Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
385z dziś
3384z ostatnich 7 dni
15176z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego pasa drogowego dróg gminnych

Przedmiot:

Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego pasa drogowego dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Herby
Lubliniecka 33
42-284 Herby
powiat: lubliniecki
tel. (4834) 3574100
infrastruktura@herby.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Herby
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Herby

Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego około 60 km (105 odcinki) dróg gminnych położonych na terenie Gminy Herby wraz z wykonaniem protokołu dla każdej drogi osobno i przedłożeniem 1 egzemplarza w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF na nośniku CD.
Protokoły z przeglądów należy wpisać w książki drogi. Mapa poglądowa dróg stanowi załącznik nr 3 do zapytania.

Dokument nr: IZ.271.111.2018

Składanie ofert:
Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 09.11.2018 r. godzina: 11:00
Ofertę należy dostarczyć : wyłącznie w wersji papierowej. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Gminy Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby z dopiskiem: Oferta na: ,,Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Herby"
nie otwierać przed dniem 09.11.2018 r. do godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia : rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia w dniu następnym po podpisaniu umowy. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 20.12.2018r.

Wymagania:
Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr IZ.0050.28.2014 Wójta Gminy Herby z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro w Gminie Herby.
Warunki wymagane od Wykonawców:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych o odpowiedniej specjalności do wykonania przeglądów dróg oraz zaświadczenie z odpowiedniej Izby Budowlanej potwierdzającej wpis
b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Oferta musi być złożona na załączonym formularzu ofertowym.
Informacje o dokumentach składających się na ofertę
Na zawartość oferty składa się:
a) Wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,
b) Oświadczenie o treści: (zawarte w formularzu ofertowym)
Oświadczam (my), iż spełniamy warunki dotyczące:
-Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnej z przedmiotem zamówienia.
-Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia
-Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
c) Kserokopia uprawnień
Istotne postanowienia umowy
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, szczegółowe zasady rozliczania zawarto we wzorze umowy.
Kryteria oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena ofertowa brutto (100 %). Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszego zapytania ofertowego i obowiązujących przepisów, które wykonawca musi przestrzegać w trakcie realizacji zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków w tym podatek VAT. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia za najniższą cenę i podpisze umowę. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki oferty będą rozpatrywane na podstawie kryterium:
Nr kryt.
Opis kryteriów oceny
Znaczenie
1
cena brutto
100%
Informacje dotyczące wybory najkorzystniejszej oferty
O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej. Wybranemu wykonawcy wskaże telefonicznie, faksem lub e - mailem miejsce i datę podpisania umowy. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Herby;
-inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Herby jest Pani Aleksandra Cnota-Mikołajec , kontakt: adres e-mail aleksandra@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: ,,Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Herby" nr IZ.271.111.2018 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
-posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
11. Obowiązki Zamawiającego:
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Herby do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Pan Artur Zakaszewski tel. 34 3574100 wew. 17 adres e-mail: infrastruktura@herby.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.