Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Jednorazowa dostawa pieca ceramicznego

Przedmiot:

Jednorazowa dostawa pieca ceramicznego

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Plac Jana Matejki 13
31-157 Kraków
powiat: Kraków
tel. (12) 299-20-41, fax (12) 299-20-49
zp@asp.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa pieca ceramicznego dla potrzeb Wydziału
Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (ilość -1 sztuka),
zwanego dalej również ,,sprzętem".

CPV: 42942000-1, 42340000-1, 42341000-8

Składanie ofert:
V. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę w formie elektronicznej (skan z podpisem osoby upoważnionej zgodnie z zasadami
reprezentacji Wykonawcy) należy przesłać na adres e-mail: zp@asp.krakow.pl
w terminie do dnia
09.11.2018 roku do godziny 11:00.
2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane (zostaną odrzucone).
3. Oferta musi być czytelna - oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane (zostaną odrzucone).

Miejsce i termin realizacji:
4. Miejsce dostawy : Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie -1 Pracownia Rzeźby, w budynku przy ul. Masarska 14 w Krakowie.
II. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia : do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
3. Dostawa obejmuje:
a) Dostarczenie (w tym transport, rozładunek i wniesienie) sprzętu do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego należy do Wykonawcy i następuje na jego koszt.
b) Podpisanie protokołu dostawy przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności
użytkownika/przedstawiciela Zamawiającego (wzór protokołu dostawy - załącznik do wzoru
umowy).
c) Dostarczenie wraz ze sprzętem:
- karty gwarancyjnej w języku polskim,
- instrukcji obsługi w języku polskim.
5. Wymagane jest aby sprzęt nie posiadał wad fizycznych i prawnych. Sprzęt musi być:
a) fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny,
b) oznakowany (w tym oznakowaniem ,,CE") zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia
13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 542
z późn. zm.); w przypadku, gdy jest produktem wykorzystującym energię w rozumieniu art. 2
ustawy z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty
wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1203 z późn. zm.) posiada:
- dołączone do produktu wykorzystującego energię etykiety sporządzone w języku polskim,
które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej (zużyciu energii lub
o wpływie tego produktu na zużycie energii) oraz innych podstawowych zasobach (wody,
chemikaliów lub innych substancji) zużywanych przez produkt wykorzystujący energię;
- dołączoną do broszur lub innej dokumentacji dostarczonej z produktem wykorzystującym
energię kartę sporządzoną w języku polskim, która będzie zawierała tabelę z informacjami
technicznymi dotyczącymi produktu wykorzystującego energię,
- umieszczone na etykiecie i w karcie dane zgodne z parametrami technicznymi produktu
wykorzystującego energię - zgodnie z wymaganiami określonymi w w/w ustawie.
6. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty,
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi,
oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie
dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach
ewentualne wskazanie na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces,
należy odczytywać z wyrazami ,,lub równoważne". Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy
określi w Zapytaniu Ofertowym wymagania z użyciem znaków towarowych, patentów,
pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, to należy
traktować takie określenie jako przykładowe (w każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza
zaoferowanie rozwiązań równoważnych).
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone
Zamawiającego wskazane w opisie przedmiot zamówienia, W przypadku oferowania przez
wykonawcę przedmiotu ,,równoważnego" w stosunku do określonego przez Zamawiającego,
ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. Prze przedmiot ,,równoważny"
Zamawiający rozumie przedmiot o parametrach technicznych i funkcjonalności takich samych bądź
lepszych w stosunku do przedmiotu wymaganego przez Zamawiającego. Wykonawca oferujący
przedmiot równoważny będzie zobowiązany wskazać w ofercie nazwę tego przedmiotu, typ,
nazwę producenta, który oferuje oraz przedstawi w ofercie dokładny (pełny) opis techniczny
oferowanych zamienników zawierający wszystkie parametry techniczne określone w Zapytaniu
Ofertowym.
8. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanego w ofercie produktu,
charakteryzując go poprzez wskazanie na konkretny wyrób (producent, model).
III. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
1. Wykonawcy muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści zapytania.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający me dopuszcza :
a) składania ofert częściowych;
b) składania ofert wariantowych.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej
cenie oferty. W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego
pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. W przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - oryginalne pełnomocnictwo podpisane przez
wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia bądź notarialnie potwierdzoną
jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania
i złożenia oferty.
6. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to
musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo
to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej
notarialnie.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane i parafowane własnoręcznie przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach
i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca
się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
8. Oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
Ofertowego;
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia np. katalog sprzętu lub inny dokument potwierdzający
parametry sprzętu wymagane przez Zamawiającego;
c} upowaznienie/pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
9. Zamawiający odrzuci ofertę, która;
- nie będzie spełniać wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym, w tym będzie niekompletna;
- będzie złożona po terminie składani ofert;
- będzie nieczytelna;
- będzie złożona w innym języku niż język polski;
-jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji;
- będzie zawierała błędy uniemożliwiające ich ocenę.
IV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Cena oferty musi obejmować pełny zakres zamówienia określony w zapytaniu i zawierać wszystkie
koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. W przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą stawka podatku VAT musi być
określona zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania, drogą
elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień lub informacji.
VIII. Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) - bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści na stronie
www.asp.krakow.pl stosowną informację, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, cenę tej oferty i uzasadnienie jej wyboru.
X. Postanowienia końcowe:
1. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania niniejszego postępowania bądź zmiany warunków,
jego unieważnienia w całości lub części, także po jego zakończeniu, bez podania przyczyn.
2. Zawarcie umowy zlecenia następuje w formie pisemnej, na warunkach określonych w załączonym
do zapytania wzorze umowy.

Kontakt:
2. Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są :
Zagadnienia merytoryczne - dr Tomasz Westrych - Wydział Architektury Wnętrz, tel. (12) 632 13 31,
(12) 632 48 96, e-mail: twestrych@asp.krakow.pl
Zagadnienia proceduralne - mgr Jolanta Kurek - Biuro Zamówień Publicznych, tel. (12) 299-20-42,
e-mail : zp@asp.krakow.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.