Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3951z ostatnich 7 dni
12078z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa beczek stalowych

Przedmiot:

Dostawa beczek stalowych

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A w Lubinie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
powiat: lubiński
767478370
marta.kazusek@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=407152
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa beczek stalowych
Opis postępowania 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa beczek stalowych (550 sztuk), zgodnie z wykazem części znajdującym się w Formularzu w SWZ.
Podane ilości są szacunkowe i służą do porównania ofert, nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora postępowania (KGHM Polska Miedź S.A.) i Zamawiającego (Mercus Logistyka Sp. z o.o.).
2. Ogólne warunki zamówień dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., określone są w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia.
3. Do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę w Systemie Wspierania Zakupów Zamawiającego, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia,
c) Kartę Wykonawcy, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia,
d) deklaracje zgodności WE.
Dokumenty, które można wystawić tylko na etapie produkcji i/lub po wyprodukowaniu należy dołączyć do postępowania jako wzór.
4. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Ofertę należy złożyć elektronicznie do dnia określonego w Ogłoszeniu. Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać na adres: KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 A, 59-301 Lubin, w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: ,,Załączniki do Oferty w sprawie zamówienia niepublicznego nr MERCUS/H6/18/57405, Dostawa beczek stalowych - Skierować do Departamentu Zakupów, Operator postępowania: Marta Kazusek, nie otwierać przed dniem 25.10.2018 r. godz. 9:00. Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy.
9. Termin zadawania pytań: 2 dni robocze przed terminem składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytań, które wpłyną po tym terminie bez odpowiedzi.
10. Termin udzielenia odpowiedzi: 1 dzień roboczy przed terminem składania ofert.
11. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania Ogłoszenia.
12. Ocena oferty zostanie przeprowadzona poprzez analizę ceny, przez którą Zamawiający rozumie iloczyn jednostkowej ceny ryczałtowej i szacunkowej ilości.
13. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu i wszystkich załącznikach do Ogłoszenia.
14. Cena musi być podana w walucie PLN.
15. Ocenie podlegać będzie cena ryczałtowa netto oferty. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
17. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Grupa asortymentowa
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: MERCUS/H6/18/57405

Składanie ofert:
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2018-11-09 15:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2018-11-07 15:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=407152

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia jeśli spełnia warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu.
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z Projektem Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
Od 1 lipca 2018 roku KGHM Polska Miedź S.A. będzie dokonywać płatności na rzecz Wykonawców przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Nowy sposób rozliczania zobowiązań wynika z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług dokonanej ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62).
Szczegółowa informacja na ten temat na stronie głównej: www.kghm.com;
http://kghm.com/pl/mechanizm-podzielonej-platnosci
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Marta
Nazwisko: Kazusek
Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: marta.kazusek@kghm.com
Telefon: 767478370

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.