Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
724z dziś
4581z ostatnich 7 dni
15010z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu

Przedmiot:

Dostawa sprzętu

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicz
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. (17) 8653636
msalamon@prz.edu.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:
Zadanie częściowe nr
Opis
1
Temat: Dostawa palnika do natryskiwania płomieniowego.
Wspólny Słownik Zamówień: 42662200-6 - Nieelektryczny sprzęt spawalniczy
Opis:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2
Temat: Dostawa kalibratora.
Wspólny Słownik Zamówień: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3
Temat: Dostawa przepływomierza ultradźwiękowego.
Wspólny Słownik Zamówień: 38421000-2 - Urządzenia do pomiaru przepływu
Opis:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4
Temat: Dostawa czterokwadratowego sterownika silnika prądu stałego. - pakiet I
Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Opis:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5
Temat: Dostawa czterokwadratowego sterownika silnika prądu stałego. - pakiet II
Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Opis:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6
Temat: Dostawa stanowiska do badań.
Wspólny Słownik Zamówień: 31681000-3 - Akcesoria elektryczne
Opis:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7
Temat: Dostawa zestawu do skanowania i kontroli spoin 2D/3D
Wspólny Słownik Zamówień: 38520000-6 - Skanery
Opis:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1. Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
2. Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów Zamawiający w części zadań wymienia nazwę producenta oraz jego numer katalogowy jednocześnie dodaje, że dopuszcza dostawę produktów równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć produkt o właściwościach nie gorszych niż podane w załącznikach określonych dla każdego zadania. Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyty przez Zamawiającego w załącznikach nr katalogowy i nazwa producenta, oznacza klasę produktu oraz minimum techniczne i jakościowe przedmiotu Zamówienia oczekiwane przez Zamawiającego i będzie stanowił podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia równoważności, Wykonawca musi załączyć do każdego proponowanego artykułu równoważnego jego dokładny opis, nazwę producenta i numer katalogowy oraz załączyć do oferty stosowne dokumenty (specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości lub inne równoważne dokumenty), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem "równoważności" spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Na żądanie Zamawiającego, we wskazanym terminie Wykonawca dostarczy próbki oferowanego produktu (wielkość próbki: 1 opakowanie) celem weryfikacji równoważności.
5. Zamawiający podkreśla, że ewentualne badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję będzie na koszt Wykonawcy.
6. W przypadku, zaoferowania produktu wskazanego z nazwy przez Zamawiającego,
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do opisywania tego produktu, a jedynie do wskazania nazwy, modelu, producenta, numeru katalogowego. Produkty wskazane z nazwy przez Zamawiającego spełniają wszystkie wymogi i parametry jakościowe.
8. Wraz z dostawą bezwzględnie należy dołączyć karty charakterystyki o ferowanych produktów.
9. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać:
- wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności, musi być tożsamy pod względem charakterystyki analitycznej;
- wymagania pozwalające na kontynuację prac doświadczalnych w ramach badań prowadzonych przez Zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń;
10. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty do badań o parametrach /właściwościach równoważnych nie mogą spowodować konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych akcesoriów.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane użytkowaniem dostarczonych przez Wykonawcę produktów w szczególności za uszkodzenie sprzętu na których wykonywane są analizy laboratoryjne.
12. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy sprzętu w w/w przypadku.
13. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.

Dokument nr: NA/O/357/2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2018-11-09 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

Składanie ofert:
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać drogą e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2018-11-09 do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI

50 dni od daty udzielenia zamówienia - dla zadania częściowego: 1
42 dni od daty udzielenia zamówienia - dla zadania częściowego: 2
14 dni od daty udzielenia zamówienia - dla zadania częściowego: 3
2 miesiące od daty udzielenia zamówienia - dla zadania częściowego: 4
2 miesiące od daty udzielenia zamówienia - dla zadania częściowego: 5
14 dni od daty udzielenia zamówienia - dla zadania częściowego: 6
28 dni od daty udzielenia zamówienia - dla zadania częściowego: 7

Wymagania:
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składające się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów.
W przypadku kiedy na zadanie składa się tylko jedna pozycja należy do oferty dołączyć informację o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktu pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie oferowanego produktu.
3 Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
9. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty.

Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.
KRYTERIA OCENY OFERT
Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria:
Cena 100%
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium ,,Cena" zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:
cena najniższa
Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów
cena oferty ocenianej

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie..
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.
.TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: ,,Oferta na: Dostawa palnika do natryskiwania płomieniowego. Dostawa kalibratora. Dostawa przepływomierza ultradźwiękowego. Dostawa czterokwadratowego sterownika silnika prądu stałego. Dostawa specjalistycznych stołów laboratoryjnych wraz z wyposażeniem zabezpieczająco-sterowniczym. Dostawa stanowiska do badań. Dostawa zestawu do skanowania i kontroli spoin 2D/3D NIE OTWIERAĆ przed 2018-11-09 godz. 10:15 - NA/O/357/2018"
W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
Termin związania ofertą: 30 dni
ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ
1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania.
3) Oferty złożone po terminie.
4) Niezgodną z treścią niniejszego zapytania
X. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania do momentu otwarcia ofert.
XII. Oferty złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert zostaną zwrócone bez rozpatrywania.
XIII. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.
XIV Informacja dodatkowa: W przypadku pytań dotyczących zapytania ofertowego, które wpłyną od Wykonawcy do Zamawiającego dzień przed terminem otwarcia ofert Zamawiający informuje, że nie mam obowiązku odpowiedzi na pytania.

Kontakt:
Osoba prowadząca postępowanie:
mgr Magdalena Salamon - tel. (17) 8653636 e-mail msalamon@prz.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.