Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3951z ostatnich 7 dni
12078z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiany urządzeń na placach zabaw

Przedmiot:

Wymiany urządzeń na placach zabaw

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 13
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki
tel. (71) 398-09-10 fax (71) 398-09-12
sekretariat@zbk.olesnica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia dotyczy wymiany urządzeń na placach zabaw na terenach w zarządzie Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy.
2. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót - Załącznik nr 1 do oferty.
3. Roboty budowlane rozliczane będą wynagrodzeniem ryczałtowym na podstawie złożonej oferty. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera oprócz kosztów występujących w przedmiarze robót, także wszystkie koszty związane z realizacją zadania nie ujęte w przedmiarze robót, a niezbędne do wykonania zakresu robót, tj. podatek VAT, roboty przygotowawcze, roboty porządkowe, zabezpieczające (pod względem bhp, kradzieży, dewastacji, ingerencji osób trzecich do czasu odbioru końcowego robót i przekazania inwestycji Zamawiającemu), zagospodarowanie placu budowy, uporządkowanie terenu po budowie, zajęcie pasa drogowego, koszty poboru energii elektrycznej, koszty poboru wody.
4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia na danym placu zabaw z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o wartość brutto wskazaną w formularzu ofertowym przypisaną do danego placu zabaw.
4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2018 r. o godz. 10:30 w pok. nr 114 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
VII. DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT_
1. Spiętą ofertę w zamkniętej kopercie z napisem:
Nazwa i dokładny adres Wykonawcy
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 13 56-400 Oleśnica
Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wymiany urządzeń na placach zabaw na terenach w zarządzie Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy.
MT.480.118.2018
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 08.11.2018 r. o godz. 10:30.
należy złożyć w siedzibie Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 13 do dnia 08.11.2018 r. do godziny 10:00 w sekretariacie - pokój nr 102 (I p.).

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zadania do dnia 15.04.2019 r.

Wymagania:
WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Całościowa wycena przedmiotu zamówienia zostaje dokonana przez oferenta na własną odpowiedzialność i ryzyko.
2. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić koszt wszystkich działań (w tym obowiązkowej wizji lokalnej).
3. W ofercie należy przedstawić zaoferowaną cenę za całościowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
V. KRYTERIUM OCENY OFERT_
Kryterium oceny ofert jest cena o wadze 100%.
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania:
C =-----------------x 100
Cbad
gdzie:
C - ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium ,,cena",
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Cbad - cena oferty badanej spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert.

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do oferty.
4. Protokół z otwarcia ofert i wybór wykonawcy zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.zbk.olesnica.pl
5. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy na realizację omawianego zadania.

Kontakt:
VI. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_
Osobami do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia są:
- w sprawach formalnych dot. zamówienia - Anna Kordos tel. 71 398 09 29,
- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia - Wojciech Pękalski tel. 71 398 09 20.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.