawiającego, wielkość zamówienia oraz okres jego realizacji.
8. Kryteria oceny ofert i wagi;
8.1. Cena całego zamówienia ( najkorzystniejsza); 95 punktów,
Zgodnie ze wzorem;
Cena najniższa
------------------------------------ x 95 = ilość uzyskanych punktów
Cena badana
8.2. Warunki płatności; 5 punkty,
Zgodnie ze wzorem;
Ilość dni badana
---------------------------- x 5 = ilość uzyskanych punktów.
Ilość dni największa
Ocena za termin płatności liczona będzie następująco;
1) Minimalny wymagany termin płatności nie może być krótszy niż 21 dni, a maksymalny termin płatności, jaki zostanie uwzględniony (punktowany) przez zamawiającego przy ocenie ofert wg powyższego kryterium wynosi 30 dni.
2) Dla terminu płatności wynoszącego 21 dni wykonawca otrzyma 0 pkt.
3) Dla terminu płatności wynoszącego 30 dni wykonawca otrzyma 5 pkt.
9. Zamówienia częściowe;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Oferty wariantowe;
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.