Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
16z dziś
3960z ostatnich 7 dni
12087z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakupu Testera izolacji oraz Testera bezpieczeństwa/testera wytrzymałości izolacji

Przedmiot:

Zakupu Testera izolacji oraz Testera bezpieczeństwa/testera wytrzymałości izolacji

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: SELFA GE S.A.,
ul. Bieszczadzka 14
71-042 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. +48 91 81-46-300 fax. +48 91 81-46-354
info@selfa.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa testera izolacji oraz testera

bezpieczeństwa/testera wytrzymałości izolacji.
b) Kod CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

przedmiot zamówienia
2.1. Tester izolacji to urządzenie służące do badania jakości izolacji elastycznego elementu
grzejnego. Tester izolacji ma pozwalać na badanie wpływu grubości materiału
izolacyjnego na wytrzymałość napięciową izolacji.
Tester izolacji musi spełniać następujące minimalne wymagania:
a) zgodność z normami: IEC, UL i JIS w zakresie testów bezpieczeństwa
elektrycznego sprzętu powszechnego użytku;
b) możliwość testowania wytrzymałości izolacji (bezpieczeństwa elektrycznego) przy
pomocy prądu zmiennego (AC) i stałego (DC):
. napięcie probiercze nie mniejsze niż 2000 V,
0 możliwość ustawienia napięcia pomiarowego co 2 V (lub dokładniej),
. dokładność ustawienia napięcia nie gorsza niż i 1% + 5 V,
. moc sygnału testowego nie mniejsza niż:
-- 500 VA dla prądu zmiennego (AC),
-- 100 W dla prądu stałego (DC),
. pomiar prądu True RMS z dokładnością nie gorszą niż i l,5%,
. pomiar prądu w zakresie nie mniejszym niż:
-- od 0,001 mA do 100 mA dla prądu zmiennego (AC),
-- od 0,001 mA do 20 mA dla prądu stałego (DC),
. możliwość ustawienia czasu pomiaru oraz czasu przyrostu napięcia
w zakresach nie mniejszych niż:
-- od 0,1 s do 999,9 s dla czasu przyrostu napięcia,
-- od 0,5 s do 999,9 s dla czasu pomiaru;
c) możliwość pomiaru rezystancji izolacji:
. możliwość ustawienia napięcia pomiarowego co 50 V (lub dokładniej)
w zakresie nie mniejszy niż do 1000 V,
0 zakres pomiarowy rezystancji izolacji nie mniejszy niż do 50 G..,
. dokładność pomiarów nie gorsza niż:
- +/- 10% dla napięcia poniżej 400 V (w zakresie do 2 G..),
-- +/- 20% dla napięcia powyżej 400 V (w zakresie do 50 G..),
. możliwość ustawienia czasu pomiaru oraz czasu przyrostu napięcia
w zakresach nie mniejszych niż:
-- od 0,1 s do 999,9 5 dla czasu przyrostu napięcia,
-- od 1 s do 999,9 s dla czasu pomiaru,
(1) możliwość pracy w trybie automatycznym lub manualnym;
e) możliwość zapisu do 100 testów w pamięci urządzenia;
0 wyświetlacz LCD;
g) funkcja wyświetlania wykresu;
h) interfejsy:
. RS--232C,
. USB,
. EXT l/O;
i) minimalne wyposażenie:
. przewód zasilający,
. klucz blokujący,
. przewód pomiarowy;
j) zasilanie: 230 V, 50 Hz;
k) certyfikat CE lub deklaracja zgodności z CE;
]) instrukcja użytkownika.
2.2. Tester bezpieczeństwa/tester wytrzymałości izolacji ma służyć do badań
bezpieczeństwa elektrycznego elementów grzejnych.
Tester bezpieczeństwa/tester wytrzymałości izolacji musi spełniać następujące
minimalne wymagania:
a) zgodność z normami: IEC, UL i JIS w zakresie testów bezpieczeństwa elektrycznego
sprzętu powszechnego użytku;
b) możliwość testowania wytrzymałości izolacji przy pomocy prądu zmiennego (AC)
i stałego (DC);
c) zakres pomiarowy przykładanego napięcia nie mniejszy niż do 5 kV :t 1 kV;
(1) możliwość ustawienia napięcia z krokiem 2 V (lub dokładniej);
e) dokładność ustawienia napięcia nie gorsza niż :1: 1% + 5 V;
i) moc sygnału testowego nie mniejsza niż:
o 500 VA dla prądu zmiennego (AC),
. 100 W dla prądu stałego (DC);
g) pomiar prądu True RMS z dokładnością nie gorszą niż i 1,5%;
h) pomiar prądu w zakresie nie mniejszym niż:
o od 0,001 mA do 100 mA dla prądu zmiennego (AC),
. od 0,001 mA do 20 mA dla prądu stałego (DC);
i) możliwość ustawienia czasu pomiaru oraz czasu przyrostu napięcia w zakresach nie
mniejszych niż:
o od 0,1 s do 999,9 5 dla czasu przyrostu napięcia,
. od 0,5 s do 999,9 5 dla czasu pomiaru;
j) możliwość pracy w trybie automatycznym lub manualnym;
k) możliwość zapisu do 100 testów w pamięci urządzenia;
1) wyświetlacz LCD;
m) funkcja wyświetlania wykresu;
n) interfejsy:
. RS-232C,
. USB,
. EXT 1/0;
0) minimalne wyposażenie:
. przewód zasilający,
. klucz blokujący,
. przewód pomiarowy;

p) zasilanie: 230 V, 50 Hz;
q) certyfikat CE lub deklaracja zgodności z CE;
r) instrukcja użytkownika.

Dokument nr: ZO/33/ 1.2

Składanie ofert:
9. Sposób składania oferty

Ofertę/y należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej nazwą Oferenta, adresem
zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem - "Oferta - dot. ZO/33/ 1.2":

a) Osobiście w siedzibie firmy (w sekretariacie) Selfa Grzejnictwo Elektryczne S.A.
ul. Bieszczadzka 14, 71-042, Szczecin

b) Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy Selfa Grzejnictwo Elektryczne
S.A. ul. Bieszczadzka 14, 71-042 Szczecin ')
10. Termin składania ofert
Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2018 do godz. 15:00
w siedzibie firmy Selfa Grzejnictwo Elektryczne S.A. ul. Bieszczadzka 14, 71-042 Szczecin.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty.

Miejsce i termin realizacji:
12. Termin i miejsce realizacji zamówienia

0 Okres realizacji zamówienia: nie później niż do 21 grudnia 2018 roku, przy
czym przekroczenie okresu realizacji wiąże się z zapłaceniem kary umownej
określonej w umowie z Oferentem.

. Miejsce realizacji zamówienia: Selfa Grzejnictwo Elektryczne S.A.
ul. Bieszczadzka 14, 71-042, Szczecin.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu
Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający następujące warunki:
a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia,
b) udzielą gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24
miesiące,
c) oferują przedmiot zamówienia o parametrach i funkcjonalnościach będących na
poziomie co najmniej wskazanym w zapytaniu ofertowym,
(1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym,
Potwierdzeniem spełnienia wyżej wymienionych warunków jest oświadczenie oferenta
zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr l.
4. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia
(w odniesieniu do podmiotów powiązanych)
Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający następujące warunki:
Nie są powiązani z Zamawiającym (Selfa Grzejnictwo Elektryczne S.A.) osobowo lub
kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem,
polegające w szczególności na:
o Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o Posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
0 Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
o Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze Oferenta,
w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez
Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym
wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Oferenta powiązanego osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.
5. Kryteria wyboru oferty
Kryterium wyboru:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
Cena ofertowa - 100 %.
W przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego
Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.
6. Zasady spełnienia i weryfikacji kryteriów wyboru
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, zlożona
przez niewykluczonego z postępowania Oferenta, mająca najniższą cenę.
Kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym --
Załącznik nr l do niniejszego zapytania ofertowego.
Przy czym w sytuacji, gdy w trakcie oceny ofert Zamawiający uzna, że ma do czynienia
z ofertą zawierającą cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia, wezwie
Oferenta do wyjaśnienia ceny oferty.
Termin na dokonanie wyjaśnień wynosi do 3 dni roboczych od daty wezwania, przy czym dla
uznania spełnienia terminu liczy się data wpływu wyjaśnień do Zamawiającego;
Jeżeli Oferent nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmuszony będzie odrzucić otrzymaną
ofertę.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Oferenta, Zamawiający może
zawrzeć umowę z Oferentem, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta
ma kolejno najniższą cenę.
7. Wymagane dokumenty
Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące
dokumenty:
a) Formularz ofertowy -- Załącznik nr l do zapytania ofertowego;

b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem
a Zamawiającym -- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

c) Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji
iinformacji o działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający
o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące;

d) W celu potwierdzenia, że oferowany pizedmiot zamówienia spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego, Oferent zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą
specyfikację techniczną oferowanego wyposażenia.

8. Sposób przygotowania oferty
a) Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu.

b) Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 7 niniejszego
zapytania ofertowego.

c) Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje
wKrajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej
umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez osobę upoważnioną --
wymagane przedłożenie do oferty pełnomocnictwa.

d) Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po
terminie. Oferentowi z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.

e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

t) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego
zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja
o wprowadzeniu zmian lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego zostanie
niezwłocznie przekazana Oferentom w formie pisemnej (e-mail), jak również
zostanie opublikowana na portalu firmy Selfa Grzejnictwo Elektryczne S.A.

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz
zakończenia postępowania bez wyboru Dostawcy bez podania przyczyn.

h) Wszystkie dokumenty wymagane do złożenia oferty muszą być złożone w języku
polskim lub angielskim.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.