Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie obowiązkowych pięcioletnich i rocznych przeglądów okresowych budynków

Przedmiot:

Wykonywanie obowiązkowych pięcioletnich i rocznych przeglądów okresowych budynków

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
ul. Bronisława Czecha 1,
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
telefon: 18 263 26 60; faks: 18 201 49 06
zamowienia.zakopane@cos.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie obejmuje usługi związane z wykonywaniem obowiązkowych pięcioletnich i rocznych przeglądów okresowych budynków, budowli, obiektów budowlanych będących własnością oraz zarządzie COS-OPO w Zakopanem dotyczących badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i urządzeń. Przeglądy należy przeprowadzić zgodnie z przepisami z art. 62 ust. 1 punkt 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz. U. 2017 poz. 1332, ze zm.).
Przeglądy pięcioletnie i roczne obejmują:
1. Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.
2. Oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.
3. Pięcioletnie pomiary elektryczne:
o pomiary skuteczności przeciwpożarowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia;
o pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych;
o pomiary rezystancji izolacji obwodów III-fazowych;
o pomiary włączników różnicowoprądowych;
o pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia)
Wykonawca winien dokonać przeglądu zgodnie z wyżej wymienionymi czynnościami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm. (Wykonawca w protokole winien określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów).
Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca, dla każdego obiektu musi sporządzić i dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od wykonania przeglądu, protokoły w formie papierowej.
Protokół przeglądu instalacji elektrycznej powinien zawierać m.in.:
o datę wykonania przeglądu,
o nr protokołu,
o oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres),
o dane urządzeń (mierników) przy pomocy, których dokonano pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm,
o tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów z podziałem na poszczególne obiekty, pomieszczenia, lokale, części wspólne, obwody, punkty wraz z określeniem wyniku pomiaru (pozytywny/negatywny) oraz informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.,
o wykaz usterek i nieprawidłowości - określenie zaleceń pokontrolnych,
o informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji,
o wskazanie daty wykonania kolejnego przeglądu.
Protokół musi zawierać podpis osoby uprawnionej (posiadającej odpowiednie uprawnienia) przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu należy dołączyć potwierdzoną za zgodność kopię uprawnień.
Ilość planowanych przeglądów okresowych w okresie objętym zamówieniem:
Lp.
Nazwa obiektu
Przegląd roczny
Przegląd pięcioletni
1
Tor lodowy z lodowiskiem, maszynownią, przejściem podziemnym i masztami oświetleniowymi (10 szt.)
1 szt.
2
Skocznia narciarska Wielka Krokiew (m.in. instalacja oświetlenia rozbiegu, instalacja doświetlenia rozbiegu, instalacja zasilająca agregat chłodniczy, instalacja elektryczna zeskok)
1 sz.
3
Maszty oświetleniowe przy skoczni narciarskiej Wielka Krokiew (7 szt. po 14 lamp) wraz z liniami kablowymi słupów.
1 szt.
4
Domki dla zawodników przy skoczni narciarskiej Wielka Krokiew.
1 szt.
5
Wieża sędziowska przy skoczni narciarskiej Wielka Krokiew
1 szt.
6
Kolej linowa przy skoczni narciarskiej Wielka Krokiew
1 szt.
7
Pawilon pod skocznią narciarską Wielka Krokiew
1 szt.
8
Platforma startowa na skoczni narciarskiej Wielka Krokiew
1 szt.
Razem:
6 szt.
2 szt.
Dane obiektów np. szacunkowe powierzchnie użytkowe w m2 obiektów, ilość elementów
Tor lodowy maszynownia - 310,80 m2
Tor lodowy przejście podziemne - 108,80 m2
Tor lodowy maszty oświetleniowe - 10 szt.
Kolej linowa przy skoczni narciarskiej Wielka Krokiew - 29,6 m2 (stacja dolna, pośrednia i górna)
Szałasy dla zawodników przy skoczni narciarskiej Wielka Krokiew - 492,0 m2 (łącznie)
Wieża sędziowska przy skoczni narciarskiej Wielka Krokiew - 202,0 m2
Maszty oświetleniowe przy skoczni narciarskiej Wielka Krokiew - 7 szt. po 14 lamp
Pawilon pod skocznią narciarską Wielka Krokiew - 1 618,1 m2
Platforma startowa na skoczni narciarskiej Wielka Krokiew - 32,5 m2

Składanie ofert:
5. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT
Oferty powinny być złożone do dnia 08.11.2018 r. godz. 10.00 do siedziby COS-OPO w Zakopanem, ul. Bronisława Czecha 1 budynek administracyjno-gospodarczy - sekretariat w wersji papierowej lub przesłanej faksem lub przesłanej w wersji elektronicznej na adres zamowienia.zakopane@cos.pl lub przetargi.zakopane@cos.pl. Wykonawcy zobowiązani są podać w ofercie numer kontaktowy oraz adres e-mail do komunikacji.

Miejsce i termin realizacji:
7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie nie później niż do dnia 30.11.2018 r.
8. INFORMACJE DODATKOWE
Rozliczenie po wykonaniu wszystkich usług na podstawie rachunku lub faktury w terminie 14 dni, pod warunkiem prawidłowego wykonani usług.

Wymagania:
UWAGI
1. Kontrole instalacji, mogą przeprowadzać osoby posiadająca niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. posiadające uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe umożliwiające realizację przedmiotu zapytania. Kopie stosownych uprawnień należy dołączyć do sporządzonych protokołów.
2. Pomiary elektryczne należy przeprowadzić w obecności elektryka będącego pracownikiem COS-OPO w Zakopanem.
3. W trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli. (zgodnie z art.62 ust.1a - ustawy Prawo budowlane).
4. Wszystkie prace należy wykonywać przy ograniczeniu do niezbędnego minimum zakłóceń w pracy Zamawiającego. Wykonawca co najmniej 2 dni przed planowanym terminem wykonania prac powiadomi Zamawiającego. Przeglądów należy dokonać w godzinach pracy Zamawiającego tj. od pon. do pt. w godz. od 7.00 do 15.00.
5. Po wykonaniu przeglądów Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersje papierową oraz wersję elektroniczną edytowalną wszystkich sporządzonych protokołów.
6. Za sprawy BHP i p.poż. oraz bezpieczeństwo pracowników Wykonawcy i Zamawiającego w obrębie prowadzonych prac odpowiada Wykonawca.
7. Wykonawca ponosi koszty strat powstałych z jego winy.
8. Wykonawca dokona wymaganych przepisami prawa wpisów w książki obiektów budowlanych w siedzibie Zamawiającego.
10. Wykonawca poda ceny ryczałtowe za poszczególne obiekty dla każdej pozycji oddzielnie oraz poda cenę łączną.
Wynikiem przeprowadzonych przeglądów powinny być protokoły pokontrolne w wersji papierowej i elektronicznej. Protokoły w wersji papierowej muszą być sporządzone dla każdego obiektu
odrębnie, zgodnie z poszczególnymi książkami obiektów. Wersję elektroniczną należy przekazać Zamawiającemu na nośniku elektronicznym np. płyta typu CD oraz e-mailem.
3. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- przedstawiona na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do zapytania ofertowego,
- należy podać ceny jednostkowe za poszczególne obiekty netto i brutto oraz ceny łączne ryczałtowe. Ustalona cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z realizacją zamówienia. Wykonawca kalkulując cenę oferty ponosi związane z tym ryzyko niedoszacowania, stąd prosi się o zapoznanie się przez Wykonawców z opisem przedmiotu zamówienia.

Uwagi:
6. KRYTERIUM OCENY OFERT
Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje się najniższą cenę ryczałtową brutto za wykonanie usług. Walutą, w jakiej prowadzone będą rozliczenia z Wykonawcą są PLN (Polski złoty).
9. ZAŁĄCZNIKI
Formularz cenowy - do wypełnienia przez Wykonawców.
Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, tj. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, który stanowi iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz w trybie art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy i realizacji zamówienia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Kontakt:
9. Temat prowadzi: w zakresie kontroli stanu technicznego - Dział Techniczno Inwestycyjny Tel. 018 263-26-54. Wszelkie pytania należy składać elektronicznie lub pisemnie na adres COS-OPO lub faks.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.