Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej

Przedmiot:

Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: RAMB Sp. z o.o
Piaski 2,
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel. +48 44 737 78 01 fax. +48 44 737 78 02
adrian.pllat@ramb.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
dotycząca postępowania przetargowego nr 382/D/2018/MA na:
Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej wraz z pomiarami i
uruchomieniem przenośnika Z-8.4 BIS w KWB Turów z materiałów
przekazanych przez Zamawiającego zgodnie z SIWZ.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
4.1 Ogólna charakterystyka Zamówienia:
Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej wraz z pomiarami i uruchomieniem przenośnika Z-8.4 BIS w KWB
Turów z materiałów przekazanych przez Zamawiającego zgodnie z SIWZ i dokumentacją techniczną -1 kpl.
4.1. Okres gwarancji jakości na dostarczone w ramach Dostawy przedmioty zamówienia zgodnie z załączonym
projektem umowy-Załącznik nr 2 .
5. Oferty częściowe:
5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Oferty wariantowe:
6.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Dokument nr: 382/D/2018/MA

Otwarcie ofert: 17.5.1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego na posiedzeniu niejawnym.

Specyfikacja:
2.8. Strona internetowa: http://www.ramb.pl

Składanie ofert:
17.3. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie RAMB Sp. z o.o., Piaski nr 2, 97-400
Bełchatów w terminie do dnia 09.11.2018 r. do godziny 13;00 lub przesłać na wyżej wymieniony adres.
Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach od 7;00 do 15;00.

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji i warunki wykonania:
7.1. Wymagany termin realizacji Zamówienia:
do 21.12.2018 r.
8. Miejsce realizacji Zamówienia:
8.1. Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia jest teren PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów,

Wymagania:
2.9. Adres do korespondencji w sprawie Zamówienia: RAMB Sp. z o.o., Piaski nr 2; 97-400 Bełchatów; Biuro Handlowe
2.10. Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 44 737 78 00
2.11. e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: adrian.pllat@ramb.pl
2.12. Znak postępowania ,,382/D/2018/MA" Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy
posługiwać się tym znakiem.
3. Informacje wstępne:
3.1. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
3.1.1. ,,Postępowanie" - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
3.1.2. ,,Specyfikacja" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3.1.3. ,,Ustawa" - ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami.
3.1.4. ,,Wykonawca" - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę/wniosek*
na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia lub Części
Zamówienia.
3.1.5. ,,Zamawiający" - RAMB Sp. z o.o., Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów
3.1.6. ,,Zamówienie" - należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego przedmiot został w sposób
szczegółowy opisany w punkcie 4 SIWZ.
8.2. Wraz z wykonaniem Wykonawca dostarczy:
8.2.1. Certyfikaty;
8.2.2. Protokół odbioru;
8.2.3. Deklaracje zgodności CE;
8.2.4. Certyfikat bezpieczeństwa CE;
8.2.5. Karty gwarancyjne.
9. Opis warunków udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
9.1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:
9.1.1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
9.1.2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania Zamówienia;
9.1.3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
9.1.4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia;
9.2. Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia:
- Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
nie wykonali zamówienia udzielonego im przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonali
je z nienależytą starannością;
- Wykonawców, którzy znajdują się w sporze z PGE S.A. lub spółką GK PGE, w szczególności, jeżeli spór
dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego wykonawcę
na rzecz PGE S.A. lub Spółki GK PGE,
- Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań
koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego,
- Wykonawców, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku, do których wszczęto
postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, bądź naprawcze,
- Wykonawców, którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowania o popełnienie przestępstwa
nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia.
9.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.
10. Wymagane dokumenty, jakie muszą być dostarczone w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu:
10.1. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym, o którym
mowa w pkt. 9.1 SIWZ - Załącznik nr 3 do SIWZ.
10.2. Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności - Załącznik nr 4 do SIWZ.
10.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10.5. Potwierdzenie prac, referencje zgodnie z założeniami technicznymi.
10.6. Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w oryginale, a jeżeli zostaną dostarczone w formie
kserokopii, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do tych czynności
tj. przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawców w obrocie prawnym i zaciągania w jego
imieniu zobowiązań. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.3., 10.4 i składa oświadczenie
potwierdzające, że:
10.6.1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nieogłoszone
upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego;
10.6.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
10.6.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Dokument, o którym mowa powyżej sporządzony w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Przekazywanie oświadczeń i dokumentów.
11.1. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej.
11.2. Pozostałe wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazane pisemnie za pomocą telefaksu
lub drogą elektroniczną pod warunkiem dostarczenia ich przed wyznaczonym terminem i pod warunkiem
ich czytelności i zgodności z oryginałem.
12. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora Postępowania z Wykonawcami, osoby
do porozumiewania się z Wykonawcami.
13. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy
13.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
13.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z projektem umowy.
14. Termin związania ofertą:
14.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
14.2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się
do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
14.3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą z własnej inicjatywy.
15. Opis sposobu przygotowania ofert i forma oferty.
15.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i odnosić się do wszystkich aspektów dotyczących przedmiotu
Zamówienia określonych w SIWZ.
15.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
15.3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy
zgodnie z zasadą reprezentacji danego Wykonawcy wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ
rejestrowy, (np. Krajowy Rejestr Sądowy) bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników, dla których
należy załączyć pełnomocnictwo. Dokument ustanowienia pełnomocnictwa winien być dołączony do oferty.
W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
15.4. Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny być dołączone w oryginale lub kopiach poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.
15.5. Poświadczenie za zgodność oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu daty i klauzuli ,,za zgodność
z oryginałem" oraz podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub należycie umocowanej.
15.6. Cena oferty netto musi być podana cyfrowo i słownie.
15.7. Wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty Wykonawca składa w jednym egzemplarzu.
Każdy z Wykonawców składa tylko jedną ofertę i podaje cenę w polskich złotych (PLN).
15.8. Oferta musi być przygotowana w 1 (jednym) egzemplarzu w formie pisemnej.
15.9. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania Ofertą, z tym,
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni robocze przed upływem terminu związania Ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 30 dni.
15.10. Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania Ofertą zostanie przez Zamawiającego
wykluczony z postępowania.
16. Oferta przetargowa powinna zawierać niżej wymienione elementy:
16.1. Ceny jednostkowe PLN/netto/kpI. dla każdego etapu prac, na warunkach DDP (magazyn Zamawiającego lub
miejsce wskazane przez Zamawiającego).
16.2. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt.10 SIWZ.
16.3. Zaparafowany projekt Umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
16.4. Potwierdzenie terminu realizacji wykonania usługi oraz udzielonej gwarancji.
16.5. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty i aukcji elektronicznej, nr telefonu i e-mail.
16.6. Informacja o udziale podwykonawców przy realizacji Zamówienia.
16.7. Wykaz prac zrealizowanych w kopalniach odkrywkowych w powyższym zakresie.
17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
17.1. Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu, sposobu, warunków i zasad wysyłki wyrobów należy
przedstawić w dodatkowym załączniku do oferty, o ile nie można ich wskazać w ofercie.
17.2. Oferta w formie pisemnej powinna być umieszczona w kopercie, koperta musi być zamknięta, zabezpieczona
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia.
Koperta musi być oznakowana w sposób następujący:
RAMB Sp. z o.o.
Piaski nr 2
97-400 Bełchatów
,,382/D/2018/MA - Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej
wraz z pomiarami i uruchomieniem przenośnika Z-8.4 BIS.
UWAGA! Koperta musi być oznaczona nazwą Wykonawcy
17.4. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zwrotu ofert (bez zapoznania się z ich z treścią)
do Wykonawcy, który złoży ją po terminie.
17.5. Miejsce i termin otwarcia ofert.
17.5.2. Zamawiający nie dopuszcza obecności Wykonawców podczas otwarcia ofert.
17.6. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty.
17.6.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany
lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu składania ofert.
17.6.2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany,
poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany do złożonych ofert muszą zostać złożone
w opakowaniu, jak o tym stanowi pkt. 17.2, dodatkowo oznaczonym wyrazem ,,ZMIANA".
17.6.3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę składając
odpowiednie oświadczenie w opakowaniu, jak o tym stanowi pkt. 17.2, dodatkowo oznaczonym
napisem ,,WYCOFANIE".
18. Zasady badania ofert, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
18.1. Sprawdzenie prawidłowości sporządzenia ofert pod kątem wymogów określonych przez Zamawiającego
w SIWZ.
18.2. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. W zaoferowanej
cenie Zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania finansowe wynikające
ze stosownych ustaw.
18.3. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena netto w walucie polskiej.
19. Kryteria wyboru, jakim będzie się kierował Zamawiający przy wyborze ofert.
19.1. Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena netto. Waga kryterium: 100% przy zachowaniu pozostałych
danych z ofert zgodnych z SIWZ.
20. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
20.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji. Zamawiający
zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynęła do
Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert.
20.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące specyfikacji należy kierować pisemnie na adres Zamawiającego
pocztą, faksem na nr wskazany w punkcie 2.10 lub e-mail na adres wskazany w punkcie 2.11 SIWZ.
20.3. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego SIWZ, Zamawiający prześle treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcą, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego, jeżeli uprzednio zamieścił
tam ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym.
20.4. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje będą przekazywane Wykonawcą na równych zasadach.
20.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
Wykonawcą, którym przekazał SIWZ, a także zamieszcza ją na stronie internetowej, jeżeli uprzednio zamieścił
tam ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym.
20.6. SIWZ należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
20.7. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcą przez inne osoby niż uprawnione
do kontaktowania się z Wykonawcami.
20.8. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców.
21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
21.1. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody
organów Spółki Zamawiającego.
21.2. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy w terminie złożyli
oferty.
21.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania Umowy uwzględniającej
zapisy projektu Umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ.
21.4. Jeżeli postępowanie przetargowe zostanie zakończone udzieleniem zamówienia o wartości
nie przekraczającej 200 000,00 zł/netto Zamawiający skieruje do Wykonawcy zamówienie /bez umowy/
określające szczegółowe warunki zawartego kontraktu. W tym przypadku kryterium udzjelenia zamówienia
jest również akceptacja warunków umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.
22. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy:
22.1. Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy
zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
22.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym
czasie w części lub w całości bez podania przyczyn, prawo swobodnego wyboru Wykonawcy,
a także prawo do dalszych negocjacji.
22.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo, po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty, do przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej. Parametrem licytowanym w aukcji będzie
cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy. Warunki udziału w aukcji elektronicznej
określa Regulamin udziału w aukcji elektronicznej, który można pobrać ze strony internetowej www.ramb.pl.
22.4. Parametrem licytowanym w aukcji elektronicznej będą dla każdej części zamówienia ceny jednostkowe
z oferty Wykonawcy, który zaproponował najniższą cenę całkowitą w danej części zamówienia.
22.5. Wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego Zamówienia,
w tym również dokumentacja techniczna, treść i warunki umowy, mają charakter poufny i mogą być,
zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą
stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
udzielania lub wykonywania danego Zamówienia (umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez
wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.
22.6. Wykonawca ma prawo nie później niż w terminie składania Oferty zastrzec, że nie mogą być ujawniane
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Informacje takie powinny zostać przekazane
w formie umożliwiającej zachowanie poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym
zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
22.7. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana:
22.7.1. Uchyla się od zawarcia umowy.
22.7.2. Uchyla się od pisemnego potwierdzenia oferty złożonej w aukcji elektronicznej,
22.7.3. Komisja Przetargowa może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert
uznanych za ważne. Ponadto Zamawiający może zdecydować, o wykluczeniu Wykonawcy
z udziału w postępowaniach zakupowych prowadzonych w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia
zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 22.7.1.-22.7.2.
22.8. Załączniki dołączone do zaproszenia stanowią jego integralną część.
22.9. Komisja przetargowa nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń,
upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, poczynione przez nią uzgodnienia
nie stanowią umowy przedwstępnej.
22.10. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego.
22.11. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych związana z RODO dostępna jest stronie
https://ramb.pl/przetarRi.html

Kontakt:
Osoby, do kontaktów z Dostawcami w zakresie udzielania informacji dotyczących zapisów specyfikacji.
12.1. w sprawach ogólnych: p. Marcin Adaszek w godzinach 7;00 - 15;00 w dni robocze,
tel.: 44 737 77 93, e-mail: marcin.adaszek@ramb.pl
12.2. w sprawach technicznych: p. Rafał Kowalik w godzinach 7;00 - 15;00 w dni robocze,
nr tel. 44 737 78 35 e-mail: rafal.kowalik@ramb.pl
12.3. w sprawach technicznych: p. Dariusz Piskuła w godzinach 7;00 - 15;00 w dni robocze,
nr tel. 44 737 78 08 e-mail: dariusz.plskula@ramb.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.