Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mysłakowice
ul. Szkolna 5
58-533 Mysłakowice
powiat: jeleniogórski
tel. 75 - 64 - 39 - 960; fax. 75 - 64 - 39 - 999.
fundusze@myslakowice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Mysłakowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Mysłakowice - Bukowiec ul. Młynarska - etap III.
Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową odcinka obwodu 1 sieci energetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa nr 1/3/L3 do słupa 1/4/L1 włącznie, zgodnie z dokumentacją projektową w miejscowości Bukowiec przy ulicy Młynarskiej, w tym:
- dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED o mocy 39W (temperatura barwowa światła 5000 K, strumień świetlny 4700 lm), w ilości 1 szt.
- dostawa i montaż 1 szt. słupa oświetleniowego w kolorze inox o wysokości 6,5 m. z wysięgnikami o długości 0,6 m i prefabrykowanymi fundamentami. Słupy i wysięgniki aluminiowe anodowane, słupy zabezpieczone elastomerem w dolnej części na wysokość do 0,5 metra nad ziemią.
- zasilanie kablem typu YAKXS 5x16 mm2, układanym na całej długości w rurze osłonowej o średnicy 50mm, wykonanej z HDPE, przystosowanej do układania pod drogami.
Szczegółowe informacje o dokumentacji projektowej w załączeniu.
IV. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy.
a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za fachową i terminową realizację zamówienia, zapewnienie współpracy odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów.
b) Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na roboty budowlane oraz urządzenia.

c) Prace opisane w pkt. III określają zakres zadania jaki Zamawiający powierzy Wykonawcy. Jeżeli załączony przedmiar nie zawiera czynności, których niezbędność wykonania dostrzega Wykonawca, obowiązkiem Wykonawcy będzie ich wykonanie w ramach zaoferowanej ceny ofertowej ryczałtowej.
d) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany technologii wykonania części prac pod warunkiem, że zmiana nie wpłynie negatywnie na jakość wykonania przedmiotu zamówieni oraz na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego.

Dokument nr: RGK.7011.271.03.2018

Składanie ofert:
Kosztorys ofertowy należy złożyć w formie e-mail na adres fundusze@myslakowice.pl lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 1 Urzędu Gminy Mysłakowice przy ul. Szkolnej 5, 58-533 Mysłakowice przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert tj. do 09.11.2018 r. do godz. 13:00.
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie nie dłuższym niż do dnia 15.12.2018 roku. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się protokolarne przekazanie terenu do użytkowania.
VI. Forma rozliczenia:
Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zamówienia na podstawie protokołów odbioru końcowego oraz faktury/rachunku.

Wymagania:
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wszyscy Wykonawcy posiadający stosowne uprawnienia, jeżeli są wymagane przepisami prawa.
VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Wzór oferty ( załącznik nr 1).
2. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem osobowym (załącznik nr 2).
XII. Inne informacje dotyczące oferty.
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie realizując przedmiot zamówienia.

Uwagi:
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienia udzieli się wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 Euro bez podatku VAT. Postępowanie przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mysłakowice 0050.58.2017 z 22.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30 000 Euro bez podatku VAT w Urzędzie Gminy Mysłakowice i jednostkach podległych", Zarządzeniem nr 0050.74.2017 z 17 sierpnia 2017 r. zmieniającym Zarządzenie w sprawie ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30 000 Euro bez podatku VAT" w Urzędzie Gminy Mysłakowice oraz art. 4 pkt. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późniejszymi zmianami).
Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując miejsce i termin podpisania umowy.
X. Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający ustala 1 kryterium wyboru oferty:
a) Kryterium cena - waga 100%
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt., tj.: za najkorzystniejszą cenę - 100 pkt.
W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

Kryterium - cena
cena oferowana minimalna brutto
cena = ------------------------------------------ x 100 pkt
cena badanej kolejno oferty-brutto
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Kontakt:
3. Więcej informacji można uzyskać pod numerem Tel. 75-64-39-983 lub 75 64 39 986
4. Osobą do kontaktu jest:
Igor Pieńkos - Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji - tel. 75 64 39 983,
Karolina Marczewska - tel. 75 64 39 986.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.