Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Sokołów Podlaski
ul. Wolności 21
08-300 Sokołów Podlaski
powiat: sokołowski
tel: (25) 781 75 00, fax: (25) 781 75 08
um@sokolowpodl.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sokołów Podlaski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miasto Sokołów Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ,,Przebudowa oświetlenia
ulicznego ze zmianą systemów oświetleniowych na bardziej ekologiczne w ramach
utworzenia centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową
powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego", jako zamówienia
poniżej 30 tys. euro
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym
,,Przebudowa oświetlenia ulicznego ze zmianą systemów oświetleniowych na bardziej
ekologiczne w ramach utworzenia centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim
wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu
sokołowskiego",
1. Zgodnie z dokumentacją projektową i zakresem obowiązków Inspektora Nadzoru
stanowiącym Załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
3. Wartość robót budowlanych postępowania pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego ze
zmianą systemów oświetleniowych na bardziej ekologiczne w ramach utworzenia
centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim
układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego wynosi 1.036.585,37 zł. podatek VAT
(23%) 238.414,63 zł. Razem (brutto): 1.275.000,00 zł

Dokument nr: ZP. 271.1.47.2018

Otwarcie ofert: 8. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:
Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 09 listopada 2018 r. o godz. 10:15
w siedzibie zamawiającego w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta I piętro

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 09 listopada 2018 r., do godz. 10:00
w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim,
ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski.
Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona
zleceniobiorcy nie otwarta. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez
siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji umowy: wg umowy z wykonawcą robót budowlanych -
do 24 czerwca 2019 roku r.

Wymagania:
1. Opis sposobu przygotowania ofert cenowej:
1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy
oraz napis:
propozycja cenowa na zadanie pn.: ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
pn.: ,,Przebudowa oświetlenia ulicznego ze zmianą systemów oświetleniowych na
bardziej ekologiczne w ramach utworzenia centrum przesiadkowego w Sokołowie
Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu
sokołowskiego",
1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
1.5 ma obejmować całość zamówienia.
5. Wykonawca składając ofertę cenową, składa następujące dokumenty:
1/ formularz propozycji wg załączonego wzoru,

2/ kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego oferenta do
występowania w obrocie prawnym wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta) -
jeżeli posiada,
3/ oświadczenie oferenta, że spełnia następujące warunki:
a/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek takich uprawnień,
b/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
4/ oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO,
5/ dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonania samodzielnych funkcji
w budownictwie dla osoby/osób oraz aktualny wpis na listę Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa;
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej oferty cenowej:
W cenę oferty należy wliczyć:
a) wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez oferenta jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie
podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję
odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany oferent ma
podpisać umowę w siedzibie zamawiającego
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej.

Uwagi:
2. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
MADO Andrzej Mróz, ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki.
4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100%.
11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski zs.
ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski, Tel. 25 781 75 00;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mieście Sokołów Podlaski jest Pan Zdzisław
Bocian, kontakt: ido@idoconsulting.pl *;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
**
;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Kontakt:
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Krzysztof Góral - Naczelnik wydziału inwestycji i dróg, tel. 025 781 75 52
Krzysztof Krysiak - Inspektor ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 35, tel. 025 781 75 62

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.