Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
592z dziś
4490z ostatnich 7 dni
14115z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Robota budowalna polegająca na uzupełnieniu wentylacji sali gimnastycznej w budynku...

Przedmiot:

Robota budowalna polegająca na uzupełnieniu wentylacji sali gimnastycznej w budynku sportowo-świetlicowym

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Białe Błota
ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota
powiat: bydgoski
+48 52 323 90 62
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Białe Błota
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Znak sprawy: ZPI.271.102.2018.ZP2
1. Zamawiający: Gmina Białe Błota, 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 zaprasza do złożenia oferty na:

,,Budowa uzupełnienia wentylacji w sali gimnastycznej w budynku sportowo-świetlicowym przy Szkole Podstawowej w Przyłękach"
2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest robota budowalna polegająca na uzupełnieniu wentylacji sali gimnastycznej w budynku sportowo-świetlicowym przy Szkole Podstawowej
w Przyłękach. Budowa wentylacji swoim zakresem obejmuje sposób i rodzaj zbilansowania powietrza nawiewnego i wywiewnego. W celu zapewnienia odpowiedniego przemieszczania się mas powietrza na sali gimnastycznej, wykonanie ww. roboty budowlanej jest niezbędne.
3. Warunki techniczne przedmiotu zamówienia opisane zostały w zał. nr 1 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: ZPI.271.102.2018.ZP2

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia oferty: 08.11.2018 r. godz. 9:00 Sekretariat Urzędu Gminy Białe Błota

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, w pokoju nr 22, oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą zamówienia: ,,Budowa uzupełnienia wentylacji w sali gimnastycznej w budynku sportowo-świetlicowym przy Szkole Podstawowej w Przyłękach"
13. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, w pokoju nr 22, oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą zamówienia: ,,Budowa uzupełnienia wentylacji w sali gimnastycznej
w budynku sportowo-świetlicowym przy Szkole Podstawowej w Przyłękach".

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania Umowy.

Wymagania:
4. Warunki stawiane Wykonawcom:

1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie / przebudowie / remoncie wentylacji w budynku.

2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które skieruje
do realizacji zamówienia, gwarantującymi właściwą jakość robót budowlanych,
o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym nie mniejszym niż określono poniżej, tj.:

Kierownik robót - minimum 1 osoba:

minimalne kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów,;

minimalne doświadczenie zawodowe:

trzy lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót w ww. specjalności liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

6. Kryterium oceny ofert:

A. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1) Kryterium cena (oznaczenie C) - znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów -
60 % (pkt),

2) Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane - (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów - 40 % (pkt),
B. Sposób oceny ofert:

1) Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2) Ocenie według kryteriów, o których mowa powyżej, poddane zostaną jedynie oferty nieodrzucone.

3) Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert, przyznając każdej z nich ilość punktów obliczoną następująco:

a) opis kryterium cena:

Kryterium cena rozpatrywana będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zaoferowanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Liczba punktów w kryterium: ,,cena", zostanie obliczona w ten sam sposób, wg następujących wzorów:

C =

Cmin

Co

x

60 pkt

Gdzie :

Cmin - najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert,

Co - cena ocenianej oferty,

Przyznane punkty wg wzorów zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

b) opis kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (G):

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez wykonawcę w formularzu ofertowym, w pełnych latach, w okresie od min. 3 do max. 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego robót, zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Ilość punktów (G) w tym kryterium zostanie obliczona następująco:

a) okres udzielonej gwarancji 3 lat - 0 pkt,

b) okres udzielonej gwarancji 4 lat - 20 pkt,

c) okres udzielonej gwarancji 5 lat - 40 pkt,

4) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów, wyliczoną zgodnie z wzorem: P = C + G, gdzie:

P - łączna liczba punktów oferty ocenianej,

C - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,

G - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane,

5) jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym i została uznana jako najkorzystniejsza spośród ofert nieodrzuconych, w oparciu o podane kryteria oceny ofert
10. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ,,Oferta" przygotowany ściśle według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym.
11. Sposób obliczenia ceny oferty:

1) Cena oferty rozumiana jest jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto.

2) Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Kosztorys ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

3) Kosztorys ofertowy, o którym mowa w powyżej należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych
w formularzu.

4) Jakakolwiek zmiana wprowadzona przez wykonawcę do kosztorysu ofertowego,
w szczególności w treści opisu, szacowanej ilości i jednostki miary skutkować będzie odrzuceniem oferty.

5) Nie podanie przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowej netto dla którejkolwiek pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

6) Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane
w kosztorysie ofertowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian do kosztorysu ofertowego, w szczególności w zakresie opisu kolumn i wierszy.

7) Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia,
w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa
w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy. Cena brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.

8) Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku podania przez Wykonawcę ceny z dokładnością inną niż do 2 miejsc po przecinku Zamawiający przyjmie tą cenę z uwzględnieniem zaokrąglenia do
2 miejsc po przecinku.

9) Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, należy do obowiązków wykonawcy

10) Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający informuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Wybrany wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia
o wyborze oferty zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi w ciągu 5 dni od dnia wyboru oferty. Czas ten Wykonawca przeznacza na uregulowanie formalności związanych z zawarciem umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Kontakt:
12. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Monika Dominikowska +48 52 323 90 62.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.