Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż ,,Ławki Niepodległości dla samorządów"

Przedmiot:

Dostawa i montaż ,,Ławki Niepodległości dla samorządów"

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Sokólski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Sokólskiego
Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
powiat: sokólski
. 857110876; fax 857112008
janusz.gudalewski@sokolka-powiat.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Sokółka
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa i montaż ,,Ławki Niepodległości dla samorządów"
Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż Ławki Niepodległości dla samorządów,
która zostanie zamontowana na działce o nr ewidencyjnym 837/1 przy budynku Starostwa
Powiatowego w Sokółce.
Konstrukcja, waga i sposób mocowania ławki oraz użyty materiał muszą być w 100%
odporne na wandalizm i próby niepowołanego demontażu siedziska. Ławka powinna być
wyposażona w instalację podgrzewająca górną część siedziska tak, aby ławka mogła być
funkcjonalna przez cały rok.
Opis techniczno - wykonawczy Ławki Niepodległości:
a) Siedzisko - korpus betonowy:
Korpus ławki ma być wykonany z betonu GRC (Glass Reinforced Concrete) metodą
natryskową z użyciem szablonu literniczego w formie oryginalnego przeskalowanego logo
,,niepodległa" - Rodzaj cementu - CEM I 52,5 R zgodny z normą EN 197-1:2011 - kolor
betonu- biały, struktura gładka.Beton ma być zaimpregnowany preparatem hydrofobizującym do betonu GRC. Preparat
powinien wnikać w głąb powierzchni mineralnych, chroniąc je przed szkodliwym działaniem
wody, roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe i zanieczyszczeń mineralnych.
Preparat nie powinien przyciemniać koloru betonu. Preparat musi spełniać wymagania normy
PN-EN 1504-2 jako impregnat hydrofobizujący oraz posiadać atest higieniczny.
Istotną część korpusu ławki ma stanowić element loga, czyli napis ,,niepodległa"
odwzorowujący w oryginale pismo Marszałka Józefa Piłsudskiego. Napis powinien
przechodzić na wylot betonowego korpusu po obu stronach ścian czołowych ławki. Środki
liter: e, p, o, d, e, g, a, muszą być przymocowane do szyby hartowanej umieszczonej
wewnątrz korpusu za pomocą śrub ze stali nierdzewnej tak, aby napis był zgodny z
oryginałem. Korpus ławki powinien być zamocowany do podłoża na tzw. dystansach z
blachy ocynkowanej na wysokości 5 cm od docelowego gruntu.
- b) Siedzisko multimedialne:
Siedzisko multimedialne ma być wykonane z blachy nierdzewnej kwasoodpornej - elektro-
polerowanej wraz z nakładką izolująca w kolorze biało/ czerwonym.
Siedzisko multimedialne na być wyposażone w następujące wyposażenie elektryczne,
elektroniczne, oświetlenie, multimedia:
- wyłącznik różnicowo - prądowy (zabezpieczenie przeciwzwarciowe),
- wyłącznik nadprądowy,
- zasilacz,
- komputer Raspberry Pi3 z obudową i kartą pamięci,
-router WiFi,
-ładowarka NFC,
- gniazdka 230 VAC-,
- głośnik,
- przyciski wandaloodporne ze stali nierdzewnej,
- gniazdo USB,
- wyposażenie szafki sterowniczej,
- listwy LED (czerwona, biała), z zasilaczem do LED,
- szyba hartowana,
- osuszacz + termostat,
- przewody wodoodporne.
Zamawiający we własnym zakresie:
- doprowadzi zasilanie 230VAC 50Hz6A
- doprowadzi przewód Ethernet (złacze RJ -45) od źródła sygnału (antena itp.)
- utwardzi teren wokół Ławki Niepodległości.
- c) Napisy i symbolika:
Na ławce powinna zostać zamieszczona inskrypcja:
ŁAWKA NIEPODLEGŁOŚCI
PAMIĘCI WYBITNYCH PATRIOTÓW, DOWÓDCÓW I MĘŻÓW STANU ORAZ
CZYNU ZBROJNEGO ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCIMINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
POWIAT SOKÓLSKI i data odsłonięcia ławki.
Ponadto na ławce pomnikowej powinno być umieszczone logo Programu Służymy
Niepodległej i logo (herb) partnera uczestniczącego w programie - Powiatu Sokólskiego, jak
również fotokodu QR na komórki i tablety
d) Treści edukacyjne:
Ławka ma spełniać również funkcję edukacyjną, realizowaną przez możliwość odsłuchania
materiałów edukacyjnych.
Układ tematyczny materiałów edukacyjnych zamieszczanych w formie nagrań przedstawia się w
sposób następujący:
a. część ogólna (przygotowana i udostępniana przez Ministerstwo Obrony Narodowej):
- fragment Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego - Marsz I Brygady,
- fragment Depeszy Józefa Piłsudskiego notyfikującej powstanie niepodległego Państwa Polskiego z
16 listopada 1918 r.;
b. część regionalna (przygotowana i udostępniana przez Ministerstwo Obrony Narodowej):
- Szlak Wojny 1920 roku,
Zamawiający przy odbiorze będzie wymagał, aby Ławka Niepodległości odpowiadała
narzuconemu przez Ministerstwo Obrony Narodowej projektowi wykonawczemu.
Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu z MON projektu wykonawczego Ławki
Niepodległości załączy go do niniejszego zapytania, a w przypadku otrzymania w/w projektu
po wyłonieniu Wykonawcy - prześle wybranemu Wykonawcy.
Ławka Niepodległości musi być objęta 36 miesięcznym okresem gwarancji.

Dokument nr: OR-IV.272.10.2018.JG

Specyfikacja:
www.sokolka-powiat.pl

Składanie ofert:
Rozdział XI
Składanie i otwarcie ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 9 listopada 2018 r. do godz. 11 00 . Oferty złożone po terminie nie
będą rozpatrywane. Oferty można składać faksem (na numer 0857112008) lub pocztą e-mail
(na adres: janusz.gudalewski@sokolka-powiat.pl ). Oferta przesłana faksem lub drogą
elektroniczną nie wymaga potwierdzenia na piśmie.
Zamawiający, bez zbędnej zwłoki, przekaże Wykonawcom, za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub faksem, informację o złożonych ofertach oraz informację o wynikach
postępowania.
Rozdział XII
Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto.
Cena ofertowa ma zawierać koszt zakupu, dostarczenie do siedziby Zamawiającego oraz
montaż Ławki Niepodległości z podłączeniem doprowadzonego wcześniej zasilania i
przewodu internetowego.

Wymagania:
Rozdział IV
Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Rozdział V
Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia - do 15 grudnia 2018r.
Rozdział VI
Warunki udziału w postępowaniu i wymagane dokumenty
1. Warunki udziału w postępowaniu.
W zapytaniu cenowym oferty mogą złożyć osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. Nie
wyklucza się udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.
2. Wymagane dokumenty.
Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:
1)
wypełniony formularz ofertowy,
2)
pełnomocnictwo lub upoważnienie do podpisania formularza ofertowego,
3)
aktualny odpis z KRS lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej.
W przypadku, gdy do oferty nie zostaną dołączone dokumenty, o których mowa w
ust.2 pkt 2 i 3, lub dokumenty te są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przezzamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia
lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Brak uzupełnienia w/w dokumentów
spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- oferta będzie niezgodna z prawem,
- treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
Rozdział IX
Okres związania ofertą
Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Oferta złożona w niniejszym postępowaniu przestaje wiązać przed upływem 30-dniowego
terminu z chwilą zawarcia umowy.
Rozdział X
Opis sposobu przygotowania oferty
1.
Formularz ofertowy musi być sporządzony w języku polskim, pismem czytelnym.
2.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem
na język polski;
3.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca;
4.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę;
5.
Formularz ofertowy i upoważnienie do podpisania formularza ofertowego muszą być
podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony
wraz z imienną pieczątką lub czytelny.
6.
Formularz ofertowy winien być sporządzony zgodnie z zaleceniami oraz
przedstawionym przez Zamawiającego wzorcem - załącznikiem, a w szczególności zawierać
wszelkie informacje oraz dane w nich zawarte; nie powinno się pozostawiać pól nie
wypełnionych, w miejscach gdzie należałoby wstawić wpis ,,nie dotyczy" dopuszcza się
przekreślenie, które jako substytut oświadczenia również wymaga podpisu.7.
We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie firmy i
siedziby.
8.
Cena ofertowa musi zawierać koszt zakupu kompletnej ławki betonowej wraz z
wymaganym wyposażeniem, koszt dostawy do siedziby Zamawiającego, montażu w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego, podłączenie ławki do sieci zasilającej i internetowej,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej (bez inwentaryzacji geodezyjnej) oraz koszty
związane z przeglądami i konserwacją w okresie gwarancji.

Uwagi:
Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienia udziela się z pominięciem stosowania procedur określonych ustawą z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986) na podstawie art.
4 pkt 8 w/w ustawy, ze względu na fakt, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzi się z
zachowaniem zasady konkurencyjności.
Rozdział XIII
Sposób poprawy stwierdzonych omyłek
1. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający dokona poprawy stwierdzonych
oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na
niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści
oferty.
2. Za oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający uzna niezamierzoną niedokładność, błąd
pisarski lub inną podobną usterkę w tekście, w szczególności niezamierzone
przekreślenie, opuszczenie wyrazu, błąd logiczny czyli niedokładność widoczną dla
każdego bez przeprowadzania jakiejkolwiek dodatkowej analizy.
3. Za oczywista omyłkę rachunkową Zamawiający uzna widoczny, niezamierzony błąd
rachunkowy popełniony przez Wykonawcę, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego
wyniku działania arytmetycznego.
4. Za omyłkę polegającą na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodującą
istotnych zmian w treści oferty Zamawiający uzna omyłkę, która nie powoduje istotnych
zmian w treści oferty jeżeli z okoliczności wynika zamiar złożenia przez Wykonawcę
oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.Rozdział XIV
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę,
złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XV
Środki ochrony prawnej
W niniejszym postępowaniu Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane ustawą prawo zamówień publicznych.
Rozdział XVI
Odwołanie lub zamknięcie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia postępowania bez wybrania
którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w treści niniejszego zapytania do upływu terminu
składania ofert.
Rozdział XVII
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem danych osobowych jest Powiat Sokólski reprezentowany przez Zarząd
Powiatu Sokólskiego, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka, tel. 85 711 08 76,
www.sokolka-powiat.pl, e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl;
inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Krzysztof Borowski, kontakt: e-
mail: krzysztof.borowski@sokolka-powiat.pl., tel. 85 711 08 15;
dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
odbiorcami danych osobowych Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do
informacji publicznej,
dane osobowe Wykonawców będą przechowywane, zgodnie z zasadami archiwizacji do
końca okresu gwarancji tj. 3 lata od terminu zakończenia zadania (odbiór końcowy),
obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących
jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawców decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada :
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Wykonawcy:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Nazwa i adres Zamawiającego
Powiat Sokólski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
tel. 857110876; fax 857112008
www.sokolka-powiat.pl
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl
godz. urzędowania: poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
Rozdział VII
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:
- Janusz Gudalewski - kierownik Referatu Zamówień Publicznych w Wydziale
Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Sokółce
tel. 857110826, fax. 857112008
e-mail: janusz.gudalewski@sokolka-powiat.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.