Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
377z dziś
3376z ostatnich 7 dni
15168z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT SZAŁASU REGIONALNEGO

Przedmiot:

REMONT SZAŁASU REGIONALNEGO

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Zakopanem
ul. Strzelców Podhalańskich 4
34-511 Kościelisko
powiat: tatrzański
261 118 090, faks.: 261 118 008
woszkzakopane.zamowienia@ron.mil.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kościelisko
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest Remont szałasu regionalnego w WOSzK Zakopane.
Szczegółowy opis, zakres niniejszego zamówienia zostały określone w zał. nr 1 - ,,Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót", zał. nr 2 - ,,Druk oferta" oraz zał. nr 3 ,,Przedmiar robót".
Podstawą do realizacji robót będzie zawarcie umowy.

CPV: 45400000-1, 45430000-0, 45420000-7

Dokument nr: SP-WOSZK-ZP.2612.22.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2018 r. godz. 08:45 w siedzibie zamawiającego,
Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, budynek nr 1 (Sztab), pokój nr 101 (Kancelaria),
lub przesłać listownie na adres ,,Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Zakopanem, ul.
Strzelców Podhalańskich 4, 34-511 Kościelisko", w terminie do dnia 09.11.2018 r. do godz.
08:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
rozpoczęcie - trzy dni po zawarciu umowy,
zakończenie - do 10.12.2018 r.

Wymagania:
Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają wykonawcy załączyć do oferty:
1. Druk ,,Oferta" - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Kosztorys ofertowy, opracowany zgodnie z zał. nr 3 do Zapytania ofertowego - ,,Przedmiar robót".
3. Oryginał lub kopię pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę - do podejmowania
zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika
z innych dokumentów do niej załączonych (np. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, odpis z właściwego rejestru).
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
.Termin związania wykonawcy złożoną ofertą:
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
5. Oferta musi być sporządzona zgodnie z drukiem ,,Oferta", stanowiącym zał. nr 2 do Zapytania
ofertowego. Druk ten powinien stanowić pierwsze strony oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć
wszystkie dokumenty wymienione w pkt V.
6. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, na komputerze, maszynie do
pisania lub ręcznie długopisem albo niezmywalnym atramentem.
7. Druk ,,Oferta" wraz z załącznikami powinny zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku
i ściśle wg wymogów zawartych w Zapytaniu ofertowym, bez dokonywania w nich zmian przez
wykonawcę.
8. Druk ,,Oferta" wraz z załącznikami musi być podpisany przez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika
z dokumentów rejestrowych/ewidencyjnych wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.
9. Jeżeli do oferty zostaną załączone dokumenty lub strony nieczytelne albo kopie budzące
wątpliwość co do ich prawdziwości, zamawiający ma prawo zażądać okazania oryginałów lub
notarialnie potwierdzonych kopii tych dokumentów.
Oferta musi być złożona w dokładnie zamkniętej, nieprzejrzystej, nienaruszonej kopercie,
w sposób gwarantujący zachowanie poufności oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert z nazwą i dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerem telefonu oraz
z napisem:
,,Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Zakopanem, ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-
511 Kościelisko", ,,Oferta - Remont szałasu regionalnego" - nie otwierać przed 09.11.2018 r."
Złożenie oferty niezgodnie z ww. opisem będzie skutkowało potraktowaniem jej jako zwykłej
korespondencji i może spowodować niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie
określonym w Zapytaniu ofertowym. W takim wypadku odpowiedzialność za ewentualne
nieterminowe złożenie oferty obciąża wykonawcę.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godzina wpływu
oferty do siedziby zamawiającego (tj. zarejestrowania w kancelarii jawnej), a nie data wysłania jej
przesyłką pocztową czy kurierską.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu oferty przez pocztę lub
firmę kurierską.
Oferty złożone po terminie podanym wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez ich
otwierania.
Otwarcie ofert zostanie poprzedzone podaniem wysokości środków finansowych, jaką
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane informacje zawarte w złożonych ofertach dotyczące:
- nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców;
- ceny;
- terminu wykonania zamówienia;
- okresu gwarancji;
- warunków płatności;
- jeżeli dotyczy.
Opis sposobu obliczania ceny oferty:
1. Cena oferty musi określać całkowitą wycenę realizacji zamówienia.
2. Wykonawca w zał. nr 3 do Zapytania ofertowego - ,,Przedmiar robót" musi określić ceny
jednostkowe brutto oraz wartość brutto dla każdej pozycji kosztorysu oraz wartość netto, brutto i
podatku VAT całości zamówienia.
3. Wszystkie ceny przedstawione w ofercie winny być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
4. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5
grosza pomija, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla do 1 grosza.
5. Oferowane ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do kompleksowego wykonania
zamówienia z uwzględnieniem zapisów Zapytania ofertowego, projektu umowy oraz należnych
podatków zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień składania ofert.
6. Wszystkie ceny przedstawione w ofercie będą traktowane jako ceny ostateczne i nie będą
podlegały negocjacjom w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w PLN.
8. Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę w ofercie będą obowiązywały przez cały okres
trwania umowy i nie będą podlegały waloryzacji.

Kontakt:
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami:
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy będą
przekazywali w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.), osobiście lub za
pośrednictwem posłańca z zastrzeżeniem ppkt 2.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za
pomocą faksu lub poczty elektronicznej za wyjątkiem oferty, oświadczeń i dokumentów
wskazanych w pkt V. Zapytania ofertowego, dla których przewidziana jest wyłącznie forma
pisemna.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych lub wydruk potwierdzenia nadania
z programu pocztowego zamawiającego oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję
faksem lub e-mailem w momencie jej przekazania przez zamawiającego i będzie jednocześnie
dowodem nadania tej wiadomości, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej
otrzymania.
4. Pisma nadawane pocztą elektroniczną (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje)
należy przesłać jako skany w plikach PDF będące załącznikami do wiadomości z zachowaniem
układu i sposobu sporządzania pism obowiązującego w korespondencji tradycyjnej lub
przekazywanej faksem.
5. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- w sprawach proceduralnych: p. Rafał Ciastek, tel. 261 118 017,
- w sprawach dol przedmiotu zamówienia: p. Andrzej Stachoń, tel. 261 118 023, p. Lucjan
GAJEWSKI, tel. 261 118 064.
Uwaga! Proszę nie umieszczać nazwisk w/w osób na kopercie z ofertą przetargową ani
w prowadzonej korespondencji. Wszelkie pisma związane z postępowaniem winny być opatrzone
i zaadresowane następująco:
Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Zakopanem,
ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-500 Kościelisko.
6. Wszelka korespondencja związana z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zamówienia
będzie prowadzona w języku polskim.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.