Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa budynku biurowego

Przedmiot:

Przebudowa budynku biurowego

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
ul. Al. Zjednoczenia 104
65-120 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
tel. 68 411 96 00, faks 68 411 96 12
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa budynku biurowego ul. Zjednoczenia 104 i 106 w Zielonej Górze
ETAP I: OBJĘTE DEC. POZWOLENIA NA BUDOWĘ CZĘŚĆ A: I. remont/przebudowa pomieszczeń biurowych: 1. Parter pokoje od 1.3 do 1.11 (szpachlowanie, malowanie, wymiana posadzek na ceramiczne); 2. II piętro pokoje od 3.3 do 3.11 jw.; 3. W kosztorysie ująć demontaż, montaż, przenoszenie mebli biurowych; 4. Uzupełnienie lamp oświetleniowych; 5. Demontaż starych instalacji; 6. Wymianę osprzętu elektrycznego (gniazda, wyłączniki) + pomiary; II. remont/przebudowa korytarzy i klatki schodowej (od piwnicy do II p): 1. Parter, I p, II p - Wymiana posadzek, wykonania podłoża itp.; 2. Wymiana balustrad schodowych; 3. Szpachlowanie, malowanie ścian korytarzy (obudowy instalacji); 4. Wymiana gniazd, wyłączników; 5. Demontaż starych instalacji. III. docieplenie stropodachu, wymiana pokrycia, obróbki blacharskie, remont kominów, wymiana instal. odgromowej itd. uwzględniając również demontaż i montaż urządzeń znajdujących się na dachu wraz z uruchomieniem (jeśli to jest wymagane) instalacji klimatyzacji w budynku. CZĘŚĆ B: 1. Wykonanie sieci LAN; 2. Rozbudowa tablicy rozdzielczej II piętro; 3. Wykonanie przebudowy pomieszczeń biurowych I i II piętro; 4. Wykonanie instalacji elektrycznej w nowych pomieszczeniach z montażem osprzętu; 5. Przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej ; 6. Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych z wymianą posadzek; 7. Wykonanie remontu korytarzy z zabudową instalacji, wymianą posadzek; 8. Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej (I i II piętro); 9. Przebudowa i remont pomieszczeń WC; ZATRUDNIANIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ Zamawiający stosownie do wymagań art. 29 ust. 3a ustawy określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917): 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonanie wszystkich robót i usług z wyłączeniem osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: o oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; o poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; o zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; o poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Wykonawca może zaproponować równoważne (inne) materiały i urządzenia, lecz o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych od przyjętych w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia i STWiOR, kompatybilne z istotnymi parametrami technicznymi materiałów i urządzeń zastosowanych w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia i STWiOR, nie powodujące zmian w przyjętych rozwiązaniach funkcjonalnych i konstrukcyjnych obiektu oraz umożliwiające ich powiązanie z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w sposób przyjęty w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia jak również nie powodujące konieczności ponownego wykonania dokumentacji projektowej. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia i STWiOR znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów lub urządzeń, Wykonawca może zaoferować równoważne materiały i urządzenia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż materiały lub urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia i STWiOR. Oferowanie przez wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych jest dopuszczalne tylko na etapie prowadzonych negocjacji. W przypadku skorzystania przez wykonawcę z uprawnienia do zaoferowania rozwiązań równoważnych Zamawiający wymaga od wykonawcy, stosownie do treści art. 30 ust. 5 ustawy złożenia dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zamawiający, w uzasadnionych przez wykonawcę przypadkach, może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań równoważnych w trakcie trwania umowy, jednakże działanie takie jest jedynie uprawnieniem Zamawiającego, wobec którego Wykonawca nie może rościć żadnych praw. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.)

Dokument nr: 500263334-N-2018, OZ-ZP.7725.7.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Ustawa prawo zamówień publicznych dopuszcza udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 w sytuacji gdy ,,w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione". Informuję, że na ,,Przebudowę budynku biurowego ul. Zjednoczenia 104 i 106 w Zielonej Górze" Oddział Regionalny AMW w Zielonej Górze przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego dwa postępowania o numerach OZ-ZP.7720.15.2018 i OZ-ZP.7720.21.2018. Ogłoszenia o zamówieniu opublikowano w Biuletynie zamówień w dniu 03-07-2018 r. pod numerem 582970-N-2018 oraz w dniu 27.09.2018r. pod numerem 622952-N-2018. Ogłoszenie o zamówieniu zostało również zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, oraz na tablicy ogłoszeń OReg AMW w Zielonej Górze. Termin składania ofert upłynął odpowiednio dla pierwszego postępowania w dniu 19-07-2018 r. o godzinie 12:00, dla drugiego postepowania w dniu 12-10-2018r. o godz. 12.00. Przed upływem tych terminów nie dokonywano zmian w treści ogłoszeń o zamówieniu oraz w SIWZ. Wykonawcy nie zwracali się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz nie wykazywali zainteresowania postępowaniem w żaden inny sposób. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. Tym samym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy unieważniono każde z postępowań, ponieważ w postępowaniach nie złożono żadnych ofert niepodlegającej odrzuceniu. W planowanym postępowaniu dotyczącym ,,Przebudowy budynku biurowego ul. Zjednoczenia 104 i 106 w Zielonej Górze" w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4) ustawy Oddział nie zmienia w sposób istotny pierwotnych warunków zamówienia. Tym samym spełnione zostały wszystkie przesłanki ustawowe dotyczące możliwości zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki określone w art. 67 ust. 1 pkt. 4) ustawy dla wnioskowanego zamówienia.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ADAM KUKULSKI, pw_akukulski@poczta.fm, ENERGETYKÓW 7 , 65-729, ZIELONA GÓRA, kraj/woj. lubuskie

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.