Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3951z ostatnich 7 dni
12078z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa usterek konstrukcyjnych obiektu

Przedmiot:

Naprawa usterek konstrukcyjnych obiektu

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
powiat: Poznań
tel. 618 357 901, faks 618 334 651
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Naprawa usterek konstrukcyjnych obiektu Stadion Miejski w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 17
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) dokumentacja projektowa - zał. nr 1 do Zaproszenia, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 2 do Zaproszenia, c) przedmiary robót - zał. nr 3 do Zaproszenia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ww. dokumentami, obowiązującymi normami i przepisami prawa. Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót (3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na płycie CD). Na oferowane i wyceniane w kosztorysie ofertowym materiały Wykonawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające właściwości, parametry oraz zgodność z obowiązującymi w tym zakresie normami i innymi przepisami prawa. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający może żądać ich przedłożenia. Przy realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty ogólnobudowlane. Przed zawarciem umowy ws. realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww. czynności. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, w szczególności bez adresów, numerów PESEL. Informacje takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie kopii umów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane czynności, na umowę o pracę i skutkować naliczaniem kar umownych, określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na działającym obiekcie. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpośrednie otoczenia miejsca robót i za szkody spowodowane przez niego w wyniku realizacji robót na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego oraz za szkody odniesione przez osoby trzecie w wyniku realizacji robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. Nieprzedłożenie polisy najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie jako uchylenie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy. Wymagana gwarancja: nie mniej niż 36 miesięcy

CPV: 45000000-7, 45410000-4, 45262400-5, 45262330-3

Dokument nr: 500265056-N-2018, ZP.212.73.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty ..... W przeprowadzonym wcześniej postępowaniu o udzielenie zamówienia "Naprawa usterek konstrukcyjnych obiektu Stadion Miejski w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 17",w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie o zamówieniu nr 620520-N-2018 z dnia 18.09.2018r. Biuletyn Zamówień Publicznych) nie została złożona żadna oferta, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
PIL-IF-BUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe, , Boruszyn 80, 64-710, Połajewo, kraj/woj. wielkopolskie

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.