Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont drogi dojazdowej

Przedmiot:

Remont drogi dojazdowej

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
powiat: gołdapski
tel. 87 615-60-00, 87 615-08-00
sekretariat@goldap.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gołdap
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wykonania remontu drogi dojazdowej w Galwieciach (do ,,pałacu").
Nazwa i opis przedmiotu zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi dojazdowej w Galwieciach do tzw. ,,pałacu" o szerokości 6
m i długości około 21 m. Zakres prac obejmuje prace rozbiórkowe, wywiezienie i utylizację materiałów
z rozbiórki, odkupienie od Zamawiającego płyt betonowych 3x1,3x0,15 m, profilowanie i zagęszczenie
podłoża, podbudowę z kruszywa łamanego oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR2 -
warstwa wiążąca grubości 5 cm oraz warstwa ścieralna grubości 4 cm. Natężenie ruchu KR2.
Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy. Wykonawca określając cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia wypełni formularz ofertowy oraz formularz kosztorysu ofertowego
stanowiących załączniki do formularza ofertowego. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać prace w
sposób zapewniający ciągłość ruchu na drodze.

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.11.2018 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 30 - I piętro.

Składanie ofert:
Forma złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 listopada 2018 r. do godz. 10.00 wyłącznie w formie
pisemnej
Miejsce złożenia oferty:
Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap - Punkt Obsługi Mieszkańców - parter budynku
3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, a także posiadać dodatkowe oznaczenie:
Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, ,, Remont drogi dojazdowej w Galwieciach"
Nie otwierać przed 09.11.2018 r., godz. 10:00
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji
7 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Tryb postępowania
Zapytanie ofertowe
Kryteria oceny ofert:
Cena - 100 %
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najniższa cena
1. Wykonawca wypełni formularz ofertowy (załącznik nr 1)
Instrukcja dla oferenta
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na
język polski.
Ogłoszenie wyników
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryterium ceny.
2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy brali
udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, jednocześnie zamieszczając niniejsze zawiadomienie na
stronie internetowej www.bip.goldap.pl oraz w swojej siedzibie na tablicach ogłoszeń.

Uwagi:
Informacje dodatkowe.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gołdap z siedzibą w Urzędzie Miejskim w
Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap,
2) inspektor ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi kontakt: e-mail: iod@goldap.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
zapytaniem ofertowym dotyczącym remontu drogi dojazdowej w Galwieciach,
4) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celu przeprowadzenia zapytania
ofertowego, realizacji umowy zawartej w wyniku jego rozstrzygnięcia, w celach archiwalnych i
statystycznych,
5) Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawionym do przeprowadzenia w
Gminie Gołdap czynności kontrolnych oraz audytowych,
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
7) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osoby wyznaczone do kontaktów:
1. Jarosław Duchnowski kierownik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych, tel. 87
615 60 21, e-mail: jaroslaw.duchnowski@goldap.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.