Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT POMIESZCZENIA MIESZKALNEGO

Przedmiot:

REMONT POMIESZCZENIA MIESZKALNEGO

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białogardzie
ul. Lipowa 1
78-200 Białogard
powiat: białogardzki
tel.: 94 3120120, fax: 94 3120180
o.administracyjny@bialogard.sr.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Białogard
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pomieszczenia mieszkalnego w budynku sądu przy ul. Lipowa 1 w Białogardzie
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie zarządzenia Dyrektora Sądu Rejonowego w Białogardzie Nr 9/14 z dnia 12.05.2014 r. (do kwoty 30 tys. euro)
Sąd Rejonowy w Białogardzie zaprasza do złożenia oferty na ,,REMONT POMIESZCZENIA MIESZKALNEGO W BUDYNKU SĄDU PRZY UL. LIPOWA 1 W BIAŁOGARDZIE"
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia stanowiącego część wynajmowanego lokalu mieszkalnego w budynku sądu przy ul. Lipowa 1 w Białogardzie
2. Zakres robót remontowych obejmuje:
? Roboty rozbiórkowe: odbicie tynków ścian zewnętrznych, rozebranie podłogi wraz z podłożem, demontaż instalacji elektrycznej, wywóz gruzu z utylizacją.
? Roboty remontowe: położenie nowych tynków, gładzi gipsowej, sufitu podwieszanego z płyt g-k. na ruszcie metalowym, ułożenie nowej instalacji elektrycznej, podłoga z paneli na warstwie wyrównawczej, izolacja z folii oraz ze styropianu twardego gr.2cm, malowanie ścian, sufitu i stolarki drzwiowej. Odcięcie instalacji c.o. w pokoju nr. 0/5 i podłączenie do instalacji c.o. sądu.
3. W trakcie wykonywanych robót - sąd nie będzie wyłączony z ciągłości pracy, roboty będą trwały w obiekcie czynnym, przy zabezpieczeniu terenu budowy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony Przedmiar robót.
5. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty.
Remont pomieszczenia mieszkalnego w budynku sądu przy ul. Lipowa 1 w Białogardzie

Dokument nr: A - 21 -19/18

Otwarcie ofert: 5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sądzie Rejonowym w Białogardzie , ul. Lipowa 1, pokój nr 15 (Oddział Administracyjny), w dniu 6 listopada 2018 r., godz. 11.15.
6. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy.
7. Kolejność otwarcia ofert zgodna będzie z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.
Remont pomieszczenia mieszkalnego w budynku sądu przy ul. Lipowa 1 w Białogardzie

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Białogardzie ul. Lipowa 1, 78-200 Białogard, pokój nr 15 Oddział Administracyjny w terminie do dnia 6 listopada 2018 r., godz. 11.00.
1. Ofertę należy złożyć w szczelnie zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającej odczytanie zawartości przed terminem otwarcia ofert.
2. Kopertę należy oznaczyć w następujący sposób:
Nazwa i adres wykonawcy Sąd Rejonowy w Białogardzie ul. Lipowa 1 78-200 Białogard - pokój nr 15 Oferta na: ,,Remont pomieszczenia mieszkalnego w budynku sądu przy ul. Lipowa 1 w Białogardzie" NIE OTWIERAĆ
PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT: DZIEŃ 6 LISTOPADA 2018 R., GODZ. 11.15.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wyznacza termin realizacji zamówienia na 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty;
2. Warunki udziału w postępowaniu:
2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) Zdolności technicznej lub zawodowej - określone przez zamawiającego w zaproszeniu do złożenia ofert;.
2.2. Określenie warunków udziału w postępowaniu:
2.2.1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2.2.2. Zdolność techniczna lub zawodowa: Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, obejmujące swym zakresem przedmiot niniejszego zaproszenia do złożenia oferty lub zbliżone w obiektach użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) brutto każda,
b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: 1 osobą - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 2 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę.
Remont pomieszczenia mieszkalnego w budynku sądu przy ul. Lipowa 1 w Białogardzie
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Do oferty każdy wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 2 ). Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Do oferty należy dołączyć aktualnych na dzień złożenia następujące oświadczenia lub dokumenty wskazanych poniżej:
3.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających zakresem opisowi przedmiotu zamówienia, co najmniej 2 roboty budowlane, obejmujące swym zakresem przedmiot niniejszego zaproszenia do złożenia oferty lub zbliżone w obiektach użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) brutto każda, wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Załącznik nr 4).
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca wskazuje: 1 osobę - kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (Załącznik nr 5).
3.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
3.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Remont pomieszczenia mieszkalnego w budynku sądu przy ul. Lipowa 1 w Białogardzie
4
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodną z zaproszeniem do złożenia oferty. Do sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
3. Dokumenty składające się na ofertę winny być aktualne w terminie składania ofert i przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy poprzez umieszczenie klauzuli ,,za zgodność z oryginałem".
4. Oferta oraz wszelkie oświadczenia powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, nadpisanie, uzupełnienie, muszą być parafowane i datowane przez Wykonawcę.
6. Strony oferty wraz z załącznikami do oferty, oświadczeniami winny być trwale ze sobą połączone, zszyte lub spięte (zbindowane) i kolejno ponumerowane. W treści ofert winna być informacja o ilości stron. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były sporządzone według porządku zagadnień określonych w zaproszeniu do złożenia oferty oraz, aby oferta zawierała spis wszystkich przedkładanych dokumentów i załączników.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferta powinna zawierać:
a) pełną nazwę Wykonawcy,
b) adres (siedziba, miejsce prowadzenia działalności) wraz z adresem poczty elektronicznej, numer telefonu, faksu, REGON, NIP),
c) cenę oferty w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego jako cenę ryczałtową w polskich złotych (podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku), obliczoną zgodnie z wymogami zawartymi w formularzu ofertowym, powiększoną o kwotę należnego podatku od towarów i usług VAT. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania,
d) termin realizacji zadania,
e) termin gwarancji,
f) dokumenty i oświadczenia określone w pkt V zaproszenia do złożenia oferty,
i) kosztorysy wraz z zestawieniem materiałów i urządzeń;
j) zaakceptowane ogólne warunki umowy- załącznik nr 6 do zaproszenia do złożenia oferty.
3. Zalecony sposób znakowania koperty nie jest zaleceniem obligatoryjnym. Przyjęcie innego sposobu oznakowania nie będzie traktowane jako sprzeczność z wymogami niniejszego zaproszenia do złożenia oferty. Sposób oznakowania musi jednak chronić ofertę przed jej przypadkowym otwarciem.
4. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące: ceny, terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji zawarte w ofertach.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca określi cenę całkowitą (ryczałtową) oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownym. Cena będzie obejmować wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonywaniem zamówienia. Zakres prac, który jest podstawą określenia ceny musi być zgodny z zakresem określonym w dokumentacji. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające z przedmiaru robót, jak również koszty wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych i zabezpieczeń materiałów i robót.
2. Cena podana w ofercie przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia.
3. Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia odpowiada Wykonawca, wiążący jest zakres rzeczowy wynikający z dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, jako załączniki do zaproszenia do złożenia oferty. Zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych mają charakter informacyjny dla Wykonawcy. Przedmiar robót należy odczytywać w powiązaniu z zaproszeniem do złożenia oferty. Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie należy traktować jako ostatecznie określające wymagania dla danych robót. Należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane wg. wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wskazówek zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Zamawiający wymaga złożenia kosztorysów ofertowych wraz z zestawieniem materiałów i urządzeń, które traktowane są jako dokumenty informacyjne, ułatwiające wycenę.
IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował ceną.
2. Oferty niewykluczonych wykonawców oraz nieodrzucone będą oceniane wg następującej wagi:
Kryterium: cena brutto - 100 %
najniższa cena brutto
Cena brutto = --------------------------------------------------- x 100 pkt
cena brutto badanej oferty
3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w ust. 1 niniejszego rozdziału zaproszenia do złożenia oferty (zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę).
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację, o której mowa wyżej na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, obowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto na konto.
09 1130 1017 0021 1002 2490 0004 - BGK w Warszawie
2. Kwota stanowiąca 70% wartości całości zabezpieczenia zostanie zwolniona po wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń w terminie 30 dni liczonych od dnia odbioru robót. Pozostałe 30% zostanie zwolnione najpóźniej w 15 dni po upływie okresu gwarancji.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U., Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
4. Wykonawca deklaruje formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w Formularzu ofertowym( zał. Nr 1).
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej będzie zwrócone z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane - pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek Wnioskodawcy.
XI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Warunki umowy zawarto w ogólnych warunkach umowy - załącznik nr 6 do zaproszenia do złożenia oferty.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
3. W szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wykonanie koniecznych robót zamiennych, wystąpienie robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.
4. Wskazanie okoliczności zmian Umowy, nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia tych zmian.

Kontakt:
Godz. urzędowania: 7.00 - 15.00
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Ryszard Nowakowski - tel. 94 312 01 21 oraz Zamawiający Dorota Lachowicz- tel. 94 312 01 23

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.