Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
848z dziś
4531z ostatnich 7 dni
16264z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zasypanie gruntem - ziemią transzei liniowych i plantowanie gruntu rodzimego

Przedmiot:

Zasypanie gruntem - ziemią transzei liniowych i plantowanie gruntu rodzimego

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Anieli Krzywoń 1
39-460 Nowa Dęba
powiat: tarnobrzeski
tel. 261162555, fax 261 16-25-06
33wog.zamowienia-publiczne@ron.mil.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nowa Dęba
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zasypanie gruntem - ziemią transzei liniowych i plantowanie gruntu rodzimego przy ul. Kusocińskiego w Kielcach"
1. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
Załącznik nr 1 do niniejszego Publicznego zaproszenia do składania ofert - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin składania ofert;
Kancelaria Jawna 33 WOG, ul. Anieli Krzywoń 1, 39 - 460 Nowa Dęba
Termin 08.11.2018r. godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia;
a) Rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy
b) Zakończenie: do 07.12.2018r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, iż dysponuje:
- co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót, posiadającą aktualne uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.).

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
- Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - załącznik nr 5 do Publicznego zaproszenia do składania ofert.
6. Pouczenie o sposobie przygotowania oferty;
1) Ofertę należy przedstawić na załączonym do niniejszego Publicznego zaproszenia do składania ofert, formularzu - załącznik nr 3 do publicznego zaproszenia do składania ofert.
2) Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim. W przypadku złożenia oferty lub jej załączników w języku obcym, należy do oferty przedłożyć stosowne tłumaczenie na język polski.
3) Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny.
4) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
5) Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.
6) Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub należy przedłożyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
7) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
8) Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie ofert, oferty niespełniającej warunków określonych niniejszym Publicznym zaproszeniem do składania ofert. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
9) Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
10) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Kancelarii Jawnej 33 WOG, z dopiskiem nazwy postępowania, wskazaniem terminu składania ofert oraz dopiskiem ,,Nie otwierać przed 08.11.2018r. godz. 10:00".
11) Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
12) Termin związania z ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
13) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Instrukcja dotycząca Publicznego zaproszenia do składania ofert:
1. Wskazuje się, że niniejsze Publiczne zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Wskazuje się, że niniejsze Publiczne zaproszenie do składania ofert nie stanowi przyrzeczenia zawarcia umowy.
3. W przedmiotowym postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jak również niniejsze Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
5. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Publicznego zaproszenia do składania ofert. Dokonaną zmianę niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej.
6. Jeżeli wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę, którego oferta zgodnie z treścią niniejszego Publicznego zaproszenia do składania ofert nie podlega odrzuceniu.
7. Zamawiający jest uprawniony dokonać poprawy oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich w złożonych ofertach, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz złożonych dokumentów. W razie nie złożenia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona chyba, że Wykonawca udowodni iż brak złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie nie jest skutkiem okoliczności za które Wykonawca nie odpowiada.
9. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnienia brakujących dokumentów wymaganych treścią niniejszego Publicznego zaproszenia do składania ofert. W razie nie złożenia wymaganych dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona chyba, że Wykonawca udowodni iż brak złożenia uzupełnień w wyznaczonym terminie nie jest skutkiem okoliczności za które Wykonawca nie odpowiada.
10. Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie ofert nie spełniających warunków określonych niniejszym Publicznym zaproszeniem do składania ofert. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków Publicznego zaproszenia do składania ofert, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert.
12. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. 33 WOG ul. A. Krzywoń. 39 - 460 Nowa Dęba na pisemne wezwanie.
13. W przypadku gdy 2 lub więcej ofert będzie zawierało taką samo cenę Zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia ofert uzupełniających w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
14. Istotne postanowienia które zostaną zawarte w umowie zawiera załącznik nr 4 do Publicznego zaproszenia do składania ofert - projekt umowy

Uwagi:
4. Kryterium oceny ofert:
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium jakim będzie cena.
2) Cena winna być wyrażona w PLN, w przypadku wyrażenia ceny oferty w walucie obcej, dla potrzeb porównania ofert zostanie ona przeliczona na PLN według średniego kursu walut obcych obowiązującego w dniu składania ofert, zgodnie ze średnim kursem walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski.
3) Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Cena podlegająca ocenie będzie całkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
5) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak takowej informacji oznaczać będzie, iż wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
8. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla wykonawców.
1) W związku z wejściem w życiem z dniem 25 maja 2018 r. postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Zamawiający informuje, iż: będzie przetwarzał dane osobowe udostępnione w trakcie niniejszego postępowania, w tym dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty.
2) Mając na uwadze powyższe, zamawiający informuje, że:
a) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie, 39-460 Nowa Dęba, ul. Anieli Krzywoń 1, e-mail: 33wog@ron.mil.pl, telefon: 261 162 555
b) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail:iod33wog@ron.mil.pl lub bezpośrednio w siedzibie Administratora 39-460 Nowa Dęba, ul. Anieli Krzywoń 1
c) Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami o archiwizacji.
d) celem przetwarzania Pana/-i danych osobowych jest udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru Pana/-i oferty jako najkorzystniejszej również realizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami prawa, a w szczególności w celu wykonania przez Administratora obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
e) odbiorcami Pana/-i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
f) Pana/-i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
g) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
h) nie przysługuje Panu/-i:
- prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), w zw. z art. 17 ust. 3 lit. d) w zw. z art. 17 ust. 3 lit. e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pan/-i danych osobowych,.
i) Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
j) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.