Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3951z ostatnich 7 dni
12078z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych związanych przebudową instalacji centralnego ogrzewania w...

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych związanych przebudową instalacji centralnego ogrzewania w budynku

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA GÓROWO IŁAWECKIE
ul. Kościuszki 17
11-220 Górowo Iławeckie
powiat: bartoszycki
Tel. 86 76 10 780
sekretariat@uggorowo.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Górowo Iławeckie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR RIZ.271.2.13.2018

Zadanie pn. ,,Termomodernizacja budynku szkoły w Toprzynach i przebudowa centralnego ogrzewania".
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych
przebudową instalacji centralnego ogrzewania (parter) w budynku szkoły filialnej w Toprzynach położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 155/6 (obręb Toprzyny), położonej w miejscowości Toprzyny, Gmina Górowo Iławeckie.
2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonanie robót budowlanych w zakresie
- demontaż istniejącej instalacji oraz kotłowni,
- montaż pieca opalanego olejem opałowym wraz ze zbiornikiem,
- wykonanie instalacji wewnętrznej c.o., + w poziomie parteru
+

CPV: 45331100-7, 45331110-0

Dokument nr: RIZ.271.2.14.3.2018

Otwarcie ofert: 8.2. Termin otwarcia ofert: 09 listopada 2018 r., godz. 13: 15.

Składanie ofert:
8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
8.1. Ofertę sporządzoną w formie pisemnej według załączonego formularza należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, w siedzibie gminy ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie. Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty na adres wskazany, a nie data jej nadania przesyłką pocztową bądź kurierską.

Termin składania ofert - 09.11.2018 do godz. 13.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
3.1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 28 grudzień 2018 r.

Wymagania:
2.3. Ogólne warunki wykonania zamówienia:
2.3.1. Zakres robót musi być wykonany w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla tego typu obiektów. Wszelkie użyte do budowy materiały i urządzenia podlegają akceptacji Zamawiającego, także po dostarczeniu na budowę, a przed wbudowaniem.
2.3.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność
z dokumentacją ofertową, projektem i instrukcjami Zamawiającego
oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
2.3.3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót, od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.
2.3.4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania w instalacjach naziemnych i podziemnych, pokazanych na mapach do celów projektowych. Materiały potrzebne
do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
4.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia.

5. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW.
5.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wypełnione w zakresie wskazanym w pkt. 4. Zapytania ofertowego :
-Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, zawarte w załączniku nr 2;
-Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zawarte w druku OFERTA.
6. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
7.1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.2. Oferta powinna być:
-opatrzona pieczątką firmową,
-posiadać datę sporządzenia,
-zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, email,
-podpisana czytelnie przez wykonawcę,
-zawierać cenę całkowitą brutto przedmiotu zamówienia,
-warunki i terminy płatności,
-warunki i terminy gwarancji,
7.3. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
7.4. Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa (firmy), adres Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Nazwa i adres Wykonawcy

GMINA GÓROWO IŁAWECKIE
ul. Kościuszki 17
11-220 Górowo Iławeckie

Oferta: ,,Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Toprzynach".
Nie otwierać przed 09.11.2018 godz. 13.00.

W przypadku braku w/w danych Zmawiający nie ponosi odpowiedzialności
za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania ofert
za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej - jej nieotwarcia w trakcie sesji otwierania ofert.
7.5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
7.6. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
7.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7.8. Dokumenty niezbędne do złożenia w ofercie:
a. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania wraz z dokumentem stwierdzającym status prawny wykonawcy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
b. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy;
-Pełnomocnictwo, o którym mowa w powinno być przedstawione
w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo
o notariacie (Dz. U. z 2014 r.poz.164 z późn.zm).
c. Kosztorys ofertowy;
8.3. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni.

9. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
9.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 2 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529 oraz 2015r. poz. 180), za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy w dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz 2016r. poz. 147 i 615), z wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 5 zapytania ofertowego.
9.2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane
za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej
ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
10. KRYTERIA OCENY OFERT
10.1.Wykonawca przedstawi jedną cenę ryczałtową obejmującą całość przedmiotu zamówienia. W zawiązku z tym cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także wszystkie inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
10.2. Zadanie obejmuje wykonanie wyszczególnionych w zamówieniu robót budowlanych. Kryteria oceny ofert: najniższa cena 80%, najdłuższy okres gwarancji 20%.
a) kryterium cena : najniższa cena netto wśród złożonych ofert/ cena netto badanej oferty x 100 x waga 80% = liczba punktów;
b) kryterium gwarancji: najdłuższy czas gwarancji/ okres gwarancji badanej oferty x 100 pkt. x waga 20% = liczba punktów.
11. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
11.1. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania drogą email-ową.
11.2. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2, do niniejszego zapytania. Zamawiający poinformuje pocztą elektroniczną Wykonawcę o miejscu oraz terminie podpisania umowy.
12. POZOSTAŁE INOFMRACJE
12.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja
o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego .
12.2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
12.3. W przypadku niespełnienia przez wykonawców wymaganych w zapytaniu ofertowym warunków, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert, bez konieczności podania przyczyny.
12.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Uwagi:
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.). Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zarządzeniu Wójta Gminy Górowo Iławeckie NR WG.0050.73.2016 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 21.09.2016 r. w sprawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Kontakt:
9.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Grzegorz Danilewicz - 89 76 10 780
12.5. Dodatkowych informacji o przedmiocie Zapytania ofertowego można uzyskać pod numerem telefonu 89 76 10 780.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.