Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
385z dziś
3384z ostatnich 7 dni
15176z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup elementów AKPiA

Przedmiot:

Zakup elementów AKPiA

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB
Energetyczna 7
97-406 Bełchatów
powiat: bełchatowski
44 7377469
Marcin.Tomala@gkpge.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania:

Zakup elementów AKPiA dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Opis postępowania:

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa elementów AKPiA dla PGE GiEK S.A Oddział Elektrownia Bełchatów zgodnie z wymaganiami określonymi w ,,Opisie przedmiotu zamówienia", stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Dokument nr: POST/GEK/GEK/PMR-ELB/01367/2018

Otwarcie ofert: Czy jawne otwarcie ofert:

Nie

Składanie ofert:
Termin składania wniosków/ofert:

2018-11-09 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
2018-12-30
Miejsce realizacji zamówienia:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów - Magazyn Zamawiającego G005.

Wymagania:
2. Oferty równoważne: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania produktu równoważnego do przedstawionego w Załączniku 1 do SIWZ.
3. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia.
5. Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
5.1 Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 Części, zgodnie z podziałem dokonanym w ,,Opisie przedmiotu zamówienia", stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
5.2 Podział Zamówienia na Części ma ten skutek, że każdą Część zamówienia należy traktować tak, jakby była samodzielnym przedmiotem postępowania.
5.3 Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia (na wszystkie wymienione w danej części pozycje). Wykonawca składając ofertę na daną Część zamówienia musi wycenić każdą pozycję w danej Części. Jeżeli w ofercie złożonej na daną Część, zostanie pominięta którakolwiek pozycja z tej Części, to oferta na tą Część zostanie odrzucona.
5.4 W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną Część zamówienia, Wykonawca ujmuje oddzielnie każdą Część zamówienia w ofercie. Dokumenty o których mowa w pkt. 7.3. SIWZ Wykonawca składa jednorazowo dla całej oferty niezależnie od ilości Części ujętych w ofercie.
6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Dokumenty wymagane przy dostawie przy dostawie: zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ tj.: Opisem przedmiotu zamówienia.
Dodatkowe informacje:

1. Opis warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków, wskazanie przesłanki wykluczenia z Postępowania a także informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie Wykonawcy winni przedłożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym określono w pkt. 7 SIWZ.
2. Kryterium oceny Ofert określono w pkt. 14.5 SIWZ.
3. Miejsce składania ofert określono w pkt. 12.1 SIWZ.
4. Termin związania Ofertą wynosi 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania Ofert.
5. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie każdej części przewiduje aukcję elektroniczną lub/i negocjacje handlowe w zakresie zaoferowanych cen.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia.
7. Komisja nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących ustaleń, upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania.
8. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
9. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
10. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi . Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
11. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności (MPP) do zapłaty za zobowiązania.
Rodzaj zamówienia:

Uwagi:
Numer postępowania:

POST/GEK/GEK/PMR-ELB/01367/2018
Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony
Opis postępowania:
Rodzaj zamówienia:

Dostawy
Kategorie zakupowe:
Numer Kodu Nazwa kodu
ELK.30598 Akpia - części
Typ Postępowania:

Niepubliczny
Czy planowane jest zawarcie umowy ramowej?:

Nie
Zakup elementów AKPiA dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

Numer postępowania
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/01367/2018
Typ postępowania Postępowanie niepubliczne
Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Imię i nazwisko Marcin Tomala
Telefon 00000000
Adres e-mail Marcin.Tomala@gkpge.pl

Kontakt:
Adres e-mail Marcin.Tomala@gkpge.pl

DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa zamawiającego:

PGE GiEK SA
Miejscowość zamawiającego:

Bełchatów
Adres zamawiającego:

Węglowa 5
Kraj:

PL
ORGANIZATOR
Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:

PGE GiEK SA/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB
Telefon do osoby kontaktowej:

44 7377469
Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie:

Bełchatów
Kod pocztowy:

97-406
Adres jednostki prowadzącej postępowanie:

ul. Energetyczna 7
Osoba kontaktowa:

Marcin Tomala
Adres mailowy do osoby kontaktowej:

Marcin.Tomala@gkpge.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.