Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądów serwisowych zasilaczy UPS

Przedmiot:

Wykonanie przeglądów serwisowych zasilaczy UPS

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DRA A.JURASZA W BYDGOSZCZY
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
telefon/fax 525854140
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie przeglądów serwisowych 8 zasilaczy UPS
I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa:
1. Wykonanie przeglądów serwisowych 8 zasilaczy UPS.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
50720000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

CPV: 50720000-5

Dokument nr: ZAM/15582, 70/2018

Otwarcie ofert: 2. Termin otwarcia ofert i rozstrzygnięcia postępowania:
1) Termin otwarcia ofert: 08.11.2018. godz. 12;00;
2) Termin rozstrzygnięcia postępowania: 12.11.2018r.
3) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
4) Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich złożenia do Zamawiającego.

Składanie ofert:
1. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: do dnia 08.11.2018r. do godz.11;00
2) Oferty należy składać na stronie internetowej Szpitala: www.jurasza.pl
3) Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 07 grudzień 2018r.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. JAKIE MAJA ZŁOŻYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5. Wyjaśnienie oraz zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia zamieszenia
ogłoszenia na stronie internetowej SU nr 1
2) Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia, jednocześnie zmieniając termin
otwarcia ofert.
7. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej SU nr 1, bezpośrednio
poinformować o wszczęciu postępowania znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą
usługi będące przedmiotem zamówienia.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej na adres jurasza.pl
3. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
5. Oferta powinna zawierać formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia,
6. Wymagania dotyczące oferty, składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy występujący wspólnie, ustanawiają na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
b) Wykonawcy, występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w
ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na stronie www.jurasza.pl....1 dzień przed upływem
terminu otwarcia ofert. Zmiana oferty winna być oznaczona tak, jak oferta w tytule: ,,ZMIANA OFERTY".
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
Cena ofertowa jest ceną, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem
VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
4. W przypadku różnicy ceny ofertowej podanej liczbowo i słownie, za właściwą uznaje się cenę podaną liczbowo.

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać - 100.
3.Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert podlegających
rozpatrzeniu.
IX.WYJAŚNIANIE TREŚCI OFERT. WYJAŚNIANIE RAŻĄCO NISKIEJ CENY. SKŁADANIE OFERT DODATKOWYCH.
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.
1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców złożenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, wymaganych dokumentów, lub
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę,
którego ofercie przyznano największą liczę punktów.
3. Zamawiający może, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
żądać od Wykonawców, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny. Zamawiający nie będzie rozpatrywał oferty Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można
dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
X.OKOLICZNOŚCl. W KTÓRYCH OFERTA NIE PODLEGA ROZPATRZENIU:
1 .Treść oferty nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu,
2. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, lub Wykonawca nie złożył wyjaśnień, o których mowa w
rozdziale IX ust. 3,
3. Zawiera błędy w obliczeniu ceny,
4. Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu lub w danej części zamówienia.
XI PODSTAWA NIEUDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu,
2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, za zgodą
Dyrektora Szpital Uniwersytecki nrl im. dr A. Jurasza,
3. W przypadku, o którym mowa w rozdziale IX ust. 4, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
5. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
XII.INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH. JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do
ogłoszenia.
1. Złożenie przez Wykonawcę oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy oraz zobowiązaniem do zawarcia umowy na
warunkach w niej określonych.
2. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści
umowy np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, dane
kontaktowe, nr rachunku, itp.

Uwagi:
XIII.INFORMACJE DODATKOWE
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 922)
Zamawiający informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór
najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego postępowania,
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia czynności
kontrolnych i audytowych,
4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych osobowych jest dobrowolne,
przy czym niezbędne do udziału w postępowaniu mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania
umowy.

Kontakt:
Kontakt w sprawie dodatkowych inf. o zakresie przedmiotu zamówienia:Jerzy Lange; tel. 667656673; jerlan@poczta.fm

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.