Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi

Przedmiot:

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Staszów Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów
powiat: staszowski
tel. (015) 864-83-40, fax (015) 864-32-61
biuro@staszow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Staszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
Nadzór inwestorski nad:
- zadanie nr 1: ,,Renowacja Pałacu w Wiśniowej"
- zadanie nr 2: ,,Renowacja Pałacu w Wiśniowej - II etap"
Rodzaj zamówienia: usługa
(usługa/dostawa/robota budowlana)
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na :

1) zadanie nr 1: ,,Renowacja Pałacu w Wiśniowej"
a) wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych,
b) wykonanie drenażu wraz z odwodnieniem,
c) wymianie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i remontem kominów,
d) remoncie elewacji,
e) renowacji i wymianie zewnętrznej stolarki okienno-drzwiowej,
f) remoncie pomieszczenia istniejącej Izby Pamięci H. Kołłątaja,
g) remoncie sal spotkań i ekspozycji wraz z ciągami komunikacyjnymi,

2) zadanie nr 2: ,,Renowacja Pałacu w Wiśniowej - II etap"
a) wykonanie renowacji i wymiany stolarki wewnętrznej,
b) wykonanie remontu sali, korytarza,
c) wymianie instalacji elektrycznej,
oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

CPV: 71 52 00 00 -9

Specyfikacja:
2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 218 lub telefonicznie pod numerem tel. /015/864 83 49

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów,
ul. Opatowska 31, sekretariat-pokój 104 osobiście, pocztą, faksem na nr (15) 864-32-61 lub drogą elektroniczną e-mailem na adres:......................w terminie do dnia 09.11.2018r. do godz 1100 .

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy dla zadania nr 1 do dnia 30.08.2019 r. dla zadania nr 2 do dnia 28.11.2018 r.

Wymagania:
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do nadzorowania zgodne z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń posiadający uprawnienia do nadzorowania robotami przy obiektach zabytkowych lub równoznaczne kwalifikacje obowiązujące w krajach Unii Europejskiej. Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby lub równoznaczne kwalifikacje obowiązujące w krajach Unii Europejskiej, posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
100% - cena
Oferta winna być sporządzona na ,,Formularzu oferty cenowej" - druk w załączeniu.
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze oferty zawieprająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, zostanie przesłana pocztą lub przekazana telefonicznie najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.
9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy.

Uwagi:
6. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO,
Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gmina Staszów, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów (ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, telefon kontaktowy: 15 864 83 05);
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i będą przetwarzane w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) Podstawą przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa.
6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie:
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
marcin.salata@staszow.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Grzegorz Klimek - Kierownik w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Marcin Sałata - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.