Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
848z dziś
4531z ostatnich 7 dni
16264z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń sanitarnych

Przedmiot:

Remont pomieszczeń sanitarnych

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie
Marszew 22
63-300 Pleszew
powiat: pleszewski
tel / fax. 62 7421 361
szkola@marszew.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Pleszew
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pomieszczeń sanitarnych II piętra w budynku ,,A" oraz pomieszczenia sanitarnego i korytarza
II piętra w budynku internatu w Zespole Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.
Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń sanitarnych II piętra w budynku ,,A" oraz
pomieszczenia sanitarnego i korytarza II piętra w budynku internatu w Zespole Szkół Przyrodniczo -
Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.
2. Zamówienie podzielono na dwa odrębne zadania:
1). Zadanie nr 1: Remont pomieszczeń sanitarnych na II piętrze w budynku ,,A" ZSPP CKU w Marszewie.
2). Zadanie nr 2: Remont pomieszczenia higienicznosanitarnego oraz remont korytarza II piętra w budynku
internatu ZSPP CKU w Marszewie.
2. Zakres robót obejmuje:
1). Zadanie nr 1: Remont pomieszczeń sanitarnych na II piętrze w budynku ,,A" ZSPP CKU w Marszewie.
a). roboty rozbiórkowe i murarsko - tynkarskie: wykucie ościeżnic drewnianych, rozbiórka kabin
sanitarnych, skucie płytek ściennych i podłogowych, rozebranie ścianki z cegieł, wykucie otworów
w ścianach dla otworów okiennych i drzwiowych, postawienie ścianek działowych, położenie tynków;
b). położenie płytek ceramicznych na ścianach i płytek gresowych na podłogach;
c). stolarka drzwiowa, kabiny sanitarne;
d). malowanie tynków wewnętrznych: usunięcie starych powłok malarskich, szpachlowanie, gruntowanie,
malowanie farbą emulsyjną latexową;
e). instalacja wod - kan: demontaż i montaż rurociągów, demontaż i montaż armatury, urządzeń, badanie
instalacji, wykonanie izolacji termicznej, regulacja działania instalacji;
f). instalacja co: demontaż i montaż grzejników, rury, zawory, próby szczelności instalacji, próby z regulacją
instalacji c.o;
g). wyposażenie łazienek: wentylator łazienkowy, suszarka do rąk, dozownik do mydła;
h). przebudowa instalacji elektrycznych: wykonanie wypustów, montaż opraw sufitowych, pomiar
rezystancji izolacji instalacji elektrycznych.
2). Zadanie nr 2: Remont pomieszczenia higienicznosanitarnego oraz remont korytarza II piętra w budynku
internatu ZSPP CKU w Marszewie.
a). roboty rozbiórkowe i murarsko - tynkarskie: wykucie ościeżnic drewnianych, demontaż kotar
sanitarnych, skucie płytek ściennych, rozebranie ścianki z cegieł, wykucie otworów w ścianach dla otworów
okiennych i drzwiowych, rozebranie posadzek, postawienie ścianek działowych, położenie tynków,
obudowy ścienne;
b). położenie izolacji, położenie płytek ceramicznych na ścianach i płytek gresowych na podłogach;
c). stolarka drzwiowa, zasłona prysznicowa;
d). malowanie tynków wewnętrznych: usunięcie starych powłok malarskich, szpachlowanie, gruntowanie,
malowanie farbą emulsyjną latexową;
e). instalacja wod - kan: demontaż i montaż rurociągów, demontaż i montaż armatury, urządzeń, badanie
instalacji, wykonanie izolacji termicznej, regulacja działania instalacji;
f). instalacja co: demontaż i montaż grzejników, rury, zawory, próby szczelności instalacji, próby z regulacją
instalacji c.o;
g). wyposażenie łazienki: przełożenie wentylatora łazienkowego, demontaż i montaż istniejącej suszarki do
rąk i dozownika do mydła;
h). przebudowa instalacji elektrycznych: wykonanie wypustów, montaż opraw sufitowych, pomiar
rezystancji izolacji instalacji elektrycznych.
i). remont korytarza:
- skucie cokolików przypodłogowych i wyrównanie powierzchni po cokolikach;
- położenie paneli podłogowych;
- montaż listew progowych;
- zmniejszenie skrzydeł drzwiowych;
- malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową;
- malowanie lamperii technologią natrysku (tapety natryskowe) akrylową powłoką dekoracyjną.
3. Szczegółowy zakres robót zawarto w przedmiarach robót, kosztorysach ślepych, inwentaryzacji
pomieszczeń, projektach przebudowy pomieszczeń sanitarnych oraz w Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót, stanowiących załączniki nr 5 - 14 do niniejszego Zaproszenia.
4. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
1). zorganizowania we własnym zakresie zaplecza socjalno - technicznego budowy, w rozmiarach
koniecznych do realizacji robót na terenie przekazanym wykonawcy;
2). posiadania ubezpieczenia - min. 100.000,00 zł z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku
z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych
umową (wykonawca przedstawi dokument przed podpisaniem umowy);
3). zabezpieczenia terenu robót przed osobami postronnymi wraz z ogrodzeniem miejsca robót;
4). zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów bhp na terenie robót;
5). użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ze zm. o wyrobach budowlanych.
5. Wykonawca musi udzielić minimum 36 mies. gwarancji na wykonane prace.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnień i akceptacji rozwiązań materiałowych przed ich
wbudowaniem. Przed przystąpieniem do wykonania robót, wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
do akceptacji wykaz materiałów, które zamierza użyć podczas robót. Bez pisemnej akceptacji
proponowanych rozwiązań materiałowych wykonawca nie może przystąpić do wykonywania jakichkolwiek
robót.

Dokument nr: KSG.272.14.2018

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:
Zespół Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, Marszew 22,
63 - 300 Pleszew (sekretariat szkoły ).
2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem.
3. Termin składania ofert: do dnia 09. 11. 2018r. godz.15:00
4. Kopertę należy opisać następująco:
Zespół Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie
Marszew 22, 63-300 Pleszew
Oferta ,,REMONT 2".
Nie otwierać przed dniem 09.11.2018r. godz. 15: 00."
W przypadku braku tej informacji, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające
z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce wykonania robót:
Zespół Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, Marszew 22,
63 - 300 Pleszew.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 20 grudnia 2018r.

Wymagania:
Zamówienia częściowe.
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub na dwa zadania.
2. Zamawiający będzie miał prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia w obrębie danego zadania
w przypadku gdy cena oferty przekroczy kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację
zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. W zakresie zdolności zawodowej wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, w zakresie których wchodziły m.in. roboty ogólnobudowlane,
elektryczne i sanitarne.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt. VII
do oferty należy załączyć:
1). wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt. VII.1) - załącznik nr 3.
2). dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje
o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Podwykonawcy.
1. W ofercie należy wskazać te części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podać nazwy firm podwykonawców (załącznik nr 2 do oferty).
2. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi zaangażowanych w wykonanie robót.
Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót.
3. Jeżeli wykonawca cały zakres zadania będzie wykonywał osobiście, bez pomocy podwykonawców,
wówczas w stosowne miejsca należy wpisać "nie dotyczy".
4. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności
za prawidłową realizację tego zamówienia.
5. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, wykonawca wraz z fakturą musi złożyć
jeden z wymienionych poniżej dokumentów:
1). oświadczenie podwykonawcy, że otrzymał od wykonawcy zapłatę za wykonane roboty lub
2). umowę cesji wierzytelności wykonawcy na rzecz podwykonawcy obejmującą przelew swojej
wierzytelności w zakresie zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę
prace.5
W takim przypadku zamawiający zapłaci należność przypadającą podwykonawcy bezpośrednio na jego
konto z zachowaniem terminu i zasad płatności jak dla wykonawcy, a należność pozostała zostanie
przekazana na konto wykonawcy.
Brak złożenia przez wykonawcę jednego z w/w dokumentów w stosunku do każdego podwykonawcy będzie
podstawą do odmowy przyjęcia przez zamawiającego faktury od wykonawcy.
Sposób przygotowania oferty.
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym Zaproszeniu.
3. Pisemną ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
4. Oferta musi zostać podpisana przez Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zaproszenia powinny zostać wypełnione przez
wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w zgodnej formie.
6. Oferta musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany we wpisywanej przez
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez zamawiającego) muszą
być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i załączyć do oferty kosztorys ofertowy zgodnie z załączonymi
do Zaproszenia przedmiarami robót i kosztorysami zerowymi (Załączniki nr 7,8, 12 i 13).
2. Kosztorys ofertowy musi być sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej tak jak wskazano
w załącznikach do Zaproszenia.
3. Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresem robót określonym
w przedmiarze robót.
4. Wykonawca musi opracować kosztorys ofertowy w cenach netto, według podstaw wyceny podanych
i określonych przez zamawiającego w kosztorysach ślepych.
5. Wykonawca musi podać na stronie tytułowej kosztorysu ofertowego dane wyjściowe do
kosztorysowania, stanowiące podstawę do obliczenia cen jednostkowych t.j. stawkę r-g oraz wielkości Kp,
i Z.
6. Kosztorys ofertowy musi zawierać tabelę elementów scalonych.
7. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z przedmiarów
robót, jak również koszty wykonania robót tymczasowych (t.j. tych robót, które nie są uwzględnione
w przedmiarze robót, a są potrzebne do wykonania robót ujętych w przedmiarze, ale nie są przekazywane
zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót) oraz koszty prac towarzyszących, takich jak: wszelkie
roboty przygotowawcze, porządkowe, organizacja placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją,
utrzymanie zaplecza budowy, koszty zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, koszty
związane z odbiorami wykonanych robót, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty
wynikające z umowy, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia.
8. Końcowa wartość kosztorysu ofertowego (cena netto), wartość podatku VAT oraz ostateczna cena
oferty (cena brutto), winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku.
9. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegały zmianom.
10. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z przedmiaru
robót, jak również koszty wykonania robót tymczasowych (t.j. tych robót, które nie są uwzględnione
w przedmiarze robót, a są potrzebne do wykonania robót ujętych w przedmiarze, ale nie są przekazywane
zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót) oraz koszty prac towarzyszących, takich jak: wszelkie
roboty przygotowawcze, porządkowe, organizacja miejsca robót wraz z jego późniejszą likwidacją,
utrzymanie zaplecza robót, koszty zabezpieczenia miejsca robót przed dostępem osób trzecich, koszty
związane z odbiorami wykonanych robót, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty
wynikające z umowy, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia.
11. Zamawiający poprawi w ofercie:
1). oczywiste omyłki pisarskie;
2). oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3). inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona o dokonanych
w ofercie korektach.
Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 15 dni od dnia wyznaczonego jako termin otwarcia ofert.
Kryterium wyboru oferty:
1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
1). Cena - 90 %
Kryterium ,,CENA" obliczone zostanie na podstawie wzoru:
C = ( C min / C bad ) × 90
gdzie:
C - ilość punktów, jakie otrzyma oferta w kryterium ,,cena"
C min - wartość brutto przedstawiona w najkorzystniejszej pod tym względem ofercie, czyli najniższa cena
brutto spośród ofert nieodrzuconych;
C bad - cena brutto w badanej ofercie.
Za kryterium CENA wykonawca otrzymuje maksymalnie 90 pkt.
2). Okres gwarancji: 10 %
a). najkrótszy okres gwarancji wymagany przez zamawiającego to 36 miesięcy.
W przypadku gdy wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy oferta wykonawcy będzie
podlegała odrzuceniu.
b). wykonawca może zaproponować okresy gwarancji tylko w pełnych latach tj. 36, 48, 60 miesięcy.
Punktacja dla kryterium ,,okres gwarancji" przyznana zostanie wg poniższych zasad:
36 miesięcy - 0,00 pkt;
48 miesięcy - 5,00 pkt;
60 miesięcy i więcej - 10,00 pkt;
3). Suma punktów uzyskanych w kryteriach ,,cena" oraz ,,okres gwarancji" stanowić będzie o ogólnej sumie
punktów uzyskanych przez ofertę.
2. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta, przy zachowaniu wszystkich wskazanych
wymogów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Ocena ofert.
1. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które spełniają wymogi niniejszego Zaproszenia i nie zostaną
odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady
i kryteria określone w niniejszym Zaproszeniu.
3. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała wymaganych dokumentów lub będą one nie kompletne,
nieczytelne, lub będą budziły wątpliwości, zamawiający wezwie wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia
dokumentów w wyznaczonym terminie.
Odrzucenie oferty.
1.Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
1). jej treść nie będzie odpowiadała treści Zaproszenia do złożenia oferty;
2). będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
3). zostanie złożona po upływie terminu składania ofert.
Unieważnienie postepowania.
1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:
a). w wyznaczonym terminie nie wpłynie do zamawiającego żadna ważna oferta;
b). cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację
zamówienia.
Warunki płatności:
1. Płatność za prawidłowo wykonane roboty nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
2. Rozliczenie należności pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, nastąpi po wykonaniu przedmiotu
zamówienia i podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
3. Podstawą wystawienia faktury VAT przez wykonawcę, jest podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony
protokół odbioru, potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1). wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano
oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2). wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3). wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;
4). unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem.
5). Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający udostępni informacje, o których mowa
w ust. 1 pkt 1) i 4), na stronie internetowej (marszew.pl).

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:
1). Zbigniew Nawrocki - Zespół Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Marszewie, Marszew 22, 63 - 300 Pleszew, tel / fax. 62 7421 361, e-mail: szkola@marszew.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.