Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac adaptacyjno - remontowych

Przedmiot:

Wykonanie prac adaptacyjno - remontowych

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
powiat: Warszawa
tel./fax 22 531 03 01
przetargi@uodo.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: Nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 701 - 705 KODEKSU
CYWILNEGO
na prace adaptacyjno - remontowe w Urzędzie Ochrony Danych
Osobowych przy ul. Stawki 2 i ul. Koszykowej 53. oznaczenie niniejszego postępowania ZA.2610.2.2018
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjno - remontowych w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 i ul. Koszykowej 53.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1A i 1B do ogłoszenia.
3. Organizator dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch następujących części:
Część nr 1: Prace adaptacyjno - remontowe dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 w Warszawie.
Część nr 2: Przełożenie i położenie kostki brukowej na terenie dzierżawionym przez Urząd Ochrony Danych
Osobowych przy ul. Koszykowej 53.
Organizator nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Dokument nr: ZA.2610.2.2018

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 05.11.2018 r. o godz. 09.45 w pok. Nr 1203a w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Specyfikacja:
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA
Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. W postępowaniu obowiązują następujące formy porozumiewania się pomiędzy Organizatorem a Oferentem:
a) elektroniczna na adres przetargi@uodo.gov.pl (w tytule e-mail należy podać oznaczenie sprawy ZA.2610.2.2018),
b) pisemna na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Oferent powinien posługiwać się numerem sprawy określonym w ogłoszeniu.

Składanie ofert:
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Oferenta, opatrzonej nazwą zamówienia: ,,Oferta na prace adaptacyjno - remontowe w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 i ul. Koszykowej 53.". Nie otwierać przed 05 listopada 2018 r. godz.
2. Ofertę należy złożyć do dnia 05.11.2018 r. do godz. 09.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, pokój nr 1117.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Część nr 1: prace adaptacyjno - remontowe należy wykonać do dnia 15 grudnia 2018 r. Realizacja prac następować będzie sukcesywnie, w terminachdo godnych dla Organizatora, szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1A do ogłoszenia.
Część nr 2: prace polegające na przełożeniu i położeniu kostki mają być wykonane w terminie do 15 grudnia 2018 r. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1B do ogłoszenia.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu, zgodnie z art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Oferent składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu (według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ogłoszenia).
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki wskazane w ogłoszeniu. Dokumenty powinny być złożone na wymienionych załącznikach. Oferent może sporządzić własny dokument, ale pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje zawarte we wzorze Organizatora (musi odpowiadać treści ogłoszenia).
3. Organizator może złożyć tylko jedną ofertę na daną część. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Złożenie więcej niż jednej oferty na daną część lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta.
4. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę muszą być czytelne.
5. Oferta oraz wszystkie załączniki sporządzone przez Oferenta muszą być podpisane (za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisującej lub odręczny podpis złożony z pieczątką określającą imię
i nazwisko osoby podpisującej) przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Oferenta lub przez upoważnionego pełnomocnika. Jeżeli oferta oraz inne dokumenty i oświadczenia zostaną podpisane przez pełnomocnika, to do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną przez mocodawcę lub notarialnie za zgodność z oryginałem.
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Oferenta.
7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem - połączone w sposób trwały. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Kontakt:
Godziny pracy Organizatora: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.