Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
56z dziś
4000z ostatnich 7 dni
12128z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie przeglądów rocznych agregatu prądotwórczego

Przedmiot:

Wykonywanie przeglądów rocznych agregatu prądotwórczego

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: "EC 1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi
ul. Targowa 1/3
90-022 Łódź
powiat: Łódź
tel.: 42 600 61 00 sekretariat tel. 42 600 61 11 fax: 42 600 61 02
da@ec1lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego dla usług
o wartości do 30 000 euro
Wykonywanie przeglądów rocznych agregatu prądotwórczego w okresie 3 lat
Postępowanie nr 601/DTOK/BSU/2018
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 3 okresowych przeglądów serwisowych agregatu
prądotwórczego GI440A kVA A50 firmy IVECO MOTORS, zlokalizowanego w budynku
EC1 Zachód w Łodzi przy ul. Targowej (zakres podstawowy) oraz sukcesywne, interwencyjne
wykonywanie napraw i usuwanie awarii, każdorazowo na żądanie Zamawiającego
(zakres dodatkowy).
2. Szczegółowy zakres prac objętych przeglądem (zakres podstawowy), znajduje się
w Załączniku nr la i do istotnych postanowień umowy.
3. W ramach zakresu dodatkowego do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonywanie
usługi sukcesywnych napraw i usuwania awarii urządzenia wg potrzeb Zamawiającego,
każdorazowo na jego zgłoszenie.
4. Zamawiający zawrze umowę na w oparciu o istotne postanowienia umowy stanowiące
załącznik do niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: 601/DTOK/BSU/2018

Składanie ofert:
V. TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę zawierającą wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik 2) należy przesłać na
adres mailowy Zamawiającego: da@ec1lodz.pl w terminie do dnia 09.11.2018 r. (piątek) do
godziny 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przeglądy serwisowe agregatu prądotwórczego GI440A kVA A50 firmy IVECO MOTORS,
wykonywane będą w budynku EC1 Zachód w Łodzi przy ul. Targowej
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby wykonujące jego zobowiązania
wynikające z umowy przestrzegały zasad ustalonych przez Zamawiającego, w szczególności
Regulaminu Kompleksu EC1, wprowadzonego Zarządzeniem 73/2017 Dyrektora
,,EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Dokumenty formalne
(http://www.bip.ec1lodz.pl/Dokumenty-formalne.12).
IV. OKRES I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Umowa zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2020 r.
3. Wykonawca w ramach zakresu podstawowego umowy będzie w danym roku wykonywał
jeden przegląd okresowy, z zachowaniem terminów szczegółowych:
1) pierwszy przegląd w terminie do dnia 31.12.2018 r.
2) drugi przegląd w terminie do dnia 31.12.2019 r.
3) trzeci przegląd w terminie do dnia 31.12.2020 r.
4. Przedmiot umowy przewidziany zakresem dodatkowym będzie wykonywał do dnia
31.12.2020 r., z zastrzeżeniem wcześniejszego rozwiązania umowy z chwilą wyczerpania
kwoty maksymalnej wynagrodzenia umownego.
5. Szczegółowy harmonogram prac w czasie każdego przeglądu, stanowiącego zakres
podstawowy, zostanie uzgodniony i spisany przez strony umowy przed przystąpieniem
bezpośrednio do prac. Harmonogram ten będzie uwzględniał terminy dostępności
pomieszczeń lub części budynków ze względu na ewentualne imprezy i prowadzoną
działalność komercyjną w budynkach EC1.

Wymagania:
I. WPROWADZENIE
1. Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, ze zm.
W sprawach nieregulowanych niniejszym zaproszeniem zastosowanie mają przepisy ustawy
Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku, ze zm.
2. Formularz oferty (Załącznik 2) należy przesłać w plikach nieedytowalnych(pdf, tiff).
3. W tytule wiadomości należy podać dopisek: ,,Oferta w postępowaniu: agregat2018".
4. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
5. Cena przedmiotu oferty nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
6. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. Złożenie
większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert danego Wykonawcy.
7. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać kompletnie wypełniony formularz ofertowy
(Załącznika 2) tj. wykropkowane miejsca formularza.
8. Oferta cenowa powinna wyróżnić kwotę netto/brutto oddzielnie za każdy element
wymieniony w przedmiocie zamówienia.
9. Oferta cenowa powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
10. W przypadku wyboru i przyjęcia oferty Wykonawcy, zaoferowane stawki cenowe są wiążące
bez względu na okoliczności i niezmienne przez cały okres umowy.
11. Cena w ofercie powinna być wyrażona liczbowo i słownie w PLN, z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku (zasada zaokrąglania - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej
i równe 5 - należy zaokrąglić w górę).
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13. Wykonawcy mogą zadawać pytania do treści Zaproszenia. Pytania należy przesyłać mailem
na adres wskazany w ust. 1.
14.0dpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie internetowej, na której
Zamawiający opublikował Zaproszenie.
15. Zamawiający ma prawo wezwać do uzupełnienia oferty lub przestawienia wyjaśnień.
16. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) oferta została złożona po wyznaczonym terminie;
2) do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów i formularzy;
3) oferta nie jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapytania ofertowego;
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
5) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w rozdziale VII ust. 6-7.
17.0kres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
18.Złożona oferta do niniejszego zapytania nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem
zamówienia przez "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia
sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.

5. Obliczenia zostaną zaokrąglone maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku.
VII. WYBÓR OFERTY
1. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia;
2) wybranych rozwiązań technicznych;
3) wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
Wykonawcy;
4) oryginalności projektu Wykonawcy;
5) kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
6) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
7) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
8) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
9) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej
cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,
o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych,
które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
4. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem
ust. 7 dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
7. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
8. Zamawiający wybierze Wykonawcę który w toku oceny ofert zdobędzie najwięcej punktów
-- suma punktów dla kryterium cena dla zakresu podstawowego (Cp) i punktów dla
kryterium cena dla zakresu dodatkowego (Cd) tj. (Cp) + (Cd)
9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny dla zakresu podstawowego
i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru
oferty z niższą ceną dla zakresu podstawowego (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
10. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wybory oferty w sposób przyjęty
w ust. 9, Zamawiający będzie uprawniony do wezwania do złożenia oferty dodatkowej.
11. Wynik postępowania wraz z informacją o uzyskanej punktacji, zostanie przekazany
niezwłocznie Wykonawcom po jego zakończeniu, za pośrednictwem maila i na stronie
internetowej Zamawiającego, w Biuletynie Informacji Publicznej.
12. W przypadku gdy wybrany Wykonawca, uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający
może wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę wśród pozostałych złożonych ofert.
13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawcom niewybranym w postępowaniu, nie przysługuje prawo do roszczeń
finansowych z tytułu przygotowania i złożenia oferty.
14. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta do wysokości środków jakimi dysponuje
Zamawiający na realizację zamówienia.
15. Zamawiający może nie wybrać oferty najkorzystniejszej i unieważnić postępowanie bez
wskazania przyczyny.
VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez uprawionego przedstawiciela
Wykonawcy i Zamawiającego protokół odbioru danego przeglądu. Wzór protokołu załącznik
nr 2a do Istotnych Postanowień Umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone przelewem na jego rachunek bankowy
wskazany na fakturze, w terminie płatności do 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem, o którym mowa w ust. 1.
3. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.
2. Wyjaśnienia i wszelkie zmiany ogłoszeń, Zamawiający będzie umieszczał na własnej stronie
internetowej - www.bip.ec1lodz.pl w zakładce ,,przetargi aktualne". Wykonawcy winni na
bieżąco sprawdzać, czy Zamawiający nie dokonał czynności, o których mowa wyżej.
Za zapoznanie się z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów
odpowiada Wykonawca.

Kontakt:
IX. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
1. W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem informacji udziela:
- Mariusz Sitarek, m.sitarek@ec1lodz.pl. Tel. (42) 600-61-63

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.