Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA ZDUNY
Zduny 1c
99-440 Zduny
powiat: łowicki
tel. (46) 838-75-90 wew. 15
inwestycje@gminazduny.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Zduny
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji nr ewid. 441 we wsi Strugienice na terenie gminy Zduny.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
długość przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego - ca 7mb z rur PEHD O40 (dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót i dokumentacja projektowa)
długość przyłącza elektroenergetycznego - ca 59m (dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót i dokumentacja projektowa),
montaż przepompowni ścieków wraz z pompą typu S12/2 (firmy SULZER), typ pompy podano ze względu na montaż dotychczasowych przepompowni ścieków we Strugienice, aby stanowiły jeden typ i model.

Dokument nr: PI.271.8.2018

Składanie ofert:
VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin złożenia oferty do dnia 08.11.2018r. do godz. 10.00 - na adres podany w pkt. I lub osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat pokój nr 15 ).
Oferty zostaną otwarte w dniu 08.11.2018r., w którym upływa termin składania ofert o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 13 sala narad).

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
2. Wymagany termin zakończenia prac: 20.12.2018r.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.).
V. WYMAGANIA OD WYKONAWCÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
VI. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1. Druk oferty na załączniku nr 1 do zapytania
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. Wykaz wykonanych robót budowlanych opracowany na podstawie załącznika nr 2 do zapytania ( w zakresie budowy zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych),
4. Kosztorys ofertowy wykonawcy,
5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 36 miesięcy.

VII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY
1. Cena brutto - 100 %
Kryterium procentowe zostanie zmienione na punkty według następującego wzoru:
Cena najniższa
Cena = ???????? x 100 pkt.
Cena badana
10.15 w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 13 sala narad).
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł).
2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.
5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się dokładną analizę opisu przedmiotu zamówienia.
X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
XII. PODWYKONAWCY
1. Jeżeli Oferent zamierza korzystać z podwykonawców zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty merytorycznej:
a) listy podwykonawców (zawierającej nazwę podwykonawców),
b) zakresu prac podzlecanych.
2. Oferent odpowiada za działania i zaniechania swoich podwykonawców w takim samym zakresie jak za własne działania i zaniechania.
XIII. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe.
2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w ofertach polegające na nieprawidłowym wyliczeniu kwoty wynagrodzenia.
5. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy, jeżeli:
nie została złożona żadna oferta,
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży w interesie zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.

Kontakt:
XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- Artur Więcławski - tel. (46) 838-75-90, faks (46) 838-74-23; e-mail: inwestycje@gminazduny.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.