Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3724z ostatnich 7 dni
13067z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mikołajki Pomorskie
ul. Dzierzgońska 2
82-433 Mikołajki Pomorskie
powiat: sztumski
tel. (055) 6404357 wew. 12
inwestycje@mikolajkipomorskie.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Mikołajki Pomorskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Gdakowskiej
w Mikołajkach Pomorskich"
1.Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
2.0kreślenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie bezwykopowej
renowacji istniejącego kanału sanitarnego z rur kamionkowych o średnicy DN 300mm, polegającej na
wprowadzeniu przez studnie rewizyjne do wnętrza kanału wkładu elastycznego z tkaniny technicznej
nasączonej żywicami utwardzanymi promieniami UV o wytrzymałości obwodowej rękawa min. 4 kN, w
następującym zakresie rzeczowym:
- o długościach pomiędzy studniami odpowiednio:
S1-S2 (L1) - 43,3m,
S3-S4 (L2) - 64,4m.
Dodatkowo ze względu na zły stan niektórych studni betonowych rewizyjnych o średnicy DN 1200 (3
szt.), planuje się ich renowację przy użyciu chemii budowlanej.
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia".
Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne
jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo.
1. Warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 45do Zaproszenia.
2. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do remontu materiały posiadały ważne aprobaty
techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.

Dokument nr: RGK.II.271.21.2018, RG. 11.271.21.2018

Otwarcie ofert: 7.Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.11.2018 r.,
do godz. 10:30, w siedzibie zamawiającego, pokój nr 10, I piętro (zamówienia publiczne i
inwestycje).

Specyfikacja:
4.Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
zamawiającego - Gminie Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, lub za
pomocą poczty elektronicznej

Składanie ofert:
6.Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
1) ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką).
2) ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 09.11.2018 r., do godz. 10:00 w
siedzibie zamawiającego: w Gminie Mikołajki Pomorskie , ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki
Pomorskie, sekretariat, osobiście lub pocztą na adres zamawiającego,
3) na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, nazwę i adres zamawiającego oraz napis:
,,Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Gdakowskiej w Mikołajkach
Pomorskich"
4) oferta otrzymana po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,
5) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
upływu do jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od chwili podpisania umowy do 30 kwietnia 2019 r.

Wymagania:
5 .Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie,
3) Posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania
zamówienia,
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego
zamówienia.
8..Zawartość oferty.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy- załącznik nr 1 do zaproszenia,
9.0pis obliczenia ceny ofertowej:
1) Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę netto, Vat... %, brutto,
2) Cena ofertowa jest ceną podaną na formularzu ofertowym,
3) Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres ważności umowy.
11.Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.
Zamawiający może unieważnić prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w
następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału postępowaniu, o których mowa w pkt. 5,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uwagi:
10. Kryterium oceny oferty przez Zamawiającego będzie Cena -100 %.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.