Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
14790z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej

Przedmiot:

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
powiat: wrocławski
tel. 71 7265700
zamowienia.publiczne@czernica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Czernica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy.
Zamawiający informuje o konieczności publikacji danych z formularza ofertowego. Niezbędne dane to: nazwa, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty. Publikacja tych danych osobowych jest konieczna ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność (przejrzystość) oraz równe traktowanie wykonawców. Zgoda wykonawcy na publikację tych danych nie jest warunkiem możliwości ich opublikowania.
1. Przedmiotem zamówienia są kompletne roboty budowlane polegające na ,,Budowie wewnętrznej instalacji gazowej celem podłączenia kuchni w świetlicy wiejskiej przy ul. Wrocławskiej 56 w Nadolicach Wielkich (działka nr 111, obręb Nadolice Wielkie) do sieci gazowej G.EN. GAZ.- według dokumentacji projektowej oraz wytycznych Zamawiającego".
1.1. Pod stawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z budową wewnętrznej instalacji gazowej oraz rozdziałem instalacji gazowej na dwa gazomierze zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci G.EN GAZ.
W szczególności:
- wykonanie przejść przez przegrody budowlane, przekucia, montaż tulei ochronnych,
- ułożenie, spawanie i mocowanie rurociągów stalowych,
- zmiany w podejściu instalacji do punktu redukcyjno-pomiarowego,
- dostawa i montaż szafek gazowych
- montaż urządzeń gazowych,
- wykonanie prób szczelności,
- rozruch technologiczny,
- dopuszczenie do użytkowania - odbiór i podłączenie przez G.EN GAZ.
Z zakresu umownego usunięto dostawę urządzeń: Taboret gazowy, Grill gazowy, Kuchenka gazowa gastronomiczna. Urządzenia gazowe zostały zakupione przez Zamawiającego. W zakresie zamówienia jest montaż tych urządzeń.
1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
1) zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz p-poż,
2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia,
3) protokoły kominiarskie wykonanej wentylacji,
4) wykonanie dokumentacji powykonawczej projektu,
5) zgłoszenie do G.EN GAZ Energia wyłączenia i ponownego podłączenia instalacji,
6) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
1.3. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:
1) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
2) nadzoru nad bhp,
3) ustalania i utrzymywania porządku,
4) odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,
5) dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego zamówienia (dołączyć do dokumentacji powykonawczej).
Źródłem gazu dla zasilanego budynku jest istniejąca sieć gazowa średniego ciśnienia PE 63 biegnąca wzdłuż ulicy Cichej w miejscowości Nadolice Wielkie. Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa w obiekcie są zapewnione z kotłowni zasilanej z modernizowanego przyłącza. Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie. Organizacja robót powinna minimalizować przerwy w dostawie gazu. Wszelkie działania należy podejmować w uzgodnieniu z Zamawiającym.
1.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej.
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek Wykonawcy zagospodarowania i utylizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi, wszelkich odpadów pozostałych po robotach niewykorzystanych przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją. UWAGA:
1} Infrastrukturę podziemną przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić w serwisie
www.wrosip.pl moduł infrastruktura lub EWID. 2) Wykonawca zobowiązany jest do wizji w terenie i powzięcia we własnym zakresie wszelkich
informacji niezbędnych do właściwego sporządzenia oferty. Informacje powyższe należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty!
1.5. Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 45316200-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

Dokument nr: MTP-OZR.271.1.213 .2018.EZ/EP

Składanie ofert:
Forma i termin składania ofert:
Oferty należy wysyłać w formie elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@czernica.pl lub dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3, pok. 1 w terminie do dnia 06.11.2018 r. do godziny 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 10.12.2018 r.

Wymagania:
Zamawiający wybierze ofertę uznaną za najkorzystniejszą spośród prawidłowo złożonych ofert przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający pozostawi bez oceny oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzące wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zgodnie z wymaganiami określonymi w treści zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia z Wykonawcami negocjacji cen ofertowych, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania w na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Warunki udziału w postępowaniu:
3.1. Dysponowanie potencjałem kadrowym: kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacje sanitarne.
4. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności
Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 Kodeksu cywilnego) za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryterium - 100 % ceny.
Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia zostanie zapłacone wykonawcy na podstawie faktury VAT/rachunku, wystawionego po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, w terminie do 21 dni od otrzymania faktury/rachunku przez Zamawiającego.
5. Gwarancja:
Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
8. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty
8.1. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez zamieszczenie na stronie BIP protokołuj z wyboru Wykonawcy.
8.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
W zakresie merytorycznym - Ewa Poliszuk, tel. 502 735 517: mail: e.poliszuk@czernica.pl W zakresie składania ofert - Elżbieta Zembska, tel. 502 735 268, e mail: zamówienia, publiczne@czernica.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.