Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
14790z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Realizację zadania pn. prace remontowe w prawym korytarzu na parterze oraz w korytarzu piwnicy

Przedmiot:

Realizację zadania pn. prace remontowe w prawym korytarzu na parterze oraz w korytarzu piwnicy

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Kole
Włocławska 4
62-600 Koło
powiat: kolski
63 22 82 800, fax: 63 22 82 870
zamowienia@kolo.sr.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Koło
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
realizację zadania pn. prace remontowe w prawym korytarzu na parterze oraz w korytarzu piwnicy
Sądu Rejonowego w Kole obejmujące:
a) wymianę sufitu podwieszanego w prawym korytarzu C na parterze Sądu Rejonowego w Kole,
b) wymianę okładziny płytkowej na posadzce w prawym korytarzu C na parterze Sądu Rejonowego w Kole,
c) naprawę tynku mozaikowego na ścianie w korytarzu C piwnica tut. Sądu. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:" Wymianie sufitu podwieszanego na korytarzu C, na parterze Sądu Rejonowego w Kole, o wymiarach: 17,7mx 1,8 m".
Szczegółowy zakres robót obejmuje:
o demontaż istniejącego sufitu podwieszanego,
o demontaż istniejącego oświetlenia,
o montaż nowej konstrukcji sufitowej kolor biały,
o wypełnienie konstrukcji stalowej płytą kasetonową kolor biały, wymiar 60x60 cm,
o montaż nowych lamp oświetleniowych kasetonowych 59x59 cm - 7 sztuk,
o montaż rewizji w zabudowie kartonowo-gipsowej,
o zabezpieczenie drzwi, podłóg i okien,
o utylizację zdemontowanych elementów,
o prace porządkowe.
1.2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: ,,Wymianie okładziny płytkowej na posadzce korytarza C, na parterze Sądu Rejonowego w Kole, o wymiarach: 17,7mx 1,8 m".
Szczegółowy zakres robót obejmuje:
o zabezpieczenie drzwi, podłóg i okien,
o skucie płytek, zerwanie posadzki cementowej,
o wyrównanie podłoża pod nową okładzinę,
o położenie nowej posadzki z płytek jednobarwnych o wymiarach 60x60 cm o klasie ścieralności 5, klasie odporności na plamienie 5,
o wykonanie cokołów o wysokości 8cm,
o fugowanie płytek,
o prace porządkowe,
o utylizacja gruzu i pozostałych zdemontowanych elementów.
1.3. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: ,,Naprawie tynku mozaikowego na ścianie w korytarzu C piwnica tut. Sądu" Szczegółowy zakres robót obejmuje:
o zabezpieczenie powierzchni,
o oczyszczenie powierzchni odparzonej - 1 m2,
o zabezpieczenie przed ponownymi odparzeniami tynku,
o nałożenie tynku mozaikowego w istniejącym kolorze,
o prace porządkowe.
1.5. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, CPV:45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych,
CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek, CPV: 45410000-4 Roboty tynkarskie.
1.6. Roboty prowadzone będą zgodnie z harmonogramem, który stanowić będzie zał. nr 1 do umowy. Harmonogram zostanie opracowany w porozumieniu z Zamawiającym w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.
1.7. Prowadzone roboty nie mogą zakłócić normalnego funkcjonowania Sądu, w związku z tym, wszelkie prace hałaśliwe, uciążliwe oraz utrudniające jego funkcjonowanie winny być wykonywane po godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od 18:00 do 7:30 dnia następnego, od wtorku do piątku od godz. 15:30 do 7:30 dnia następnego, weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy. Odstępstwa od wskazanych wyżej reguł możliwe są wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego (Kierownika Oddziału Administracyjnego lub jego Zastępcy).
1.8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00 z uwagi na bezpośrednio sąsiedztwo bloków mieszkalnych.
1.9. Po zakończeniu każdego dnia pracy Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia obiektu w stanie umożliwiającym pracę użytkownikom budynku.
1.10. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac towarzyszących, polegających m.in. na wynoszeniu wyposażenia znajdującego się w remontowanych pomieszczeniach w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz do późniejszego wniesienia wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń, sprzątania itp. oraz winien to uwzględnić w kosztach prac remontowych.
1.11. Wykonawca usunie i zutylizuje wszystkie materiały porozbiórkowe.
1.12. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności, zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w szczególności przestrzegać przepisów BHP.
1.13. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu zamówienia własnych materiałów, maszyn, sprzętu i urządzeń.
1.14. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia -co najmniej 3 lata od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

CPV: 45431000-7, 45453000-7

Dokument nr: OA-3540-136/18

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy przesłać/złożyć do dnia 6 listopada 2018 r.. do godz.: 12:00 ( liczy się data wpływu) na adres Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Kole, ul. Włocławska 4, 62-600 Koło, Oddział Administracyjny, pokój nr 4 lub mailowo na adres e-mail: zamowienia@kolo.sr.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
2.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 15 grudnia 2018 roku. Za termin zakończenia umowy, a tym samym zrealizowania jej przedmiotu uważa się datę podpisania protokołu końcowego bez uwag.
2.2. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed terminem zakończenia prac zgłosi Zamawiającemu gotowość przekazania prac remontowych do odbioru końcowego.

Wymagania:
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
3.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
3.2. posiadania wiedzy i doświadczenia w przedmiocie wykonywanych prac,
3.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
4.1. Zamawiający zaleca, aby podpis(y) złożony(e) na formularzu ofertowym umożliwiał(y) identyfikację osób/osoby, która(e) go złożyła(y), np. będzie uzupełniony imienną pieczątką.
4.2. Formularz ofertowy należy podpisać zgodnie z pkt 4.1 z wykorzystaniem określonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia.
4.3. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
4.4. Poprawki winny być umieszczane czytelnie oraz opatrzone podpisem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
4.5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (w jednym egzemplarzu).
4.6. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4.7. Ofertę należy przygotować w takiej formie, która zapewni trwałe złączenie kartek.

Uwagi:
7.3. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, biorących udział w postępowaniu, podając nazwę (firmą) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, wraz ze streszczeniem oceny oraz porównaniem złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną poszczególnym ofertom.
7.4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w jego siedzibie.
7.5. Zamawiający do czasu podpisania umowy na wykonanie zadania zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego realizacji bez podawania przyczyny.
7.6. Wykonawcom nie przysługuje prawo do wnoszenia protestów i odwołań oraz dochodzenia od Zamawiającego kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem oferty.

Kontakt:
Włocławska 4, 62-600 Koło, Oddział Administracyjny, pokój nr 4 lub mailowo na adres e-mail: zamowienia@kolo.sr.gov.pl.
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI/ FORMALNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CELU PODPISANIA UMOWY
7.1. Adres do korespondencji: Sąd Rejonowy w Kole, ul. Włocławska 4, 62-600 Koło
Tel.: 63 22 82 800, fax: 63 22 82 870, Strona internetowa: www.kolo.sr.gov.pl e-mail: zamowienia@kolo.sr.gov.pl Godz. pracy: pon.: 8:00-16:00, wt.-pt.: 7:30-15:30
7.2. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważniona jest - Joanna Szustakowska, tel. 63 22 82 837.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.