Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup energii elektrycznej

Przedmiot:

Zakup energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: IZ PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice
ul. Mielżyńskich 14
64-122 Pawłowice
powiat: leszczyński
tel. 65 5299192 w. 214, faks 655 299 464
sekretariat@zdpawlowice.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Pawłowice
Wadium: 10000.00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup energii elektrycznej
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na 2019 rok dla Zakładu Doświadczalnego Pawłowice . 2. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych o zawarciu umów sprzedaży oraz zgłoszenia do OSD wniosków dotyczących procedury zmiany sprzedawcy, (nazwy i adresy OSD w Załączniku nr 1 do SIWZ). 3. Zamawiający skutecznie umocuje Wykonawcę do przeprowadzenia procedury, o której mowa w ust. 2 tj. do zgłoszenia wskazanym Operatorom sieci do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz w innych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy czynności. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie dane niezbędne do uzupełnienia odpowiednich wniosków dotyczących zgłoszenia zmiany sprzedawcy, 4. Rozpoczęcie procesu zakupu energii elektrycznej nastąpi z dniem 01.01.2019 r., Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31.12. 2019 r., 5. Energia elektryczna kupowana na podstawie zawartej umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, czyli że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, 6. Wykonawca odpowiada za jakość obsługi Zamawiającego. Za niedotrzymanie przyjętych standardów rynkowych - zgodnie z określeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r.- Zamawiającemu, na jego pisemny wniosek, przysługują bonifikaty. 7. Zakup energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 89 z 2006 r., poz. 625 z późniejszymi zmianami), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. 8. Szacowana roczna ilość dostarczanej energii elektrycznej (+/- 10%) w okresie dostawy wyniesie 2 097,0 MWh, w tym: Tabela 1 Lp. Grupy taryfowe Ilość MWh 1 w strefie całodobowej B21, C11 i C21 2 025,5 2 w grupach dwustrefowych C12a w tym: - energia rozliczana w strefie szczytowej - energia rozliczana w strefie pozaszczytowej 70,0 30,0 40,0 3 w grupach dwustrefowych C21b w tym: energia rozliczana w strefie dziennej energia rozliczana w strefie nocnej 1,5 0,9 0,6 4 Energia łącznie 2 097,0 5 Moc umowna łącznie - 1 230 kW Prognozowana na 2019 rok ilość energii elektrycznej oszacowano w oparciu o faktyczne jej zużycie w Zakładzie Doświadczalnym Pawłowice w okresie poprzednich lat. 9. Podane w tabelach 1 i 2 wielkości są wyłącznie wielkościami szacunkowymi, natomiast wartość rzeczywistego zużycia energii elektrycznej rozliczana będzie w oparciu o wskazania układów pomiarowo - rozliczeniowych (w cyklach stosowanych przez Operatorów sieci) i cen jednostkowych. 10. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na co najmniej 14 dni wcześniej o ewentualnej zmianie w planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej lub w przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji w poszczególnych punktach poboru, zmianach w układach pomiarowo- rozliczeniowych. 11. Zamawiający informuje i oświadcza że: - procedurę zmiany sprzedawcy przeprowadza po raz szósty, - wszystkie układy pomiarowo rozliczeniowe ma dostosowane do wymogów TPA, - ma zawarte na czas nieokreślony umowy z wymienionymi w tabeli Załącznika nr 1 do SIWZ Operatorami Sieci Dystrybucyjnych, - dysponuje tytułem prawnym do korzystania ze wszystkich obiektów, do których ma być dostarczana energia elektryczna, - posiada aktualne umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte na czas określony, obowiązujące do 31 grudnia 2018 r. Umowy nie były zawarte w ramach akcji promocyjnej

CPV: 09310000-5

Dokument nr: 642603-N-2018, 254/2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdpawlowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub drogą pocztową
Adres:
IZ PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice ul. Mielżyńskich 14 64-122 Pawlowice sekretariat - biuro nr 2, lewa oficyna

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-09, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.