Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont drogi powiatowej

Przedmiot:

Remont drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
ul. Łączna 1 c
55-100 TRZEBNICA
powiat: trzebnicki
tel./Fax (071) 387-06-17
Województwo: dolnośląskie
Miasto: TRZEBNICA
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
remont drogi powiatowej nr 1346 D Piekary.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu części drogi powiatowej nr 1346 D Piekary na odcinku od połowy miejscowości Piekary w stronę końca miejscowości tj. w stronę miejscowości Kosinowo (gdzie znajduje się krzyż przydrożny na skrzyżowaniu dróg).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
W celu realizacji zadania należy wykonać następujący zakres robót w istniejącym pasie drogowym:

- wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej drodze o nawierzchni bitumicznej. Długość drogi 240 mb tj. od połowy miejscowości Piekary w stronę końca miejscowości tj. w stronę miejscowości Kosinowo. Kategoria ruchu drogowego: KR 2, szerokość nawierzchni bitumicznej ok. 4 m, tak jak obecnie istnieje nawierzchnia bitumiczna:
a) tymczasowa organizacja ruchu na czas robót,
b) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym,
c) mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni drogowej ulepszonej,
d) przestawienie krawężników kamiennych wystających na podsypce cementowo-piaskowej (na części zjazdów w celu dostosowania wysokościowego),
e) ława pod krawężnik betonowa z oporem,
f) mechaniczne ścinanie poboczy,
g) mechaniczne wykonanie koryta pod nową nawierzchnię oraz zjazdy,
h) mechaniczne odtworzenie części rowu przydrożnego z wywozem urobku na 3 km,
i) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
j) wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
k) dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm na zjazdach - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
l) podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm na zjazdach - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm,
m) skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2,
n) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - o grubości po zagęszczeniu 6 cm,
o) odtworzenie jednostronnego pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm stabilizowanego mechanicznie. Szerokość 0,5 m i nadany spadek poprzeczny do 6 % od jezdni,
p) ustawienie znaków U-3e.

Celem remontu części drogi powiatowej nr 1346 D jest likwidacja lokalnych nierówności nawierzchni jezdni. Poza tym przedmiotowy remont poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej na istniejącej będącej w niezadowalającym stanie technicznym, będzie miał pozytywny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Odtworzenie poboczy przyczyni się do usprawnienia spływu wód opadowych z jezdni drogi powiatowej.
Odwodnienie zostało przyjęte jako powierzchniowe (tak jak funkcjonuje obecnie), z zastosowaniem istniejących spadków podłużnych i poprzecznych, bez ingerowania w działki sąsiednie.
Wszelkie prac przebiegająca w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie.
Wykonawca robót we własnym zakresie i w cenie oferty na realizację robót sporządzi i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu, wyniesie go w teren oraz utrzyma w czytelności i kompletności przez cały czas trwania robót.
Urobek i gruz powstały podczas prowadzenia robót Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach.

W zakres przedmiotu zamówienia i w kosztach oferowanej ceny wchodzi również odpowiednie oznakowanie drogi na czas prowadzenia robót oraz wykonanie niezbędnych badań do operatu kolaudacyjnego zwierającego m.in. wyniki z badań dwóch odwiertów.
Wykonawca wykona dwa odwierty w jezdni asfaltowej w miejscach wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego przed dniem komisyjnego odbioru robót. W miejscach odwiertów zostaną wykonane następujące badania na koszt i ryzyko Wykonawcy, określające prawidłowość wykonanych robót:
a) tj. grubość warstwy (wymagane: 6 cm na jezdni z tolerancją +- 10 %),
b) wskaźnik zagęszczenia (wymagane: > 98 %),
c) zawartość wolnych przestrzeni (wymagane: 1,0 - 5,0).
Pozytywne wyniki badań będą brane pod uwagę podczas komisyjnego odbioru wykonanych prac. Komisyjny odbiór końcowy z udziałem przedstawicieli stron odbędzie się w terminie do 06.12.2018 r. Brak przedstawienia pozytywnych wyników badań przez Wykonawcę, będzie podstawą do odmowy odbioru i uznania, że prace są wykonane nieprawidłowo.

Na wykonane prace Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji.

Prace obejmują pas drogowy części drogi powiatowej nr 1346 D na odcinku przez część miejscowości Piekary w stronę miejscowości Kosinowo.

Zakres rzeczowy:
długość drogi ok. 240 mb tj. od połowy miejscowości Piekary w stronę końca miejscowości tj. w stronę miejscowości Kosinowo (gdzie znajduje się krzyż przydrożny na skrzyżowaniu dróg).

Dokument nr: ZDP/407/15/Z/2018

Składanie ofert:
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć Ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
? być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
?? Oferta wraz załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zarząd Dróg powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1 c, 55-100 Trzebnica.
?? Oferty należy złożyć do dnia 08.11.2018 r. (czwartek) do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania do 06.12.2018 r.
Za termin wykonania przyjmuje się dzień odbioru - podpisanie protokołu odbioru końcowego - bezusterkowego.
Do dnia obioru należy dostarczyć inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny zwierający m.in. wyniki badań z dwóch odwiertów.

Wymagania:
Należy wykonać w szczególności prace przewidziane w załączonym kosztorysie ofertowym.
Prace będą rozliczane kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę w oparciu o ilości rzeczywiście wykonanych robót w terenie oraz cenę jednostkową. Ceny jednostkowe będą zgodne z cenami podanymi w ofercie i nie będą ulegały zmianom. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ WYPEŁNIONY KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zakresu prac w trakcie realizacji ze względów finansowych. Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Fakturę można wystawić odpowiednio po protokólarnym bezusterkowym odebraniu przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Dla prawidłowego funkcjonowania drogi wskazane jednak wycenienie i wykonanie tych robót.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
UWAGA!! Każdy Oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek na własną odpowiedzialność dokonać oględzin terenu objętego pracami w celu przygotowania swojej oferty.
VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW
?? Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Uwagi:
VII. OCENA OFERT
?? Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie jednego kryterium
Cena =100%.
Będzie brana pod uwagę cena będąca sumą wynikającą z cen jednostkowych z wypełnienia kosztorysu ofertowego, który należy dołączyć wypełniony do oferty.
?? Ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie po złożeniu i ocenie ofert a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pisemnie dla wykonawców i na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy.
?? Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
?? Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
?? Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem pisma z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty i telefonicznie.
Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę otrzyma umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Paweł Kaźmierczak pod numerem telefonu 71 387 06 17 (605 601 740) oraz adresem email: .

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.