Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
385z dziś
3384z ostatnich 7 dni
15176z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup, dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw

Przedmiot:

Zakup, dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BEŁCHATÓW
ul. Kościuszki 13
97-400 BEŁCHATÓW
powiat: bełchatowski
tel. (44) 632 52 11 fax (44) 632 68 54
projekty@ugbelchatow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: BEŁCHATÓW
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozdział III.
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Nazwa nadana zamówieniu:
,,Zakup, dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości
Ławy".
2. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
3. Określenie przedmiotu zamówienia:
3.1. CPV:
43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw
37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
3.2. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Zakup, dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla zadania
pn. ,,Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Ławach".
Zestawienie urządzeń objętych zapytaniem:
o biegacz i orbitrek - o wymiarach strefy bezpieczeństwa 4,43 x 6,72 m (wzór zgodnie z
załącznikiem graficznym),
o prasa i wioślarz - o wymiarach strefy bezpieczeństwa 5,19 x 5,82 m (wzór zgodnie z
załącznikiem graficznym),
o huśtawka bocianie gniazdo - o wymiarach strefy bezpieczeństwa 7,70 x 2,30 m,
nawierzchnia z piasku (wzór zgodnie z załącznikiem graficznym),
o huśtawka wahadłowa podwójna - o wymiarach strefy bezpieczeństwa 7,7 x 2,9 m,
nawierzchnia z piasku (wzór zgodnie z załącznikiem graficznym),
o zestaw sportowy - o wymiarach strefy bezpieczeństwa 10,9 x 6,5 m, nawierzchnia
z piasku (wzór zgodnie z załącznikiem graficznym),
Zamawiający wymaga aby Wykonawca obowiązkowo udzielił, na urządzenia, minimalnej
(obowiązkowej) gwarancji na okres 12 miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru
dostarczonych urządzeń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót objętych niniejszym zamówieniem
określa dokumentacja projektowa, stanowiąca załączniki do zapytania (załączona dokumentacja
uwzględnia szerszy zakres prac niż objęty niniejszym postępowaniem. W ramach
postępowania dokonany zostanie zakup, dostawa wraz z montażem tylko 5 ww. urządzeń).
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe
i nieużywane. Urządzenia muszą posiadać potwierdzenie zgodności lub certyfikaty zgodności
dotyczące spełnianych wymagań zawartych w PN-EN 1176:2009, PN-EN 16630:2015. Dostawca
zobowiązuje się przedłożyć certyfikaty lub deklaracje zgodności stwierdzające, że oferowane
urządzenia są zgodne z wymaganymi normami i mogą być zastosowane jako urządzenia do
ćwiczeń. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowalne i
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie robót budowlanych odpowiadały
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
2) Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu
wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych
w dokumentacji projektowej nazwą producenta, znakiem towarowym, patentem bądź
pochodzeniem, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach
techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. Ciężar
udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez
Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany
przedstawić karty katalogowe z rysunkami i opisem technicznym oraz certyfikaty lub aprobaty
urządzeń zastosowanych, aby Zamawiający mógł ocenić równowartość tych urządzeń.
Wykonawca proponujący urządzenia równoważne powinien wykazać, że proponowane
urządzenia charakteryzują się nie gorszymi parametrami od przyjętych w dokumentacji
projektowej. Zmiana materiałów nie może być podstawą do żądania podwyższenia zapłaty.
3) Zamówienie obejmuje dostawę wraz z transportem i montażem urządzeń na działce nr 182/2
w miejscowości Ławy, Gmina Bełchatów.
4) Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych, trwale
oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta oraz
numeru seryjnego produktu.
5) Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
6) Niespełnienie jakiegokolwiek minimalnego parametru daje podstawy Zamawiającemu do
odrzucenia oferty.
7) Wykonawca wskaże w ofercie: producenta i model oferowanego urządzenia oraz
okres gwarancji udzielonej na zaoferowany sprzęt.

CPV: 43325000-7, 37410000-5, 45223100-7

Dokument nr: IZ.041.25.2017

Składanie ofert:
Rozdział IX.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Zamawiający dopuszcza możliwości użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu
ofert.
2. Oferty należy przesłać/złożyć w siedzibie Zamawiającego, pod adresem:
Urząd Gminy Bełchatów
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
pok. nr 44 (II piętro) - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych lub w sekretariacie lub
projekty@ugbelchatow.pl
w terminie do 09.11.2018 r. do godz. 10:00.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 21.12.2018 r.

Wymagania:
Rozdział V.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał (zakończył) co
najmniej 1 zadanie polegające na dostawie i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej
lub placu zabaw na kwotę minimum 15.000 zł. brutto.
2. Do realizacji zadania Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować niezbędnymi
narzędziami i urządzeniami do wykonywania zamówienia (sprzętem i transportem).
Ocena, Czy Wykonawca spełnia przedstawione wyżej warunki udziału w postępowaniu, zostanie
dokonana zgodnie z kryterium spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy oferty
i załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków
udziału w postępowaniu.
Rozdział VIII.
Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do
niniejszego dokumentu osobiście w siedzibie Zamawiającego ul. Kościuszki 13, 97-400
Bełchatów, pok. 44 lub przesłać (skan) e-mail na adres: projekty@ugbelchatow.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 09.11.2018 do godz. 10.00
2. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych
w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
Oferta musi być sporządzona:
w formie pisemnej.
w języku polskim, pod rygorem nieważności.
W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je
złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3. Podpis na formularzu ofertowym i załączonych dokumentach:
Formularz ofertowy i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również
te złożone na załączonych do Zapytania ofertowego wzorach) muszą być podpisane - za
podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną (w przypadku braku imiennej
pieczątki podpis powinien być czytelny) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym
dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej.
4. Pełnomocnictwo:
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy. Pełnomocnictwo to musi być załączone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
5. Zwrot oferty bez otwierania.
Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty złożone po terminie.
Rozdział X.
Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca poda cenę ofertową na ,,Formularzu ofertowym" - Załącznik Nr 1 do Zapytania
ofertowego.
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające
wprost z dokumentów wchodzących w skład szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak
również w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
3. Treść wszystkich wyjaśnień składanych przez Zamawiającego w procesie przetargowym stanowi
integralną część Zapytania ofertowego.
4. Zamawiający przyjmuje, Wykonawca oświadcza, że podane ceny obejmują wszystkie czynności
oraz zakres podany w Zapytaniu ofertowym, są cenami kompletnymi, jednoznacznymi
i ostatecznymi.
5. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Zapytaniu
ofertowym, powinien w zaproponowanej cenie ująć wszelkie niezbędne wydatki, pozwalające
osiągnąć cel oznaczony w umowie. Nakłady te winny obejmować również wszelkie koszty
związane z formą wynagrodzenia, dopełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawnych,
umowy i zapytania ofertowego.
6. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie wymagania Zapytania ofertowego oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
7. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie opłaty, podatki, w tym podatek od towarów
i usług - VAT, koszty transportu, wszelkich robót, usług, dostaw wymaganych dla należytej
realizacji powierzonego zadania.
8. Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia
(netto, brutto, VAT).
9. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Zaokrąglenia zgodnie z regułą matematyczną.
10. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.
11. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej
liczby przez 100 pkt.
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, spośród Wykonawców, których oferty spełniają
wymogi określone w niniejszym postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia
umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę lub ponownie zapytania ofertowego.
Rozdział XII.
Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy.
Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy
w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy.
Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po
wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia
okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich
akceptacji.
2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która przeznaczona została na
sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć,
d) Zamawiający może unieważnić postępowanie również bez podania przyczyny.
Rozdział XIII.
Informacja dotycząca walut obcych.
1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia
prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN).
2. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą za wykonany przedmiot zamówienia obywać
się będzie zgodnie z Warunkami do przetargu.
Rozdział XIV.
Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Rozdział XV.
Zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Uwagi:
Tryb udzjelenia zamówienia.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień Publicznych - (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zm.).
Niniejsze zapytanie zostało opublikowane w następujący sposób:
a) publikacja na stronie internetowej http://www.e-bip.pl/start/56
Rozdział VII.
Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert, określonego w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

Kontakt:
1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem (044) 632 68 54 lub drogą
elektroniczną projekty@ugbelchatow.pl
2. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, lub mailem zobowiązana jest bez
wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia
faktu ich otrzymania.
3. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest:
Agnieszka Zawisza - Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.