Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą:...

Przedmiot:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Wisznia Mała
Wrocławska 9
55-114 Wisznia Mała
powiat: trzebnicki
71 308-48-00 fax: 71 312-70-68
ug@wiszniamala.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wisznia Mała
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: ,,Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy ulicy Spacerowej w miejscowości Kryniczno, gm. Wisznia Mała"
2. Projekt realizowany w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020- Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Podziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - konkurs dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF.
6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja przetargowa zamieszczona na stronie internetowej
Gminy Wisznia Mała, na którą składają się:
1) Projekt Budowlany sporządzony został przez: FASYS MOSTY Sp. z o.o.; ul. Sienkiewicza 100/2, 50-348 Wrocław
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST),
3) Książka przedmiarów*,
4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami
Zamawiający informuje, że przedmiotowa dokumentacja załączona jest na stronie: http://bip,wiszniamala.pl/Article/get/id,20570.html jako załączniki do postępowań przetargowych.

CPV: 71247000-1

Dokument nr: RIOŚ.271.Z0.56.18

Otwarcie ofert: . Miejsce oraz termin otwarcia oferty: Urząd Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 dnia 08.11.2018r. o godz:ll:20.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 do dnia 08.11.2018r. do godz:ll:00.

Wymagania:
V. Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy biorący udział w postępowaniu :
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje:
1. osobą, (której zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowisku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
branży konstrukcyjno-budowanej), która posiada:
a) uprawnienia budowlane* do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
b) min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót przy realizacji robót budowlanych w specjalności konstrukcyno-budowlanej
2. dysponuje osobą, (której zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowisku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej), która posiada:
a) uprawnienia budowlane* do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót przy realizacji robót budowlanych w branży sanitarnej,
3. dysponuje osobą, (której zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowisku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej), która posiada:
a) uprawnienia budowlane* do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
*Uprawnienia budowlane do nadzorowania wystarczające do wykonania przedmiotu zamówienia wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.l2a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016 r. poz. 65).
7. Zakres obowiązków Wykonawcy:
1) Wykonawca będzie pełnił obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, drogowej oraz elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) i będzie odpowiedzialny za prowadzenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z udzielaniem stałych konsultacji i fachowych porad Zamawiającemu. Zadania w ramach niniejszego zamówienia będą obejmować co najmniej następujące czynności:
a. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem
na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych zatwierdzanie wniosków materiałowych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
c. Sprawdzenie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach
technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru zrealizowanej inwestycji i przekazywaniu jej do użytkowania;
d. Potwierdzanie faktyczne wykonanych robót, oraz potwierdzenie usunięcia wykrytych wad i usterek a także kontrolowanie rozliczeń budowy;
e. sprawdzanie oraz opiniowanie projektów umów, oraz samych umów podwykonawców,
f. weryfikowanie, odbiór oraz rozliczanie przerobów zaakceptowanych podwykonawców,
g. Wydawanie Wykonawcy robót, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
h. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
i. kontrolowanie jakości materiałów, weryfikacja i zatwierdzanie wszelkich źródeł pozyskiwania materiałów. Inspektor
koordynator decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, mieszanek do wszystkich elementów przewidzianych w realizacji inwestycji w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w dokumentacji projektowej. Ponadto zobowiązany jest do sprawdzania dokumentów dotyczących jakości, zatwierdzeń, certyfikatów zgodności, atestów, itp. oraz dokonywania rutynowych badań jakości w celu zapobiegania stosowaniu materiałów wadliwych lub niezgodnych z umową na wykonanie robót. Inspektor koordynator ma obowiązek podjąć decyzję w sprawie zatwierdzenia jakości materiałów w okresie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, od przedstawienia ich przez wykonawcę robót do akceptacji.
j. Egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi i zapisami umowy, k. Współpracowanie z nadzorem autorskim zapewnionym przez Zamawiającego,
I. Kontrolę Wykonawcy robót, w celu zapewnienia realizacji robot zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i higieny oracv.
ł. Egzekwowanie terminowego wykonania robót przez Wykonawcę robót - zgodnie zatwierdzonym harmonogramem robót, m. Potwierdzenie gotowości inwestycji do odbioru, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót oraz oceny poszczególnych inspektorów nadzoru,
n. Przygotowanie i przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i przyszłych użytkowników,
o. Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, otrzymanej od Wykonawcy robót, w dniu odbioru końcowego inwestycji,
p. Sprawdzenie wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania ewentualnego pozwolenia na użytkowanie jeżeli takie pozwolenie będzie wymagane,
r. Egzekwowanie od Wykonawcy robót wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie realizacji i na dzień odbioru,
s. Uczestnictwo w komisjach powołanych przez Zamawiającego dla oceny jakości robót w okresie gwarancji i rękojmi. Częstotliwość przeglądów gwarancyjnych: przeglądy gwarancyjne będą przeprowadzane co 12 miesięcy przez okres 60 miesięcy.
t. Bieżąca analiza i weryfikacja obmiarów robót, potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia
wykonawcy robót budowlanych, u. Uczestnictwo w radach budowy przygotowanych przez Zamawiającego,
w. Przygotowanie Raportu Końcowego, zawierającego pełne podsumowanie wykonywanych czynności podczas wdrażania
projektu, krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów, x. pobyt na terenie realizacji inwestycji, w każdym przypadku gdy zaistnieje taka potrzeba, w okresie realizacji robót
budowlanych oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z przepisami prawa, umową oraz dokumentacją projektową. 8. Kody CPV:
CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi. 9.Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2019r.
10. Warunki płatności: do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy należne wynagrodzenie.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
Oferta na zadanie pn:
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: ,,Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy ulicy Spacerowej w miejscowości Kryniczno, gm. Wisznia Mała _ UWAGA!! NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 08.11.2018r. godz. 11:20.
2. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

Uwagi:
VI. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Najniższa cena
VII. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania, bez podawania przyczyn.
VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Grzegorz Hupa e-mail:przetargi@wiszniamala.pl
IX. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
a. Formularz ofertowy- załącznik nr 1
b. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
c. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba
upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt c oryginale lub poświadczone notarialnie
X. Dokumenty, jakie Wykonawca musi złożyć przed podpisaniem umowy Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
1) wykaz osób realizujących przedmiot zamówienia wraz dokumentami poświadczającymi posiadanie odpowiednich uprawnień tj. kopię decyzji o nadaniu uprawnień oraz zaświadczenie o wpisie do izby samorządu zawodowego
XI. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
- Formularz ofertowy
- wzór umowy

Znak sprawy: RIOŚ.271.Z0.56.18
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wisznia Mała o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017, poz.1579 ze zm.): Zamawiający - Gmina Wisznia Mała
zaprasza
Wykonawców do złożenia oferty na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: ,,Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy ulicy Spacerowej w miejscowości Kryniczno,
gm. Wisznia Mała"
Dane dotyczące zamawiającego:
GMINA WISZNIA MAŁA ul. WROCŁAWSKA 9
Telefon/faks: (71) 312-70-25 /(71) 312-70-68
URL: www.wiszniamala.pl e-mail: ug_wisznia@wiszniamala.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.