Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3951z ostatnich 7 dni
12078z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego kotłowni grzewczej w budynku D-2 oraz...

Przedmiot:

Świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego kotłowni grzewczej w budynku D-2 oraz wykonywaniu przeglądu okresowego kotłowni grzewczej

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
powiat: Kraków
12 653 55 33,
pawel.rygiel@marr.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Nazwa zadania:

Świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego kotłowni grzewczej w budynku D-2 oraz wykonywaniu przeglądu okresowego kotłowni grzewczej w budynku B-2 na terenie Business Park Nad Drwiną 10 w Krakowie
III. Opis zadania:

Wykonawca w ramach zadania wykona prace polegające na zapewnieniu w sezonach grzewczych 2018/19, 2019/20 i 2020/21 ciągłości wytwarzania ciepła i niezawodności pracy niżej wymienionych urządzeń:

1. w kotłowni zlokalizowanej w budynku D-2, zasilającej w ciepło budynek Izby Celnej i pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku D-2:

kotła wodnego niskotemperaturowego Vitoplex 100 o mocy 130 kW z regulatorem Vitotronic 300 firmy Viessmann,

palnika olejowego WL-20/2C-Z firmy Weishaupt,

zbiorników olejowych firmy Roth,

przeponowego naczynia wzbiorczego,

pomp, armatury zabezpieczającej, regulacyjnej, zwrotnej i odcinającej, zamontowanych w kotłowni

2. w kotłowni zlokalizowanej w budynku B-2, zasilającej w ciepło budynek B-2:

kotła wodnego niskotemperaturowego Paromat Simplex PSO17 o mocy 170 kW z regulatorem KR i regulatorem obiegów grzewczych typu HK-4 firmy Viessmann,

palnika olejowego Unit-P typ VE III-3 o mocy 120/170 kW firmy Viessmann,

zbiorników olejowych firmy Roth,

przeponowych naczyń wzbiorczych N250 i N50 firmy Reflex,

pomp, armatury zabezpieczającej, regulacyjnej, zwrotnej i odcinającej, zamontowanych w kotłowni.

Zakres zleconego serwisu eksploatacyjnego kotłowni będzie obejmował, w szczególności:

rozruch urządzeń kotłowni zlokalizowanej w budynku D-2 - przed rozpoczęciem sezonu grzewczego oraz w czasie jego trwania po każdym ewentualnym ich wyłączeniu w celu wykonania niezbędnych prac możliwych do przeprowadzenia wyłącznie przy wyłączonych z ruchu urządzeniach,

odstawienie urządzeń kotłowni zlokalizowanej w budynku D-2 z ruchu - po zakończeniu sezonu grzewczego oraz w czasie jego trwania przed każdym ewentualnym jej wyłączeniem w celu wykonania niezbędnych prac możliwych do przeprowadzenia wyłącznie przy wyłączonych z ruchu urządzeniach,

wykonywanie przeglądów okresowych kotłowni zlokalizowanych w budynkach D-2 i B-2,

prowadzenie konserwacji i regulacji urządzeń kotłowni zlokalizowanej w budynku D-2 w zakresie i z częstotliwością zaleconą oraz ustaloną przez wytwórców w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń, (koszty materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji urządzeń Wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie),

usuwanie awarii lub uszkodzenia urządzeń kotłowni zlokalizowanej w budynku D-2 w ciągu określonego w formularzu czasu dojazdu od momentu telefonicznego ich zgłoszenia przez Pracowników Administracji Business Parku lub agentów ochrony (koszty zakupu materiałów niezbędnych do usunięcia awarii pokrywa Zamawiający. Wykonawca zobowiązanym jest przedłożyć wycenę materiałów w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego),

sporządzanie protokołów z przeglądów kotłowni i dostarczenie ich Zamawiającemu w terminie 14 dni od wykonania przeglądów.

Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonywania niezbędnych remontów urządzeń kotłowni zlokalizowanej w budynku D-2, powstałych w trakcie sezonu grzewczego za odrębnym wynagrodzeniem uzgodnionym z Zamawiającym.

Składanie ofert:
IV. Składanie ofert:

Poniższą ofertę należy złożyć do dnia 9.11.2018 roku do godziny 14.00, na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia, osobiście w sekretariacie siedziby Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., 31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11 (sekretariat, piętro I) lub przesłać listem poleconym (liczy się data dostarczenia do Zamawiającego) na adres Spółki. Szczelnie zamknięte opakowanie oferty należy opatrzeć napisem:

,,Świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego kotłowni grzewczej w budynku D-2 oraz wykonywaniu przeglądu okresowego kotłowni grzewczej w budynku B-2 na terenie Business Park Nad Drwiną 10 w Krakowie"

Uwagi:
V. Kryteria oceny ofert:

Kryterium decydującym o wyborze oferty jest:
Cena realizacji usługi za jeden sezon grzewczy (waga 85%), Kryterium czas dojazdu od momentu zgłoszenia (waga 15%),

przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.

Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w oparciu o:

Kryterium cenowe - wskaźnik C

C= ((Ca : Cb) × 85%) × 100

gdzie:

Ca - najniższa cena brutto oferty spośród zakwalifikowanych ofert

Cb - cena brutto oferty ocenianej

Kryterium czas dojazdu od momentu zgłoszenia - wskaźnik T

Wykonawca winien wskazać w formularzu oferty czas dojazdu w celu usunięcia awarii od momentu zgłoszenia. W kryterium można otrzymać maksymalnie 20 pkt. Punktu wyliczane będą w następujący sposób:

czas dojazdu powyżej 120 minut. - 0 pkt

czas dojazdu od 60 - 120 minut. - 5 pkt

czas dojazdu poniżej 60 minut. - 15 pkt

T = ((Tb : Tmax) x 15%) x 100

gdzie:

Tb - liczba punktów badanej oferty;

Tmax - maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o ranking punktów uzyskanych przez każdego z Oferentów zgodnie ze wzorem (C + T).

Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia ofert niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego lub przekraczających kwotę przewidzianą przez Zamawiającego na realizację zadania.

VI. Wzory dokumentów:

W załączeniu do niniejszego zaproszenia otrzymują Państwo:

wzór formularza oferty; projekt umowy,
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

Z uwagi na fakt, że wartość w/w zadania nie przekroczy równowartości kwoty 30.000 Euro, zamówienie nie wymaga postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz.1579 ze zm.).

Kontakt:
Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11

31-542 Kraków

W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Paweł Rygiel e-mail pawel.rygiel@marr.pl tel:12 653 55 33,

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.