Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu mieszkań

Przedmiot:

Wykonanie remontu mieszkań

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach
Dolnych Wałów 11
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
tel./fax (32) 33-92-979
olga.wluka@zbmgliwice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie remontu mieszkań w ramach zadania pit. "Poprawa warunków mieszkaniowychrealizowanego w ramach działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym
1. Opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszego ogłoszenia: przedmiary robót dla lokali przy ul. Błogosławionego Czesława 26/8 w Gliwicach, Franciszkańskiej 22/17-18 w Gliwicach, ul. Hutniczej 5/1 w Gliwicach.

Dokument nr: 138/PZ/2018/ZBM

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych tytułem zamówienia oraz nazwą Wykonawcy.
2. Termin składania ofert do dnia 08.11.2018r., do godz. 12.00.
3. Miejsce składania/przesyłania ofert: Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11. Ip.. Dział Zamówień Publicznych, pok. 110 lub 111.

Miejsce i termin realizacji:
18. Termin wykonania zamówienia do dnia 26.11.2018r.

Wymagania:
Zawartość oferty:
1. Oferta cenowa z rozbiciem na lokale mieszkalne (jedynie wartość netto bez należnego podatku VAT) wraz z podaniem okresu gwarancji (minimum 3 lata, maksimum 5 lat)
według własnego wzoru.
2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną - ceny jednostkowe, w układzie i kolejności zgodnej z przedmiarami robót. Kosztorys winien zawierać wyłącznie następujące kolumny: liczba porządkowa, opis pozycji, jednostka, ilość jednostek, cena jednostkowa netto wraz z narzutami, wartość pozycji netto. Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót określonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją techniczną, łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi. Przedstawione w przedmiarach pozycje katalogowe mają charakter informacyjny, określający zakres robót objęty daną pozycją przedmiarową, wymagany do wykonania przez Zamawiającego. Strona tytułowa kosztorysu winna zawierać składniki cenotwórcze: roboczogodzinę, koszty ogólne, zysk.
3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność aktualny wydruk z CEIDG; w przypadku spółek odpis z KRS.
4. Imię i nazwisko osób, które będą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w danej specjalności wraz z informacją
o sposobie dysponowania tą osobą. Należy dołączyć kserokopię uprawnień oraz aktualny (opłacony) wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
5. Minimum 1 dowód (referencje, potwierdzenia, protokoły odbioru, etc.) potwierdzający prawidłowe zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat robót ogólnobudowlanych w budynkach o wartości minimum 5.000,00zł brutto oraz minimum 1 dowód (referencje, potwierdzenia, protokoły odbioru, etc.) potwierdzający prawidłowe zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat robót elektrycznych (wewnętrznych) w budynkach o wartości minimum 3.000,00/1 brutto.
6. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
7. Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości podatkowych (druk własny Wykonawcy).
8. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (druk własny Wykonawcy).
9. Oświadczenie o barku podstaw do wykluczenia (w załączeniu).
10. Zaparafowany wzór umowy (w załączeniu).
11. Pełnomocnictwa (jeśli niezbędne).
12. Informacja o podwykonawcach ( jeśli występują; w załączeniu).
13. Oświadczenie o braku zaległości z tytułu zobowiązań wobec Miasta Gliwice (w załączeniu).
Dodatkowe informacje:
1. Opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszego ogłoszenia: przedmiary robót dla lokali przy ul. Błogosławionego Czesława 26/8 w Gliwicach, Franciszkańskiej 22/17-18 w Gliwicach, ul. Hutniczej 5/1 w Gliwicach.
2. Za skuteczne powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych odpowiada Wykonawca. Sposób powiadomienia zgodnie z decyzją Wykonawcy i obowiązującym prawem.
3. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i przeglądzie pogwarancyjnym. Koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego ponosi Wykonawca. Prosimy o uwzględnienie faktu w wycenie przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia w imieniu Inwestora wykonuje Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
5. Oferta winna zawierać wszelkie koszty pośrednie, w tym ewentualnego zajęcia ciągów komunikacyjnych, przeglądów kominiarskich, etc.
6. Pomimo szczególowego opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy, układu komunikacyjnego oraz otoczenia budowy w celu oszacowania przez Wykonawcę na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyk oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części robót. Roboty niewykonane, nie podlegają fakturowaniu w ramach niniejszego kontraktu.
8. Wykonawca we własnym zakresie dostarcza niezbędny sprzęt, narzędzia oraz materiały do wykonania zamówienia.
9. Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrożeń i utrudnień, narażając użytkowników budynku i ich posesji na szkody.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BMP i P.POŻ i odpowiada za nieprzestrzeganie tych przepisów.
11. Zatrudnione osoby winne posiadać aktualne, wymagane prawem polskim zaświadczenia o zdolności do wykonywania prac objętych niniejszym zamówieniem.
12. Zamawiający nie wyraża zgodny na instalowanie w obrębie realizacji inwestycji (cały teren działki, której dotyczy inwestycja) reklam bez jego zgody. Warunki uzyskania zgody j.w. mogą być przedmiotem oddzielnych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wywieszenia na terenie budowy bannera reklamującego firmę Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odnośnie ewentualnie powierzonych i w toku wykonywania zamówienia pozyskanych informacji dotyczących Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
16. Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z Art. 17 Ustawy o VAT płatnikiem podatku jest Zamawiający. Tym samym wybór najkorzystniejszej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obow iązku podatkowego.
W związku z powyższym wykonawca będzie figurował w umowie, jako ,,Podwykonawca" a Jego ewentualni podwykonawcy, jako ..Dalsi Podwykonawcy". Reasumując:
Wykonawcy składają oferty w kwocie netto.
Umowa zostanie zawarta w kwocie netto (bez należnego podatku VAT).
Podwykonawca wystawia fakturę VAT w kwocie netto z adnotacją ,,Odwrotne
obciążenie".
17. Rozliczenie ryczałtowe. Płatność jednorazowa.
18
19. Umowa winna zostać podpisana w terminie do 3 dni od daty zaproszenia.
20. Okres rękojmi 5 lat.
Forma oraz termin i miejsce składania ofert:

Kontakt:
Publicznych, pok. 110 lub 111.
Osoby odpowiedzialne:
Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia po stronie Zamawiającego (kontakt formalny) jest Bartłomiej Jurkiewicz, tel./fax (32) 33-92-979, email: bartlomiej.jurkiewicz@zbmgliwice.pl
Zapytania merytoryczne należy kierować do osoby odpowiedzialnej: Pani Olgi Winki, tel. (32) 33-92-951, email: olga.wluka@zbmgliwice.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.