Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wynajem: agregat prądotwórczy 1 szt

Przedmiot:

Wynajem: agregat prądotwórczy 1 szt

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: 3N SOLUTIONS Sp.z o.o.
Złota 61/100
00-819 Warszawa
powiat: Warszawa
+48 691 320 833
lukasz.dlubak@3ns.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1147186
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wynajem: agregat prądotwórczy 1 szt.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wynajem wyposażenia stanowiska badawczego: agregatu prądotwórczego 1 szt.
Wymagania ogólne dot. przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia ma być dostępny dla Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wynajmu. Przedmiot zamówienia wykorzystywany będzie przez Zamawiającego do prowadzenia badań naukowych w zakresie skuteczności technologii czyszczenia urządzeń pod średnim napięciem. W związku z powyższym istnieje ryzyko jego uszkodzenia podczas trwania prac badawczych nad ww. technologią.
Zamawiający wymaga aby Wynajmujący zabezpieczył dostępność urządzenia w przypadku jego uszkodzenia podczas prac badawczych.
Zamawiający wymaga ubezpieczenia przedmiotu zamówienia przez Wynajmującego na wypadek kradzieży lub uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac badawczych.
W przypadku uszkodzenia przedmiotu zamówienia, na wniosek Zamawiającego, Wynajmujący ma 3 dni robocze na przywrócenie sprawności urządzenia lub wymiany na inne sprawne urządzenie.
Cel zamówienia
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. ,,Opracowanie innowacyjnej technologii MVC (medium voltage cleaning) czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych pod średnim napięciem do 60kV" w ramach Programu Operacyjnego ,,Inteligentny Rozwój 2014-2020", Działanie 1.2: ,,Sektorowe programy B+R" - PBSE
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wynajem wyposażenia stanowiska badawczego: agregatu prądotwórczego 1 szt.
Wymagania ogólne dot. przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia ma być dostępny dla Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wynajmu. Przedmiot zamówienia wykorzystywany będzie przez Zamawiającego do prowadzenia badań naukowych w zakresie skuteczności technologii czyszczenia urządzeń pod średnim napięciem. W związku z powyższym istnieje ryzyko jego uszkodzenia podczas trwania prac badawczych nad ww. technologią.
Zamawiający wymaga aby Wynajmujący zabezpieczył dostępność urządzenia w przypadku jego uszkodzenia podczas prac badawczych.
Zamawiający wymaga ubezpieczenia przedmiotu zamówienia przez Wynajmującego na wypadek kradzieży lub uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac badawczych.
W przypadku uszkodzenia przedmiotu zamówienia, na wniosek Zamawiającego, Wynajmujący ma 3 dni robocze na przywrócenie sprawności urządzenia lub wymiany na inne sprawne urządzenie.
1. Agregat prądotwórczy
Minimalne parametry/specyfikacja przedmiotu zamówienia :
Agregat :
- moc max.: od 5 kVA do 6 kVA
- moc nom.: od 4,5 kVA do 5 kVA
- napięcie: 230 V
- częstotliwość: 50 Hz
- natężenie prądu: 19,5 A
- poziom ciśnienia akustycznego: od 75 do 90 dB(A)
- poziom hałasu emitowanego: od 80 do 100 dB(A)
Silnik:
- typ: 4-suwowy, 1-cylindrowy, górnozaworowy
- gniazda: 2x230V 16A; 1x230V 32A
- obroty silnika: 3000 (obr/min)
- waga sucha: do 75 kg
- zapłon: tranzystorowy
- pojemność zbiornika paliwa: do 6 l
Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31100000-7 - Generatory
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

CPV: 31100000-7

Dokument nr: 1147186

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 09-11-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę sporządzić należy na druku ,,Formularz ofertowy" stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową)
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć: .
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy: 3N SOLUTIONS Spółka z o.o. ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa lub mailem na adres lukasz.dlubak@3ns.com.pl
4. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu do składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Ożarów Mazowiecki
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Okres realizacji zamówienia: do 7 dni od dnia podpisania umowy wynajmu przez okres kolejnych 7 miesięcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe
Terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryteria oceny ofert:
a) Cena brutto - waga punktowa 100 pkt. (100%)
Liczba punktów w kryterium ,,Cena brutto" będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
----------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie
2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium Cena brutto. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
Wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
3N SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Złota 61/100
00-819 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
502 250 263
NIP
5213388077
Tytuł projektu
Opracowanie innowacyjnej technologii MVC (medium voltage cleaning) czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych pod średnim napięciem do 60kV.
Numer projektu
POIR.01.02.00-00-0209/16-00
Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 02.11.2018 r. na wynajem: agregat prądotwórczy 1 szt.
Załącznik nr 1, 2 i 3

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Łukasz Dłubak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 691 320 833

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.