Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3724z ostatnich 7 dni
13067z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa opaski brzegowej jeziora

Przedmiot:

Naprawa opaski brzegowej jeziora

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Gnieźnieńska 7
75-736 Koszalin
powiat: Koszalin
223720260
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, Naprawa opaski brzegowej jeziora Jamno w m. Mielno"
. Zakres zamówienia -- Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy opaski brzegowej położonej na
północno-zachodnim brzegu jeziora Jamno, polegające na wykonaniu następujących prac:
- wykonanie palisady wzdłuż brzegu od strony jeziora -- odcinkowo, w miejscach wskazanych
w terenie, na łącznej długości 190 m, długość kołków drewnianych minimum 2,0 m,
- wstępne wyrównanie uszkodzonej skarpy, uzupełnienie istniejących wyrw z zastosowaniem
przerzutów i przewozu gruntu oraz odpowiednie uformowanie (plantowanie) skarpy,
- wykonanie bruku kamiennego na wysokość 0,5 m oraz 1,0 m ponad wierzch palisady na
rozścielonej uprzednio geowłókninie (z wykonaniem podsypki żwirowej pod geowłókninę),
- wykonanie narzutu kamiennego wzdłuż umocnień brzegu jeziora,
- naprawa nawierzchni drogi eksploatacyjnej o nawierzchni żwirowej i nawierzchni z
destruktu asfaltowego,
- skucie nierówności i występów betonu oraz pozostałości masy asfaltowej oraz wyrównanie
betonem tych miejsc na odcinku drogi eksploatacyjnej wykonanej z betonu.
Szczegóły przedstawiono w uproszczonej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik
do niniejszego Zapytania ofertowego

Dokument nr: SZ.2.3.532.31.2018.KN

Składanie ofert:
. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 09.11.2018 roku, do godziny 14.00,
w siedzibie Zamawiającego w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 7, 75-736 Koszalin

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy

Wymagania:
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i
oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy
jego wniesienia, (jeżeli jest wymagany):
9. Warunki gwarancji: 3 lata od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
końcowego.
10. Opis sposobu obliczenia ceny: Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej - na wzorze oferty,
stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego, umieścić w zabezpieczonej
kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres
wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy SZ.2.3.532.31.2018.KN"
Kompletna oferta musi zawierać:
1) Ofertę wypełnioną wg załączonego wzoru
2) Zaparafowaną uproszczoną dokumentację projektową
3) Zaparafowany wzór umowy
Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: do uproszczonej dokumentacji
projektowej załączono przedmiar robót i kosztorys, które stanowią materiał pomocniczy do
dokonania prawidłowej wyceny oferty. Nie wymaga się jego wypełniania, lecz tylko
zaparafowania przedmiaru i kosztorysu nakładczego, jak również pozostałych części
dokumentacji, zgodnie z opisem w ust. 11.

Uwagi:
Kryteria wyboru ofert: najniższa cena
Nr sprawy SZ.2.3.532.31.2018.KN
1. Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-
844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 7, 75-736 Koszalin, NIP 527-
28-25-616; REGON 368302575 w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości
poniżej 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
,, Naprawa opaski brzegowej jeziora Jamno w m. Mielno"

Kontakt:
Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-
844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 7, 75-736 Koszalin, NIP 527-
28-25-616; REGON 368302575
Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym: Krzysztof
Nawrocki, tel. 501 611 853

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.