Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
385z dziś
3384z ostatnich 7 dni
15176z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż multimedialnej ,,Ławki Niepodległości"

Przedmiot:

Dostawa i montaż multimedialnej ,,Ławki Niepodległości"

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1,
27-640 Klimontów
powiat: sandomierski
Tel.: 15 866-10-06: 15 66-11-00
klimontow@klimontow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Klimontów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dostawa i montaż multimedialnej ,,Ławki Niepodległości" według projektu Ministerstwa Obrony
Narodowej
ii. Przedmiot zamówienia
1. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości .
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać szczegółowe wymagania zawarte w dokumentacji
technicznej Ławki Niepodległości, opracowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej,
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Konstrukcja, waga i sposób mocowania ławki oraz użyty materiał będą w 100% odporne na
wandalizm i próby niepowołanego demontażu siedziska.
4. Okres gwarancji: 36 miesięcy.
5. Montaż Ławki we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na nieruchomości gruntowej nr
331 w Klimontowie - Skwer przy Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Krakowska 15.
6. Zamawiający zapewni doprowadzenie do miejsca montażu Ławki:
- zasilania 230V,
- przewodu Ethernet.

Specyfikacja:
Zapytanie ofertowe upubliczniono poprzez zamieszczenie na stronie Zamawiającego:
http://www.bip.klimontow.akcessnet.net w zakładce Inwestycje/Przetargi/2018 oraz na tablicach
ogłoszeń w UG Klimontów ul. Zysmana 1 i UG Klimontów, ul. Krakowska 15

Składanie ofert:
2. Ofertę należy złożyć:
-w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem posłańca, Poczty Polskiej lub przesyłką
kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy w Klimontowie, 27-640
Klimontów, ul. Zysmana1
lub
-w formie elektronicznej w postaci czytelnych cyfrowych skanów wypełnionej i podpisanej
pisemnej wersji oferty na adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
klimontow@klimontow.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2018r. do godz. 11;00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
14 grudnia 2018 r. - graniczna data, do której wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
i zamontować multimedialną Ławkę Niepodległości.

Wymagania:
Forma, miejsce i termin złożenia oraz oceny oferty:
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego.
3. W przypadku złożenia oferty w formie pisemnej, liczy się data wpływu oferty do siedziby
Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: ,,Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż Ławki Niepodległości - nie
otwierać przed 9 listopada 2018r. godz.11;00"
4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie wskazanego w pkt. 3 terminu nie będą
rozpatrywane i oceniane.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Termin związania z ofertą - 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania oferty).
7. Ocena złożonych w terminie i nie podlegających odrzuceniu ofert zostanie dokonana dnia
14 listopada 2018r. a wynik zapytania ofertowego i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony niezwłocznie na stronie internetowej zamawiającego a także przekazany
bezpośrednio wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. W toku czynności badania i oceny dopuszczonych ofert zamawiający może żądać od
wykonawców udzjelenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
v. Warunki płatności:
1. Termin płatności ustala się do 14 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
2. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie podpisany przez obie strony protokół
zdawczo - odbiorczy.
3. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest posiadanie środków finansowych do obsługi
zadania z Ministerstwa Obrony Narodowej. W przypadku opóźnienia w przekazaniu
środków na realizację zadania, rachunki zostaną wypłacone po otrzymaniu środków,
a Wykonawca nie będzie rościł sobie praw do odsetek od nieterminowego uiszczenia
należności.
vi. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu
zamówienia
vn. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu
przyznawania punktacji:
Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę za
realizację usługi.
Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi
normami i normatywami z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki przedmiotowego
zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
3. Cena oferty jest ceną ryczałtową (nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy), musi
zawierać wszystkie narzuty i podatki oraz zostać podana w formularzu ofertowym w kwocie
brutto cyfrowo i słownie. W związku z tym, że cena ofertowa powinna uwzględniać
wszystkie koszty jakie będzie zobowiązany ponieść Wykonawca w celu rzetelnego
wykonania przedmiotu zamówienia, ewentualne skutki błędów w wyliczeniu ceny
wykonania zamówienia, wynikające z nieuwzględnienia okoliczności cenotwórczych
obciążać będą Wykonawcę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do
upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych
w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego unieważnienia postępowania bez
podania przyczyny oraz do zmiany lub odwołania warunków postępowania, o czym
poinformuje na stronie internetowej http://www.bip.klimontow.akcessnet.net w zakładce
I nwestycje/Przeta rgi/2018
6. Jeżeli oferta wraz z załącznikami zostanie złożona przez upełnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy, wówczas do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo Wykonawcy, stanowiące
umocowanie dla jego pełnomocnika do działania w toku postępowania o udzielenie
zamówienia w jego imieniu, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa i podpisane
przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazywać mogą, poza wyjątkami przewidzianymi w treści
niniejszego zapytania ofertowego, pocztą elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcą ze strony zamawiającego są:
Danuta Potocka
tel. 158661006 wewl4
email: d.potocka@klimontow.pll

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.