Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
544z dziś
4442z ostatnich 7 dni
14067z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Czyszczenie separatorów, osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe dróg...

Przedmiot:

Czyszczenie separatorów, osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe dróg wojewódzkich

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach
ul. Wzgórze Wolności 15
83-300 Kartuzy
powiat: kartuski
tel. (58) 681 03 21 fax (58) 681 46 60 w. 6 tel. kom. 609 690 803
kartuzy@zdwgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Kartuzy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
,,Czyszczenie separatorów, osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku -Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach
CPV: 90.46.00.00-9 => Usługa opróżniania zbiorników septycznych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do niniejszego zaproszenia.

CPV: 90.46.00.00-9

Składanie ofert:
6. Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w zaproszeniu do składania ofert należy złożyć:
- w formie pisemnej (pocztą lub osobiście w Sekretariacie) w siedzibie Zamawiającego, tj.: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach, ul. Wzgórze Wolności 15,83-300 Kartuzy.
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego1, w terminie do dnia: 08.11.2018r. do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
2. Kryteria oceny ofert: Najniższa cena (cena 100%).
3. Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wraz z ofertą wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje takie warunki:
a) Wraz z ofertą należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
4. Istotne warunki zamówienia:
Przedstawiono w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Wzorze umowy.
Oferta składana w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być: oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na powyższy adres, oraz opisane:
,,Oferta na - "Czyszczenie separatorów, osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach
i
Nie otwierać przed dniem 08.11.2018r., godz. 14:00.
Wymagania określone powyżej nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
8. Ogłoszenie o wyborze oferty (bądź unieważnieniu postępowania) zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka ,,Archiwum") i na tablicy ogłoszeń.

Kontakt:
7. Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Krzysztof Komolubi (58) 681-03-21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.