Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
848z dziś
4531z ostatnich 7 dni
16264z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont budynku obejmujący roboty na zewnątrz budynku

Przedmiot:

Remont budynku obejmujący roboty na zewnątrz budynku

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Medyczny Biuro Inwestycyjno - Techniczne
ul. Pomorska 251
92-213 Łódź
powiat: Łódź
tel. (+ 4842) 679 01 81, fax 679 01 93
tomasz.sosulski@umed.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
5. Opis przedmiotu zamówienia
Remont budynku D2 obejmujący roboty na zewnątrz budynku
Szczegółowy zakres prac:
1. Zbicie starych płyt lastrykowych, impregnacja środkami grzybobójczymi oraz wykonanie nowych tynków
2. Malowanie konstrukcji stalowych
3. Wykonanie wylewki samopoziomującej
4. Wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej wraz z wykonaniem elewacji
5. Malowanie stolarki drzwiowej
6. Wymiana stolarki okiennej

Dokument nr: KBIT.212.27.2018.920.18

Składanie ofert:
10. Miejsce oraz termin składania
1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego podany w pkt. 8 . ppkt. 1
do dnia 07.11.2018 r. do godz. 14:00

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie winno być zrealizowane w terminie : 4 tygodnie od dnia podpisania umowy
W wypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych termin wykonania prac zewnętrznych zostanie wydłużony do 8 tygodni.

Wymagania:
2. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie przeprowadzone będzie zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)
3. Źródło finansowania:
Środki własne.
4. Numer postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:
KBIT.212.27.2018.920.18
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
7. Wykaz dokumentów : oferta cenowa, z których zostanie dokonany wybór najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu .
7.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
9. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z kosztorysem nakładczym załączonym w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.
4. W przypadku składania oferty w kopercie należy napisać na niej numer postępowania podany w punkcie 4 niniejszego ogłoszenia.
5. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia ostatecznego terminu składania ofert bez podania przyczyny.
11. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich jako cena netto oraz podatek VAT wg obowiązującej stawki.
2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty (np. rabaty, upusty, zakupy , koszty transportu, ) związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
12. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia finansowane między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę całkowitą oferty brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty spośród złożonych
w postępowaniu bez podania przyczyny.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1) Do wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłane pismo z prośbą o podpisanie umowy wraz z dwoma egzemplarzami umowy do podpisu.
2) We wspomnianym piśmie zostanie podany termin, do którego wykonawca powinien przesłać z powrotem podpisany egzemplarz umowy dla Zamawiającego.
3) Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy również i tego wykonawcy Zamawiający może powtarzać czynność w odniesieniu do pozostałych wykonawców aż do momentu zawarcia ważnej umowy.
15. Ogólne warunki umowy
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zawrze umowę. Ostateczne rozliczenie za wykonane zadanie nastąpi po końcowym podpisaniu protokołu odbioru.
16. Ponowne złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów, poprawa oczywistych omyłek, wyjaśnienie treści złożonej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wzywania wykonawców do złożenia wymaganych przez zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w przypadku gdy nie zostały złożone lub gdy zostały złożone, ale zawierają błędy lub wady. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny być datowane nie później niż na dzień,
w którym upłynął termin składania ofert.
Nie złożenie oświadczeń i dokumentów po wezwaniu bez podania przyczyny może skutkować
odrzuceniem oferty. Ponadto zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawienia w ofercie
oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich oraz wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty.
17. Zmiany warunków oraz unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian warunków postępowania lub jego unieważnienia
w każdym momencie jego trwania do czasu opublikowania informacji o udzieleniu zamówienia bez podania przyczyny.
18. Postanowienia końcowe
Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw szczególnych powszechnie obowiązującego prawa.

Kontakt:
1. Zamawiający wymaga aby wszelkie pisma związane z powyższym postępowaniem były kierowane na adres: Biuro Inwestycyjno Techniczne U.M. ( budynek C-7 ) ul. Pomorska 251 w Łodzi pok. nr 1 i opatrzone numerem postępowania.

2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00.-15.00 jest: mgr inż. Michał Gamorski - michal.gamorski@umed.lodz.pl
Tomasz Sosulski - tomasz.sosulski@umed.lodz.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.