Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
782z dziś
4681z ostatnich 7 dni
16233z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o

Przedmiot:

Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Klucze
Partyzantów 1
32-310 Klucze
powiat: olkuski
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/169784
Województwo: małopolskie
Miasto: Klucze
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZP.270.96.2018 1. ,,Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach." 2. ,,Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach. - Fundusz Sołecki"
Nazwa: 1. ,,Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach." 2. ,,Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach. - Fundusz Sołecki" Opis: 1. ,,Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach." 2. ,,Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach. - Fundusz Sołecki" Ilość: 1 [robota budowlana]

Dokument nr: ID 169784

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2018-11-05 14:06:33
Zakończenie transakcji: 2018-11-09 09:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/prepare-xls-for-adding-offers/169784

Miejsce i termin realizacji:
Najwcześniejszy termin dostawy:
Najpóźniejszy termin dostawy:
Miejsca dostaw

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja:
<p><b>ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY <br></b></p><p><b>1.,,Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach." <br></b></p><p><b>2.,,Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach.- Fundusz Sołecki" </b></p><p>o wartości poniżej 30 000 euro </p><p>(nazwa i rodzaj zamówienia)</p><p><b>I. Nazwa i adres Zamawiającego:</b> Gmina Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze </p><p><b>II. Opis przedmiotu zamówienia: </b></p><p> <i><b>1.,,Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach." <br></b></i></p><p><i><b>2.,,Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach.- Fundusz Sołecki" </b></i></p><p>1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w piwnicach, na parterze i piętrze budynku z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą kształtek przez zaprasowanie.</p><p>2. Wykonanie przejść rurociągów przez ściany i stropy oraz naprawy tynków, posadzek i malowania ścian po ich wykonaniu. </p><p>3. Montaż grzejników stalowych - płytowych z zaworami i głowicami termostatycznymi. </p><p>4. Montaż kotła gazowego wraz z osprzętem i układem regulacji sterowania oraz systemem odprowadzenia spalin. </p><p>5. Wykonanie instalacji gazu w budynku oraz przyłącza gazu od punktu redukcyjno pomiarowego do budynku z wykonaniem podejścia do gazomierza. </p><p>6. Roboty budowlane - wykończeniowe kotłowni: -podłoża i posadzki, -tynki -roboty malarskie </p><p>7. Wykonanie prób szczelności instalacji c.o. i gazu oraz prawidłowości podłączenia kotła gazowego potwierdzonych protokołami. </p><p>8.Przygotowanie , regulacja i uruchomienie instalacji. </p><p>Szczegółowy zakres robót, ilości oraz rodzaj zastosowanych materiałów określono w kosztorysie nakładczym i przedmiarze robót oraz w projekcie budowlanym.Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem i kosztorysem nakładczym z zastosowaniem materiałów o parametrach zgodnych lub równoważnych z zawartymi w przedmiarach i kosztorysach nakładczych.</p><p><b>terminy wykonania zamówienia: 21.12.2018 r.<br></b></p><p><b>okres gwarancji: minimum 36 miesięcy <br></b></p><p><b>warunki płatności : </b></p><p>a) Za wykonane roboty ustala się <b>wynagrodzenie Kosztorysowe Wykonawcy. </b></p><p>b)Wynagrodzenie płatne będzie po bezusterkowym odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego, na podstawie pisemnego bezusterkowego protokołu odbioru podpisanego przez obie strony umowy i po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury. </p><p>c) Bezusterkowe protokoły odbioru częściowego i bezusterkowy protokół odbioru końcowego będą stanowiły wyłączny dowód na należyte i terminowe wykonanie poszczególnych etapów umowy, jak i całego przedmiotu umowy oraz wyłączną podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych i faktury końcowej z tytułu wykonanych robót. </p><p>d) Za roboty niewykonane lub roboty dodatkowe bądź zamienne, wykonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia. </p><p>e) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w jej treści. Błędnie wystawiony rachunek lub faktura VAT spowoduje ponowne rozpoczęcie biegu 7 - dniowego terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia prawidłowych dokumentów rozliczeniowych. </p><p>f) Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. </p><p><b>3. Warunki: <br></b></p><p><b>Proponowane warunki udziału wykonawców w postępowaniu: </b></p><p>-Kryteria oceny ofert: <b>100% cena</b>,</p><p>-Forma wynagrodzenia -<b> kosztorysowe</b>, </p><p>-Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres <b>minimum 36 miesięcy</b>, </p><p>-Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z terminem ważności na dzień zawarcia umowy. W przypadku jej wygaśnięcia zobowiązuję się do jej przedłużenia z terminem ważności przekraczającym co najmniej dwa miesiące termin końcowy wykonania przedmiotu umowy i przedłożyć tak przedłużoną polisę OC Wykonawcy, której potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę </p><p><b>4. Istotne postanowienia umowne: </b></p><p>4.1. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zgłoszonych wad, nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego. </p><p>4.2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad innemu podmiotowi, Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 14 dni wcześniej. Dodatkowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z tytułu niewykonania usunięcia wad. Poniesione na tej podstawie koszty zastępczego usunięcia usterek Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. </p><p>4.3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres usuwania wad w przedmiocie umowy. </p><p><b>Załączniki do zapytania :</b></p><p> - Druk oferty załącznik nr 1, </p><p>- Przedmiar, kosztorys nakładczy - załącznik nr 2,</p><p>- Projekt budowlany-opis - załącznik nr 3a, </p><p>- Projekt budowlany-rysunki- załącznik nr 3b, </p><p>- Opis techniczny instalacji sanitarnych- załącznik nr 4, </p><p>- Schemat wew. instalacji gazowej- rysunki - załącznik nr 5a, 5b, </p><p>- Plan zagospodarowania działki- załącznik nr 6.</p><p><b>III. Forma złożenia oferty: </b></p><p>Ofertę na formularzu należy złożyć <b>w terminie do dnia 09.11.2018do godziny 09:00</b> w formie: </p><p>-pisemnej (osobiście, listownie) na adres:* Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze. </p><p>Lub:-platformę zakupową.</p><p>Oferta musi zostać opatrzona nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu z dopiskiem: </p><p><b><u>1.,,Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach." <br></u></b></p><p><b><u>2.,,Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywpołotach.- Fundusz Sołecki" </u></b></p><p><i>Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.</i></p><p><i>W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty (Poczta Polska,In Post itp) lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.</i></p><p><b>IV. Do oferty należy załączyć:</b></p><p>-Druk oferty- wzór załącznik nr 1 , </p><p>- Kosztorys ofertowy lub wycenę jednostkową wraz z zestawieniem materiałów,robocizny i sprzętu, </p><p>-Wypis KRS lub wypis z Ewidencji działalności gospodarczej, </p><p>-Polisa OC - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem.</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><b> W przypadku pytań:</b></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr <b>22 101 02 02</b>, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach <b>7:00 do 17:00.</b></span></p>
Wymagania dodatkowe
Termin realizacji ( 21.12.2018 r., proszę potwierdzić)
Przedmiar (proszę o wypełnienie i załączenie kosztorysu wg załączonego przedmiaru)
Gwarancja (min. 36 Miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy)
Warunki płatności (7 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Gminy Klucze
Partyzantów 1
32-310 Klucze
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.