Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji sali

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji sali

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Bydgoski
ul. Konarskiego 1-3,
85-066 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. (52) 58 35 400, fax (52) 58 35 452, tel. (52) 58 35 448
info@powiat.bydgoski.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji sali nr 43 do potrzeb ,,pracowni technicznego wspomagania projektowania" oraz sali nr 2 do potrzeb ,,poradni robotyki i automatyki" w budynku szkolnym przy ul. 29 listopada 7 w Solcu Kujawskim.
Zakres opracowania obejmuje: Sala nr 43
- wymianę drzwi do sali lekcyjnej wraz z dostosowaniem otworu drzwiowego,
- remont ścian i sufitów,
- wymianę instalacji elektrycznej,
- wymianę instalacji komputerowej,
- wymianę rozdzielni elektrycznej,
Sala nr 2
- remont ścian i sufitów,
- usunięcie przyczyn zalewania ściany zewnętrznej sali,
- rozbudowę instalacji elektrycznej,
- rozbudowę istniejącej rozdzielni elektrycznej.
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, pok. 448, kancelaria ogólna (IV p) w terminie do 09.11.2018r. do godziny 12.00.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
1) Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 28 grudnia 2018 roku.

Wymagania:
2) Obowiązki Wykonawcy:
a) Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie w celu weryfikacji niezbędnych danych do przygotowania rzetelnej oferty. Osobą do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, Pani Katarzyna Wolińska, tel. 52 387 13 09.
b) Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim częściowo w okresie trwania roku szkolnego. Należy wziąć ten fakt pod uwagę podczas planowania i organizacji robót, tak aby nie zakłócić normlanego funkcjonowania szkoły i wykonać roboty w terminie umownym.
c) Roboty budowane mogą odbywać się w szkole w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-21.00.
d) Wszystkie prace należy wykonywać tak, aby w miarę możliwości nie zakłócać funkcjonowania obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu szczególnej ostrożności przy organizacji placu budowy, jak i w trakcie wykonywania prac. Wykonawca zorganizuje teren robót tak, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.
e) Wykonawca zachowa szczególną ostrożność mając na uwadze fakt, że w trakcie wykonywania prac przebywać w obiekcie będzie młodzież.
f) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy wykwalifikowanych, posiadających stosowne uprawnienia osób (roboty elektryczne).
g) Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn.zm.) w tym:
a) przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich segregację, transport i składowanie oraz ponosi koszty z tego tytułu,
b) Wykonawca wykaże Zamawiającemu miejsce składowania lub utylizacji oraz przedstawi stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wywiezione na składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z w/w ustawą oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
h) Wszystkie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia muszą posiadać parametry techniczne jakie wskazano w materiałach do zapytania ofertowego lub równoważne jakościowo. Wszystkie dostarczone i użyte przez Wykonawcę materiały muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane.
i) Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) powinny one odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.).
j) Jeżeli niniejsza dokumentacja w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają
minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby spełnione zostały wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem ,,minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego, w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy.
IV. INFORMACJE PROCEDURALNE
1) Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz ,fax (52) 58 35 452 lub na adresy e-mail wskazane w pkt. 2.
2) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej michal.plaszczyk@powiat.bydgoski.pl,
natalia.moch@powiat.bydgoski.pl.
3) Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z wyraźnym opisem na co jest składana:
Oferta na ,,Adaptację pracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim" nie otwierać przed 09.11.2018r. godz. 12.00
oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.
4) Sposób przygotowania oferty:
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
b) Wykonawca w ofercie określi cenę brutto wykonania całego zamówienia.
c) Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia i powinna być wyrażona w postaci kwoty określonej do dwóch miejsc po przecinka. Tak określona cena będzie podstawą do wyboru oferty.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niekompletnych i nie spełniających stawianych wymagań.
e) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacje warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzjelenia zamówienia bez podania przyczyny.
h) Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, ze ich treść będzie odpowiadała treści załączonych przez Zamawiającego formularzy.
i) Na ofertę składają się:
a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2 do zapytania;
b) oświadczenia - załącznik nr 3 do zapytania;
c) wykaz robót - załącznik nr 4 do zapytania.
j) Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.

Kontakt:
3) Do kontaktu z Wykonawcami uprawniony jest pracownik Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, pan Michał Piaszczyk, tel. 52 58 35 441, Pani Natalia Moch, tel. 52 58 35 441

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.